MTEP išlaidų sumažėjimą nulėmė pasibaigę ES struktūrinės paramos (2007-2013 m.) ir ES 7-osios bendrosios programos projektai – 2016 m. MTEP veiklos finansavimas iš užsienio aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sumažėjo 77,8 proc. Remiantis išankstiniu bendrojo vidaus produkto (BVP) įverčiu, 2016 m. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,47 proc. BVP (2015 m. – 0,76 proc.).

Kaip ir praėjusiais metais, didžioji MTEP išlaidų dalis (69,9 proc., arba 127,6 mln. EUR) teko aukštojo mokslo sektoriui. Pagal tikslinę paskirtį didžiausią – 64,6 proc. (118 mln. EUR) – MTEP išlaidų dalį sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui. Kitoms MTEP reikmėms buvo skirta 27,2 proc. (49,6 mln. EUR), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti - 8,2 proc. (14,9 mln. EUR) MTEP išlaidų.

Pagal MTEP veiklos sritis aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos taikomiesiems ir fundamentiniams tyrimams - atitinkamai 43,9 ir 43,7 proc., išlaidos eksperimentinei plėtrai siekė 12,4 proc. visų MTEP išlaidų. Pagal mokslo sritis daugiausia (po 40 mln. EUR, arba po 22 proc. visų MTEP išlaidų) skirta technologijų ir biomedicinos mokslams, fiziniams mokslams – 34,4 mln. eurų, arba 18,9 proc., o mažiausiai MTEP išlaidų skirta žemės ūkio mokslams – 14,5 mln. eurų, arba 7,9 proc.

Didžiausią – 67,5 proc. (123,1 mln. EUR) – išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios (valstybės biudžeto) lėšos, verslo įmonių lėšos – 14,8 proc. (27 mln. EUR), užsienio lėšos sudarė 13,1 proc. (23,9 mln. EUR) išlaidų, iš kurių didžioji dalis buvo Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, perskirstyta per biudžetą (46,7 proc.).

2016 m. aukštojo mokslo ir valdžios sektorių institucijose MTEP veiklą (pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje) vykdė 17,8 tūkst. darbuotojų, iš jų – 7,7 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, buvo 3 808 (49,4 proc.), moterų – 3 907 (50,6 proc.). Daugiausia tyrėjų, pasak Statistikos departamento, buvo 35-44 metų amžiaus – 4 161 (28,5 proc.), 25-34 metų amžiaus – 3 878 (26,6 proc.), 45-54 metų amžiaus – 2 933 (20,1 proc.).

2016 m. sąlyginis darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, skaičius buvo 8,1 tūkst. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. (nuo 6 279 iki 6 470 tyrėjų).

Iš visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, 7,5 proc. buvo vyresni nei 65 metų amžiaus (2015 m. 7,5 proc.). 2016 m. technologijos, fizinių ir kitų biomedicinos (gamtos) mokslų srityse buvo daugiau tyrėjų vyrų, turinčių mokslo laipsnį (atitinkamai 69,4, 65,8 ir 44,3 proc.). Daugiausia tyrėjų moterų, turinčių mokslo laipsnį, buvo socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų srityse (atitinkamai 61,7 ir 61,1 proc.) bei medicinos ir žemės ūkio moksluose (atitinkamai 56,1 ir 55,9 proc.).

Duomenis apie mokslo darbuotojus, MTEP išlaidas bei finansavimo šaltinius kartą per metus teikia aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. MTEP statistika grindžiama Frascati vadovu (EBPO, 2002).