Kaip informuojama centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) esančiose techninėse specifikacijose, pirkimu norima įsigyti planuojamų rekonstruoti ar naujai statyti linijinių infrastruktūros objektų (kelių, geležinkelio kelių ir elektros tinklų) poveikio „Natura 2000“ (ES saugomoms teritorijoms) vertinimo paslaugų.

Anot dokumentų, perkamomis paslaugomis siekiama įvertinti poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai bei nustatyti sanitarinės aplinkos ir kitų zonų dydį.

„(Norima, - ELTA) rekonstruojamuose arba naujai statomuose linijiniuose infrastruktūros objektuose identifikuoti planuojamos ūkinės veiklos fizinės, cheminės ir biologinės ir kitus taršos šaltinius, išmetamų teršalų kiekius, cheminės ir biologinės taršos rizikos žmonių sveikatai savybes, palankias ir nepalankias jų sklaidos sąlygas, esamų ir planuojamų koncentracijų vertes gyvenamojoje aplinkoje ir rekreacinėje teritorijoje“, - rašoma dokumente.

Perkamomis paslaugomis taip pat siekiama įvertinti triukšmo ir kvapų poveikį gretimoms teritorijoms, nustatyti ūkinės veiklos galimą neigiamą psichoemocinę įtaką aplinkui gyvenantiems žmonėms ir kitus veiksnius.

Įvertinus veiksnius, galinčius daryti įtaką visuomenės sveikatai, siekiama patikslinti arba nustatyti sanitarinės apsaugos zonos bei kitų apsaugos zonų ribas.

Eltai pasiteiravus „Lietuvos geležinkelių“, ar šiuo pirkimu galėtų būti užsakomas rizikų vertinimas ir „Rail Baltica“ projektui, buvo atsakyta, kad tokia galimybė yra, tačiau ji mažai tikėtina.

„Atsiradus poreikiui, teoriškai galėtų būti užsakomos paslaugos ir „Rail Baltica“ projekto aplinkosauginių rizikų vertinimui, tačiau visos veiklos, susijusios su šiuo projektu, finansuojamos iš kitų šaltinių ir mažai tikėtina, kad tokios konsultacijos dėl „Rail Baltica“ būtų užsakomos iš šio konkurso nugalėtojo“, - Eltai atsiųstame atsakyme sako „Lietuvos geležinkelių“ atstovas Domas Jurevičius.

Pasirašyta sutartis į dalis skaidoma nebus ir galios trejus metus nuo pasirašymo datos.