„Įvertinę ilgalaikius VVĮ strateginius veiklos planus įžvelgiame ambicijų stoką įgyvendinti valstybės, kaip akcininko, keliamus finansinius lūkesčius. Suprantame, kad praėję metai dėl COVID-19 pandemijos nestokojo iššūkių, tačiau yra visiškai ydinga ir nepateisinama praktika, kad dalis VVĮ net nėra išsikėlusios tikslų, kaip uždirbti grąžą valstybei“, – teigia Vidas Danielius, Valdymo koordinavimo centro vadovas.

Remiantis 44 VVĮ pateiktomis strategijų įgyvendinimo ataskaitomis, finansinių tikslų pasiekta apie 74 proc. (palyginimui 2019 m. – apie 75 proc.), o nefinansinių strateginių tikslų įgyvendinta apie 77 proc. (palyginimui 2019 m. – apie 74 proc.)

Sėkmingiausias strategines kryptis per 2020 metus įgyvendino finansų sektoriaus VVĮ. Finansinius išsikeltus tikslus bei uždavinius šio sektoriaus įmonės įgyvendino 94 proc., o nefinansinius – 77 proc.

Finansinius valstybės lūkesčius tinkamai išsikėlė bei įgyvendinimo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ bei UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, VĮ Indėlių ir investicijų draudimas, VĮ Turto bankas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ bei UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 100 proc. įgyvendino ir kitus finansinius strateginius tikslus bei uždavinius.

„Energetikos sektoriuje veikiančios įmonės savo strateginiuose veiklos planuose tiek tinkamai atspindėjo akcininko finansinius lūkesčius pelningumui, tiek ir įgyvendino juos“, – pastebi Valdymo koordinavimo centro vadovas V. Danielius.

Bendrai visus išsikeltus finansinius rodiklius energetikos sektoriui pavyko įgyvendinti 80 proc.
AB „Ignitis grupė“ bei EPSO-G įmonių grupė įgyvendino 100 proc. užsibrėžtų finansinių tikslų,
AB „Klaipėdos nafta“ įmonių grupė – 69 proc., VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ – 50 proc. Nefinansinius strateginius tikslus ir uždavinius energetikos sektorius įgyvendino 65 proc. ir tam didžiausios įtakos turėjo nepasiekti rodikliai EPSO-G bei AB „Klaipėdos nafta“ įmonių grupėse.

Stipriausiai COVID-19 pandemija Lietuvoje paveikė susisiekimo sektorių, todėl jame veikiančių VVĮ finansiniai tikslai bei uždaviniai pernai buvo įgyvendinti prasčiausiai, t. y. pasiekta vos 54 proc. Nefinansinių tikslų susisiekimo sektorius įgyvendino 71 proc.

„Tiesioginė itin neigiama COVID-19 pandemijos įtaka atsispindėjo VĮ Lietuvos oro uostai bei VĮ „Oro navigacija“ rezultatuose. Dėl geopolitinės įtampos, augančios konkurencijos bei kitų veiksnių AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei ženkliai susitraukė keleivių bei krovinių pervežimo paslaugų apimtys. Ji įgyvendino tik 47 proc. užsibrėžtų finansinių tikslų. Pandemijos sąlygotas importo iš Kinijos mažėjimas bei itin aštri konkurencija vietinėje rinkoje neigiamai atsispindėjo ir AB „Lietuvos paštas“ įmonių grupės rezultatuose – įgyvendinta vos trečdalis finansinių tikslų“, – aiškina Valdymo koordinavimo centro vadovas V. Danielius.

Kaip rodo Valdymo koordinavimo centro analizė, net 7 iš 11 žemės ūkio sektoriui priskirtų įmonių neįgyvendino finansinių tikslų, o dalis jų kėlėsi ir netinkamus rodiklius. Šis sektorius bendrai įgyvendino 73 proc. visų išsikeltų finansinių bei 78 proc. nefinansinių tikslų.

Kitos VVĮ, kurios nėra priskiriamos pagrindiniams ekonominiams sektoriams, finansinius tikslus vykdė 76 proc., nefinansinius – 83 proc. Labiausiai dėl COVID-19 pandemijos nukentėjusi įmonė – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ dėl akivaizdžių pandemijos sąlygotų priežasčių negalėjo įgyvendinti nei vieno finansinio tikslo.

Valdymo koordinavimo centro parengto išvados bei rekomendacijos yra pateiktos Vyriausybei.