Apribojimai - sparčiai augantiems

Penktadienį vykusiame posėdyje Lietuvos banko valdyba pritarė kredito riziką ribojančių normatyvų pakeitimams, pagal kuriuos itin sparčiai augančios unijos privalės laikytis griežtesnių kapitalo, likvidumo ir paskolos dydžio reikalavimų.

„Pakeitimai bus keli. Jei unijos labai sparčiai auga, tarkim, augimas virš 15-kos procentų, 30–40 proc. auga indėliai per metus, tai unijos pritrauktus pinigus visų pirma turėtų bent tam tikrą laiką laikyti likvidžioje formoje. Pavyzdžiui, turėtų būti Vyriausybės vertybiniai popieriai, indėliai bankuose, gryni pinigai, kad negalėtų tų pinigų taip greitai, beatodairiškai ir neatsakingai išskolinti“, – lrt.lt anksčiau sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Lietuvos banko valdybos teigimu, pastaruoju metu pastebimas itin spartus kredito unijų augimas gali kelti grėsmę jų veiklos tvarumui, kadangi neretais atvejais iš gyventojų pritraukti indėliai investuojami į paskolas, kurių rizika didesnė. Siekiant šią riziką sumažinti, keičiamas likvidumo normatyvas. Pagal naujas taisykles normatyvo dydis priklausys nuo metinio indėlių augimo tempo. Unijos privalės palaikyti pakankamą aukštos kokybės likvidžiojo turto kiekį, negalės tų pinigų greitai ir neatsakingai skolinti.

Likvidumo normatyvas kredito unijoms, kurių turtas neviršija 15 mln. litų arba metinis indėlių augimas sudaro iki 15 %, ir toliau bus toks, koks buvo iki šiol – ne mažesnis kaip 30%. Kredito unijoms, kurių turtas viršija 15 mln. Lt, šis normatyvas nuo 2013 m. balandžio 1 d. bus ne mažesnis kaip 40 % (kai indėliai per metus augs nuo 15 iki 25 %), 50 % (kai indėliai per metus augs nuo 25 iki 50 %) arba 60 % (kai indėliai per metus augs daugiau kaip 50 %).

Kapitalo pakankamumo normatyvas nekeičiamas, t. y. ne mažiau kaip 13 % toms unijoms, kurių suteiktos paskolos asocijuotiems nariams sudaro iki 20 % viso paskolų portfelio. Kredito unijoms, kurių suteiktos paskolos asocijuotiems nariams sudaro nuo 20 iki 40 % visų suteiktų paskolų, šis normatyvas turės būti ne mažesnis kaip 18 %. Jis galios nuo 2013 m. balandžio 1 d. Iki 2013 m. gruodžio 31 d. kredito unijoms, kuriose paskolos asocijuotiems nariams sudaro daugiau kaip 40 %, bus taikomas 20 % kapitalo pakankamumo normatyvas (nuo 2014 m. sausio 1 d. – 25 %).

Be to, įvertinus tai, kad tam tikroms paskolų grupėms (be užtikrinimo priemonių) būdinga didesnė rizika, papildomai nustatyta padidintos rizikos turto grupė. Bus reikalaujama, kad kapitalo poreikis šiai grupei priskirto turto rizikai padengti sudarytų 50% turto (paskolų) vertės.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nuomone, pastaruoju metu didėjantis skolinimas asocijuotiems nariams, ypač juridiniams asmenims, susijęs su padidinta rizika. Spartus kreditavimo augimas sumažina kredito unijų galimybes tinkamai įvertinti riziką ir vadovautis atsakingojo kreditavimo principais, todėl tos unijos, kurios juridiniams asmenims skolins daugiau, privalės turėti daugiau kapitalo galimiems nuostoliams padengti – kapitalo pakankamumo normatyvo dydis priklausys nuo asocijuotiems nariams suteiktų paskolų ir visų kredito unijos suteiktų paskolų santykio.

Pranešama, kad kredito unijų augimą ir jų rizikos valdymą padėsiantys subalansuoti nauji reikalavimai suderinti su pagrindinėmis kredito unijas vienijančiomis organizacijomis. Unijoms duodama laiko pasirengti dirbti pagal naujus reikalavimus.

Pakeistas paskolos sumos normatyvas

Lietuvos bankas taip pat papildė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą: paskolos suma vienam kredito unijos skolininkui neturi viršyti 500 000 Lt. Be to, liks galioti ir reikalavimas, kad paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti 25 % kredito unijos perskaičiuoto kapitalo. Naujas reikalavimas bus pradėtas taikyti po 2013 m. vasario 1 d. suteiktoms naujoms paskoloms. Maksimali paskolos suma vienam skolininkui nustatyta siekiant stabdyti didesnių paskolų išdavimą, kadangi kredito unijos neturi veiksmingų kredito rizikos valdymo priemonių.

Su riziką ribojančių normatyvų ir jų skaičiavimo taisyklių pakeitimų projektais buvo supažindintos Lietuvos centrinė kredito unija, asociacija Lietuvos kredito unijos, asociacija Lietuvos kreditas. Į daugelį jų pasiūlymų atsižvelgta.

Šių metų kovo mėn. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito unijų veiklos priežiūros tobulinimo krypčių nuostatas. Jas vykdant jau kurį laiką stiprinama kredito unijų priežiūra, griežtinami kapitalo ir kiti reikalavimai, aukščiau pakelta kredito unijų vadovų kvalifikacijos kartelė.

Lietuvoje šiuo metu yra 77 kredito unijos. 63 iš jų vienija Centrinė kredito unija, kitos dirba nesijungdamos į stambesnius darinius.

Prokurorai yra teigę, kad tiriant kredito unijų veiklą, gauta duomenų, jog grupė asmenų iš Nacionalinės kredito unijos galėjo apgaule gauti kreditų už beveik 25 milijonus litų. Prokurorai yra teigę, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime yra daugiau nei 30 įtariamųjų, tyrimas pradėtas dėl galimo neteisėto didelės vertės paskolų gavimo iš keturių Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

LCKU: nauji reikalavimai sustiprins unijų sistemą

Lietuvos centrinė kredito unija praneša, kad nauji reikalavimai ilgalaikėje perspektyvoje sustiprins kredito unijų sistemą. „Naujieji reikalavimai bus reikšmingi visai kredito unijų sistemai. Šie pokyčiai kredito unijas paskatins daugiau dėmesio bei laiko skirti finansinių srautų valdymui, atsižvelgiant į augimo tempus, turto struktūrą, veiklos strategiją ir pasirinktas tikslines rinkas. Tikėtina, kad dėl naujų normatyvų kredito unijų sektoriaus augimas šiek tiek sulėtės, tačiau ilgainiui sistema sustiprės ir taps labiau atspari išorės veiksniams, pavyzdžiui, ekonominiam nuosmukiui ar sutrikimams finansų sektoriuje“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos Rizikos valdymo grupės vadovas Aurelijus Cvilikas.

Pasak A. Cviliko, šių pokyčių dėka kredito unijos iš naujo peržiūrės visus veiklos metodus, sparčiau taikys naujoves, sukaups didesnius rezervus galimiems nuostoliams dengti. „Žinoma, kredito unijoms per tokį trumpą laikotarpį, tai yra per pirmąjį 2013 m. ketvirtį, prisitaikyti prie naujų reikalavimų nebus lengva, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje, kaip jau ir minėjau, numatomi pokyčiai išugdys atsparumą bet kokiems išoriniams trukdžiams“.

Kaip teigia Rizikos valdymo grupės vadovas, LB reikalavimai maksimalią paskola išduoti iki 500 tūkst. Lt ir juridinių asmenų koncentracijos portfeliuose ribojimas paskatins unijas labiau orientuotis ne į didesnes veiklos apimtis, bet į veiklos efektyvumą, stengiantis kuo geriau išnaudoti turimus išteklius ir iš jų išgauti kuo didesnę naudą savo nariams. Vieningai LCKU sistemai priklausančios 63 kredito unijos, norinčios išduoti didesnes paskolas nei leidžia LB naujieji reikalavimai, turės galimybę tai padaryti drauge su Centrine kredito unija.

LCKU atsiųstame komentare teigiama,kad naujieji normatyvai svarbūs ir jų veiklai. Nuo Naujųjų metų LCKU įsipareigos ne tik dalyvauti atliekant stambių paskolų rizikos vertinimą, bet ir prisidėti prie kredito rizikos valdymo. „Nuo šiol tai atliksime formuodami rizikos valdymo praktiką visoje sistemoje ir tiesiogiai vertindami atskirų kredito unijų reikšmingų paskolų rizikas“, - praneša A. Cvilikas.