"Nors kredito unijos specialiuosius atidėjinius blogoms paskoloms pernai padidino beveik triskart, vertinant atskiras įstaigas, dar yra požymių, kad paskolų susigrąžinimo galimybės vertinamos nepakankamai konservatyviai", - skelbia Lietuvos bankas.

Neaudituotų ataskaitų duomenimis, pernai 52 kredito unijos uždirbo 10,3 mln. Lt pelno, tačiau 25 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 65,4 mln. Lt nuostolį. Bendras kredito unijų metų veiklos rezultatas – 55,1 mln. Lt nuostolis.

„Tai prasčiausias rezultatas nuo kredito unijų veiklos pradžios 1995 m. Nuostolingą veiklą lėmė nuvertėjusios paskolos ir dviejų kredito unijų, t.y. Nacionalinės kredito unijos ir unijos „Švyturio taupomoji kasa“, kurių licencijos panaikintos šių metų sausį, patirti nuostoliai“, – rezultatus apibendrino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

2013 m. sausio 1 d. pateiktų ataskaitų duomenimis, kredito unijų turtas per metus padidėjo 26,4 proc. – iki 2,1 mlrd. Lt.

Lietuvos banko duomenimis, kredito unijų kapitalo pakankamumo normatyvas buvo vykdomas su nemenka atsarga – rodiklis šių metų pradžioje sudarė 16,96 proc. kai normatyvas siekia 13 proc., tačiau Nacionalinė kredito unija ir kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ šio normatyvo nevykdė.

„Kredito unijos yra kooperatiniais pagrindais veikiančios kredito įstaigos, tačiau kai kurios iš jų itin sparčiai besiplėsdamos atitolo nuo klasikinio kredito unijos apibrėžimo, o jų veikla tampa rizikinga, ypač tai pasakytina apie klientų rizikos vertinimą“, – sakė V. Valvonis.

Iš šiuo metu veikiančių 75 kredito unijų 63 yra Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) narės, 12 kredito unijų LCKU nepriklauso.

Neaudituotų ataskaitų duomenimis, 2012 m. LCKU uždirbo 383 tūkst. Lt pelno, kai 2011 m. patirtas 15,3 mln. Lt nuostolis. Didžiausią įtaką LCKU veiklos rezultatui turėjo palūkanų pajamos, gautos už investicijas į Vyriausybės vertybinius popierius.

2013 m. sausio 1 d. Lietuvos banko licenciją vykdyti veiklą turėjo 77 kredito unijos, vienijusios beveik 146 tūkst. narių. Praėjusių metų paskutinį ketvirtį narių skaičius išaugo 4,2 tūkst., o per visus 2012 m. – beveik 17 tūkst. 2012 m. veiklą pradėjo trys naujos kredito unijos.