Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba, kuriai vadovavo Gediminas Šimkus, atlieka makroekonominę analizę, sudaro ir skelbia ekonomikos raidos prognozes, siūlo pinigų politikos sprendimų projektus, kurie keliauja į Frankfurtą prie Maino ir svarstomi Eurosistemos komitetuose, ECB valdančiojoje taryboje.

Kaip informavo Lietuvos bankas, G. Šimkui dirbant tarnybos direktoriumi, pradėta vykdyti bankų pertvarkymo institucijos veikla. Jam vadovaujant tarnybai ypač daug dėmesio buvo skiriama ekonomikos stebėsenai ir ją atliekančių ekonomistų darbo organizavimui. Sustiprinta tiriamoji veikla.

Lietuvos banke G. Šimkus pradėjo dirbti 2002 m. tuomečio Kredito įstaigų priežiūros departamento Bankų finansinės veiklos vertinimo skyriaus ekonomistu. Po kelerių metų jis tapo Ekonomikos departamento Finansinio stabilumo skyriaus viršininko pavaduotoju. Eidamas šias pareigas, jis pasižymėjo kaip pirmųjų Lietuvos banko Finansinio stabilumo apžvalgų iniciatorius ir autorius, pradėjo išankstinio perspėjimo ir finansinio stabilumo rodiklių skaičiavimą ir vertinimą.

2010–2012 m. G. Šimkus dirbo ECB Finansinio stabilumo direktorate finansinio stabilumo ekspertu. Čia jis pagrindinį dėmesį skyrė euro zonos bankų ir draudimo įmonių finansinio stabilumo analizei ir testavimui nepalankiausiomis sąlygomis.

Po poros metų darbo Frankfurte prie Maino G. Šimkus buvo pakviestas grįžti į Lietuvos banką ir vadovauti pertvarkius organizaciją sukurtos Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos naujam padaliniui – Finansinio stabilumo departamentui. Būtent šis departamentas buvo atsakingas už Lietuvos banko makroprudencinės politikos funkcijų įgyvendinimą, kai Lietuvos Respublikos Seimas šalies centriniam bankui suteikė šį naują mandatą. 2014 m. G. Šimkus tapo Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi.

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete G. Šimkus yra įgijęs ekonomikos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius.

Lietuvos banko valdybą sudaro Lietuvos banko valdybos pirmininkas, du jo pavaduotojai ir du Valdybos nariai. Šiuo metu Valdyboje dirba Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Valdybos pirmininko pavaduotoja Asta Kuniyoshi, Valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis, Valdybos narys Marius Jurgilas. Pagal Lietuvos banko įstatymą Valdybos pirmininko pavaduotojus ir Valdybos narius šešeriems metams skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos banko valdybos pirmininko teikimu.