Minėtiems įstatymo pakeitimams jau yra pritarusi Vyriausybė, po pateikimo jiems pritarė ir Seimas. Toliau šią Susisiekimo ministerijos iniciatyvą svarstys Seimo komitetai.

„Siekiame, kad visos pirmą kartą Lietuvoje registruojamos viešojo transporto priemonės, skirtos vežti keleivius keliais arba vidaus vandenimis, būtų privalomai pritaikytos neįgaliesiems ir kitiems individualių poreikių turintiems asmenims. Šiam tikslui artimiausiais metais numatome dideles investicijas. Dėl to visoje Lietuvoje būtinas vienodas standartas“, – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Lietuvos automobilių kelių, geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir infrastruktūra dabar tik iš dalies pritaikyta judėjimo, klausos, regos ar kitą negalią turintiems žmonėms. Neužtikrintas kitų individualių poreikių turinčių žmonių – senyvo amžiaus žmonių, nėščiųjų, vaikų vežimėliuose ir pan. – visavertis judumas ir galimybė patogiai naudotis pritaikyta transporto infrastruktūra, transporto priemonėmis ir paslaugomis.

Pagal įstatymą viešojo transporto priemonėse, vežančiose keleivius automobilių ir vidaus vandenų keliais, turės būti įrengtos neįgaliųjų ir kitų riboto judumo asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešuoju transportu priemonės. Iki šiol tokių konkrečių reikalavimų teisės aktuose nebuvo, todėl kartu su įstatymo projektu rengiamas ir poįstatyminis teisės aktas, detaliai apibrėžiantis šiuos reikalavimus.

Susisiekimo ministerija miestų infrastruktūrai sutvarkyti ir pritaikyti individualių poreikių turintiems žmonėms iki 2027 m. numato skirti daugiau kaip 500 mln. eurų.

Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo projektui ir poįstatyminiam teisės aktui rengti buvo sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvavo žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.