„Didžiausi valdysenos pokyčiai jau kelerius pastaruosius metus vyksta kolegialių organų srityje. Tai lėmė ryžtingi Vyriausybės veiksmai nustatant nepriklausomų narių kvotas bei standartizuojant kolegialių organų atrankos procedūras visoms VVĮ. Nepriklausomų narių įsitraukimas į kolegialius organus padėjo pagerinti ir kitų VVĮ valdysenos kriterijų vertinimą. Taip pat ne mažiau reikšmingi pokyčiai matomi ir atskaitomybės srityje. Ženkliau gerėjo tiek VVĮ metinių pranešimų kokybė, tiek informacijos sklaida. Teigiamą postūmį davė praėjusiais metais Valdymo koordinavimo centro parengtos individualios rekomendacijos bei papildoma komunikacija dėl pasikeitusių atskaitomybės nuostatų.

Nepaisant to, kad net 10 iš 17 valdysenos kriterijų grupių įvertintos teigiamai, reikšmingų trūkumų matome korupcijos prevencijos, specialiųjų įpareigojimų, kolegialių organų atrankų, strategijų įgyvendinimo priežiūros praktikų, finansų tvarumo ir kitose srityse“, – teigia Valdymo koordinavimo centro funkcijas atliekančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ direktorius Vidas Danielius.

Rašoma, kad 2018-2019 m. VVĮ gerosios valdysenos indekse silpniausia grandis yra darnumas (socialinė atsakomybė). Daugiau nei 70 proc. visų VVĮ taikomos darnumo praktikos įvertintos neigiamai. „VVĮ vis dar stipriai atsilieka nuo geriausių pasaulinių praktikų. Dažnai vykdomos iniciatyvos neturi aiškios krypties ir neatspindi įmonės veiklos specifikos, taip pat retai nustatomi darnumo tikslai“, – pažymėjo V. Danielius.

Šių metų Indekse pirmą kartą atliktas ir atskiras korupcijos prevencijos praktikų vertinimas, kuris atskleidė, kad dauguma įmonių bent vienoje iš korupcijos prevencijos sričių imasi atitinkamų priemonių, tačiau pastebimos spragos siekiant sistemingai kovoti su galimomis korupcijos apraiškomis.

Valdymo koordinavimo centro vadovas V. Danielius atkreipė dėmesį, kad gerosios valdysenos praktikų lyderėmis išlieka energetikos sektoriaus įmonės, tačiau joms konkurencija auga. Stiprias pozicijas įgyja dalis susisiekimo sektoriaus įmonių.

Valdysenos lydere didelių įmonių kategorijoje paskelbta UAB „Ignitis grupė“, vidutinių įmonių kategorijoje – AB „Smiltynės perkėla“, mažų ir labai mažų įmonių kategorijoje – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Šiandien Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusiame 2018-2019 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatų pristatyme, įteiktos ir specialios nominacijos, skirtos įvertinti įmonių pasiekimus konkrečiose gerosios valdysenos srityse. Apdovanojimas „Skaidrumo lyderis“ skirtas UAB „EPSO-G“ įmonių grupei; „Antikorupcijos priemonių lyderis“ – VĮ „Oro navigacija“; „Profesionaliausia valdyba“ – AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonių grupei; „Valdysenos pažanga“ – VĮ Registrų centrui; „Efektyvumo proveržis“ – UAB „Toksika“.

Kasmet Valdymo koordinavimo centro sudaromas VVĮ gerosios valdysenos indeksas yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinama VVĮ valdymo kokybė. Jis sudaromas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, „Nasdaq“ bendrovių valdysenos kodeksą, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines korporatyvinio valdymo praktikas.

Detaliau susipažinti su 2018-2019 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatais galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje https://vkc.sipa.lt/valdysenos-indeksas/.

Valdymo koordinavimo centras yra Vyriausybės įsteigtas analitinis bei gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų VVĮ valdymą. Valdymo koordinavimo centras atstovauja Lietuvą EBPO valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje. Vienintelė VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ savininkė yra valstybė.