Tokias nuostatas A. Palionis siūlo įteisinti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme.
Pasak pasiūlymą įregistravusio parlamentaro, šiuo metu nėra aiškiai apibrėžta, kokių kiekių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, pradinį apdorojimą ir naudojimą turi organizuoti ir finansuoti gamintojai ir importuotojai (ar jų organizacijos).

„Siekdami sumažinti savo finansinius įsipareigojimus ir atitinkamai perkelti juos savivaldybėms / atliekų tvarkytojams, gamintojai ir importuotojai (jų organizacijos) paprastai laikosi pozicijos, kad jie privalo užtikrinti tik tokio kiekio pakuočių atliekų sutvarkymą, kiek yra nustatyta Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintose užduotyse. Tačiau šiose užduotyse šiuo metu nėra išskiriamos pakuočių atliekų tvarkymo užduotys pagal srautus, t. y. pagal komunalinių atliekų srautą ir nekomunalinių atliekų srautą. Todėl gamintojai ir importuotojai (organizacijos) jiems nustatytas minimalias užduotis įvykdo, pavyzdžiui, iš nekomunalinių atliekų srauto – ir tada atsisako arba vengia organizuoti ir apmokėti pakuočių atliekų, susidariusių komunalinių atliekų sraute, tvarkymo išlaidas“, – sako pasiūlymo autorius A. Palionis.

Anot jo, tokiu atveju pakuočių atliekų, susidariusių komunalinių atliekų sraute, tvarkymą realiai apmoka ne gamintojai ir importuotojai (jų organizacijos), kaip to reikalauja europinė direktyva, bet savivaldybės ir/ar atliekų tvarkytojai, t. y. galiausiai – savivaldybės teritorijos gyventojai ir kiti atliekų turėtojai.
A. Palionio teigimu, taip pat organizacijoms atsisakius priimti atliekų tvarkytojų surinktus pakuočių ir pakuočių atliekų kiekius (kurie viršija numatytas Vyriausybės užduotis) savivaldybėms (arba savivaldybių įsteigtiems juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) nėra kompensuojamos visos su pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimu, vežimu ir sutvarkymu susijusios išlaidos.

„Taigi, tokiu atveju, kai minėtos išlaidos nėra atlyginamos, savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) išlaidas turėtų padengti organizacijų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“, – sako A. Palionis.

Pagal siūlomą projektą, gamintojų ir importuotojų pareiga būtų „tvarkyti pakuočių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atskirai apskaitant komunalinį ir nekomunalinį atliekų srautą.“
Jadvyga Bieliavska (ELTA)