Vidaus rinkoje, išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (VVP), planuojama pasiskolinti apie 2,039 mlrd. eurų, 1,75 mlrd. eurų – užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas. Apie 118 mln. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų, teigiama Vyriausybės 2022 metų skolinimosi programoje.

Valstybės biudžeto išlaidos 2022 metais taip pat bus finansuojamos iš šiemet sukaupto lėšų likučio, siekiančio apie 1,741 mlrd. eurų, ir į valstybės iždą grįžtančių ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų (20 mln. eurų). Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius.

Prognozuojamas finansavimo poreikis 2022 metais sudarys apie 5,265 mlrd. eurų, didžiausią jo dalį sudarys bendro valstybės biudžeto deficito finansavimas – apie 2,622 mlrd. eurų. Iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 2,065 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos lėšų neigiamam balansui – apie 557 mln. eurų.

Apie 2,527 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti, iš jų vidaus skolai – 972 mln. eurų, o užsienio skolai – 1,555 mlrd. eurų. Didžiausią dalį užsienio skolos grąžinimų sudaro 2022 metų vasarį išperkama 1,141 mlrd. eurų euroobligacijų emisija, kurios išpirkimui lėšos sukauptos 2021 metais.

117 mln. eurų planuojama suteikti paskolų juridiniams asmenins, kurie įgyvendina investicijų projektus, finansuojamus 2014–2020 metų ES lėšomis, Viešųjų investicijų plėtros agentūrai projektui „Daugiabučių namų modernizavimo fondas“ bei Infrastruktūros ir tvariųjų investicijų finansavimo programai finansuoti, taip pat Turto bankui centralizuotai valdomo administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektams finansuoti.

Taip pat apie 400 mln. eurų bus skirta 2023 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui užtikrinti.

Prognozuojamas 2022 metų grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis yra 1,44 mlrd. eurų, tačiau įvertinus rizikos veiksnius, susijusius su Vyriausybės įsipareigojimais, nustatomas 1,474 mlrd. eurų grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas.

Vyriausybės skolinimosi programa teikiama Seimui kartu su valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu.