Centrinis bankas pernai uždirbo 25,445 mln. eurų pelno – 24,3 proc. mažiau nei 2018 metais (33,610 mln. eurų), BNS pranešė LB.

„Lai­ko­mės nuo­sek­liai įsi­pa­rei­go­ji­mo me­tai iš me­tų di­din­ti įmo­ką į biu­dže­tą, na, ir ma­to­te, tre­jus pas­ta­ruo­sius me­tus tas di­dė­ji­mas bu­vo. Tie­są sa­kant, mes esa­me pri­klau­so­mi nuo fi­nan­sų rin­kų, nuo in­ves­ti­ci­jų fi­nan­sų rin­ko­se. Sa­ky­kim, į šiuos me­tus (2020 metus – BNS) mes žiū­ri­me ga­na at­sar­giai, nes jau ma­tė­me fi­nan­sų rin­ko­se nei­gia­mų ko­rek­ci­jų pir­mą ket­vir­tį, ko­vo mė­ne­sį“, – pristatydamas LB 2019 metų veiklos ataskaitą Seime yra sakęs V. Vasiliauskas.

LB iš pernykščio pelno 11,674 mln. eurų skyrė atsargos kapitalui (2019 metais – 20,906 mln. eurų).

Lietuvos banko pelno įmoka į valstybės biudžetą neturi viršyti 70 proc. apskaičiuoto paskutinių trejų finansinių metų LB pelno vidurkio.