Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Registruotų lobistų šiuo metu Lietuvoje yra 112. Jų skaičius ėmė augti 2017 m., kai pasikeitė lobistinės veiklos reglamentavimas. Palyginimui, prieš penkerius metus registruotų lobistų buvo 37, kai vien pernai beveik tiek jų (35) vykdė aktyvią veiklą. Per praėjusius metus elektroniniu būdu aktyviai veikę lobistai pateikė 209 lobistinės veiklos deklaracijas, kuriose įvardijo lobistinės veiklos užsakovo interesais darytą įtaką teisėkūrai. Pernai lobistai dažniausiai siekė daryti įtaką dėl Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų.

Pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Jas galima peržiūrėti internete adresu www.lobistai.lt.

Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios lobistas deklaracijoje privalo nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką.

Lobistinė veikla - veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka prižiūri VTEK.