LR pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnis nustato, kad įmonėms, turinčioms teisę teikti paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti Labdaros ir paramos įstatyme (LPĮ) nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę, bet ne daugiau kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius.

Paramai skirtų lėšų, didesnių kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, atskaityti negalima. Iš pajamų taip pat neatskaitomos išmokos grynaisiais pinigais, viršijančios 250 BSI (bazinė socialinė išmoka, anksčiau – MGL) dydžio sumą vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį.

1 pavyzdys

Lietuvos įmonė pagal 2018 metų rezultatus gavo 35 000 Eur pajamų, iš kurių atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinius nuostolius, lieka 25 000 Eur. Per 2018 metus įmonė paramai ne grynaisiais pinigais pervedė 15 000 Eur. Pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas, įmonė iš pajamų gali atskaityti tik 10 000 Eur (25 000 x 0,4) paramai skirtų išlaidų sumą, nors dviguba paramai skirtų išmokų suma yra 30 000 Eur (15 000 x 2). Iš pajamų neatimta paramai skirtų išlaidų suma (5 000 Eur) į kitus metus nepersikelia.

2 pavyzdys

Lietuvos įmonė per 2018 metus vienam paramos gavėjui suteikė 20 000 Eur paramos grynaisiais pinigais. Pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų gali būti du kartus atskaitoma 250 BSI neviršijanti 9 500 Eur (38 x 250) suteiktos paramos suma, tačiau ne didesnė kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius. 250 BSI viršijanti 10 500 Eur (20 000 – 9 500) grynaisiais pinigais suteiktos paramos suma priskiriama neleidžiamiems atskaitymams.

Atkreiptinas dėmesys, kad parama gali mažinti tik įmonės apmokestinamąjį pelną, t. y. paramai skirtomis sumomis negali būti didinami vieneto veiklos nuostoliai.

3 pavyzdys

Iš vieneto veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius, apskaičiuotas nuostolis – 16 000 Eur. Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas taip pat yra nuostolis – 24 000 Eur. Suteiktos paramos suma negali būti atskaitoma iš vieneto pajamų (negali būti priskirta mokestinių nuostolių sumai, perkeliamai į kitus mokestinius nuostolius).

4 pavyzdys

Lietuvos įmonės 2018 metų veiklos apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš veiklos pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius, – 76 000 Eur. VP ir IFP perleidimo pelnas – 24 000 Eur. Lietuvos įmonė iš pajamų gali atimti 40 000 Eur = [(76 000 + 24 000 ) x 40 / 100] paramai skirtų išlaidų sumą.

5 pavyzdys

Lietuvos įmonės 2018 metų apmokestinamasis pelnas, išskyrus paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius, apskaičiuotas nuostolis – 16 000 Eur. VP ir IFP perleidimo pelnas – 24 000 Eur. Lietuvos įmonė iš pajamų gali atimti ne didesnę kaip 3 200 Eur = [(24 000 – 16 000) x 40 / 100] paramai skirtų išlaidų sumą.

Suteiktos paramos įforminimas

Paramos teikimo (gavimo) faktas įforminamas atitinkama sutartimi ar kitais paramos ar labdaros perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais, turinčiais privalomus Buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus (sutartis nebūtina, jeigu labdara ir parama teikiama ne Notariato įstatymo nustatyta tvarka, nenustatomos papildomos labdaros ir paramos davėjo sąlygos).

Paramos gavėjas, perduodamas kitam ūkio subjektui parduoti kaip paramą gautas materialines vertybes, šį faktą turi įforminti juridinę galią turinčiais dokumentais. Materialinių vertybių perdavimo dokumentai privalo turėti visus rekvizitus, nustatytus Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje (PMĮ 28 straipsnio komentaras).

Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

1) apskaitos dokumento pavadinimas;

2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;

3) apskaitos dokumento data;

4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;

5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;

6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos (BAĮ 13 str.).

Pavyzdžiui, atliktų darbų ir vertybių (ilgalaikis, trumpalaikis turtas) perdavimas dažnai įforminamas perdavimo–priėmimo aktu.

LR civilinio kodekso 6.469 straipsnis nustato, kad sutartis, kai dovanojama didesnė kaip vieno tūkstančio penkių šimtų eurų suma, turi būti rašytinės formos. Nekilnojamojo daikto dovanojimo sutartis, taip pat dovanojimo sutartis, kurios suma didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, turi būti notarinės formos.

Paramos objektas

Paramos gavėjams – juridiniams asmenims – teikiamos paramos dalykai gali būti:

1) piniginės lėšos;

2) bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes;

3) suteiktos paslaugos.

Paramos dalyku negali būti tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai. Ribotai apyvartoje esantys daiktai yra tam tikrų savybių turintys daiktai, kurių apyvarta ribojama saugumo, sveikatos apsaugos ar kitų visuomenės poreikių, pvz., ginklai, tačiau ribotai apyvartoje esantiems daiktams nepriskiriamos laisvoje prekyboje esančios prekės, pvz., maisto produktai ar medikamentai, nors jų realizavimo terminas gali būti apribotas.

Paramą galima suteikti:

1) neatlygintinai perduodant pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą (įskaitant pagamintas arba įsigytas prekes), suteikiant paslaugas;

2) suteikiant turtą naudotis panaudos teise;

3) kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautinės sutartys.

Suteiktos paramos vertė nustatoma:

– pinigų – pagal faktišką mokėjimą patvirtinančiame banko išraše arba kasos išlaidų orderyje nurodytą sumą;

– ilgalaikio materialaus turto – pagal to turto likutinę vertę (to turto įsigijimo kainos ir leidžiamiems atskaitymams priskirto nusidėvėjimo sumos skirtumą);

– panaudos teise perduodamo naudoti ilgalaikio materialaus turto – pagal per paramos gavėjo naudojimo laikotarpį apskaičiuotą to turto nusidėvėjimo sumą, kuri būtų priskiriama leidžiamiems atskaitymams, jeigu tas turtas būtų naudojamas paramą teikiančio vieneto pajamoms uždirbti;

– kitų materialinių vertybių – pagal paramos davėjo materialinių vertybių perdavimo dokumentuose nurodytą šio turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;

– nemokamų paslaugų arba atliktų darbų – pagal darbų atlikimą ar paslaugų suteikimą patvirtinančiuose aktuose nurodytą jų savikainą.

2017 m. spalio pabaigoje mokesčių administratorius papildė LR pelno mokesčio įstatymo komentarą, nurodydamas, kad LPĮ nustatyta tvarka parama teikiama materialinėmis vertybėmis, kurias įsigyjant nebuvo pasinaudota PVM atskaita, sumokėtas PVM įsigyjant šias materialines vertybes negali būti priskiriamas įsigijimo kainai. Tačiau, pagal PMĮ 24 str. 2 dalies nuostatas, sumokėto PVM sumos gali būti priskirtos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu šios sumos apskaičiuotos nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų. Vadinasi, paramos teikėjas pagal PMĮ 28 straipsnio nuostatas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali du kartus priskirti kaip paramą perduotų materialinių vertybių įsigijimo kainą, neviršijančią 40 proc. apmokestinamojo pelno, o pagal PMĮ 24 str. 2 dalies nuostatas – įsigyjant sumokėto PVM dalį, tenkančią ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtai prekių kainos daliai.

Pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė įsigijo baldų komplektą, už kurį sumokėjo 3 630 Eur (3 000 Eur kaina + 630 Eur PVM). Kadangi baldų komplektas buvo numatytas perduoti kaip parama labdaros ir paramos fondui, bendrovė 630 Eur PVM sumos neįtraukė į PVM atskaitą. Suteikus paramą, bendrovė gali du kartus priskirti kaip paramą perduoto baldų komplekto įsigijimo kainą (3 000 Eur), neviršijančią PMĮ 28 str. 2 dalyje nustatyto apribojimo. Įsigyjant baldų komplektą sumokėtas PVM (630 Eur) atskaitomas pagal PMĮ 24 str. 2 dalies nuostatas.

Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai, kuri nustatoma pagal darbų atlikimą ar paslaugų suteikimą patvirtinančiuose, juridinę galią turinčiuose dokumentuose (patvirtintuose paramos gavėjo) nurodytą jų vertę (savikainą).

Pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė nemokamai nuvežė į ekskursiją grupę globos namų auklėtinių. Šių paslaugų savikainai galėtų būti priskirtos su šios paslaugos teikimu susijusios išlaidos (išlaidos kurui, vairuotojo darbo užmokestis ir kitos su šia paslauga susijusios išlaidos).

Panaudos teise perduodant ilgalaikį materialųjį turtą, paramos vertė lygi per šio turto teikimo kaip parama laikotarpį apskaičiuotai to turto nusidėvėjimo sumai. Be to, tokiu atveju suteiktos paramos vertei gali būti priskiriamos paramos davėjo apmokamos paramos gavėjo patirtos to turto eksploatavimo išlaidos.

Pavyzdžiui, įmonė paramos gavėjui leidžia naudotis dviem jai priklausančio pastato kambariais. Kiekvieną mėnesį įmonė apmoka jai išrašytas paslaugų sąskaitas. Įmonė turi teisę paramai skirtoms išlaidoms priskirti apmokėtas komunalinių paslaugų sumas bei apskaičiuotą tos nekilnojamojo turto dalies nusidėvėjimą.

Norint pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis teikiant paramą, įmonei naudinga turėti Suteiktos paramos apskaitos ir apmokestinimo žiniaraštį, kuris padės kontroliuoti pagal paramos gavėjus suteiktos paramos sumas grynaisiais ir negrynaisiais pinigais, paslaugomis ir materialinėmis vertybėmis bei padės stebėti PVM atskaitos tikslinimą.

Suteiktos paramos deklaravimas

Šiuo metu teikiamos dvi paramos ataskaitos – metinė ir mėnesinė.

Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formą privalo teikti LPĮ 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti paramos teikėjai, išskyrus fizinius asmenis ir LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus) ir suteikę paramą LPĮ nustatyta tvarka.

Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti paramos gavėjai:

– nurodyti LPĮ 7 straipsnio 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LPĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgdami į tai, ar jie turi teikti Metinę pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.), ir profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis;

– nurodyti LPĮ 7 straipsnio 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, per kalendorinius metus LPĮ nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis.

Pasibaigus kalendoriniams metams, paramos teikėjai ir / ar gavėjai ataskaitos FR0477 formą ir / ar ataskaitos FR0478 formą mokesčių administratoriui privalo pateikti iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos.

Mėnesio ataskaita apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, PLN203 naudojama 2015 ir vėlesniais kalendoriniais metais informacijai apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, mokesčių administratoriui teikti.

Tinkamai užpildytą ataskaitą mokesčių administratoriui iki kito mėnesio 15 dienos privalo pateikti:

1) paramos teikėjai, nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteikę paramą, didesnę kaip 15 000 Eur;

2) paramos gavėjai, nuo kalendorinių metų pradžios iš vieno paramos teikėjo gavę paramą arba vienam paramos (labdaros) gavėjui suteikę paramą (labdarą), didesnę kaip 15 000 Eur.

Metinė pelno mokesčio deklaracija PLN204

Metinėje pelno mokesčio deklaracijoje suteiktos paramos vertė deklaruojama 40 laukelyje. 42 laukelyje įrašoma iš pajamų atskaitoma pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas vieneto suteiktos paramos bendra suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, tačiau įmonės patirtos paramos teikimo išlaidos pagal PMĮ 31 str. nuostatas laikomos su įmonės ekonomine veikla, t. y. su pajamų uždirbimu, nesusijusiomis išlaidomis, todėl bendra suteiktos paramos išlaidų suma turi būti įrašoma deklaracijos priedo PLN204S S1–S2 laukeliuose, pasirenkant 12 neleidžiamų atskaitymų rūšies kodą.

Deklaracijos 42 laukelio suma negali būti didesnė kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno sumos, apskaičiuotos iš pajamų neatėmus išmokų paramai ir mokestinių laikotarpių nuostolių sumų. Apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, apskaičiuojama sudėjus deklaracijos 39 ir 40 laukeliuose įrašytas pelno sumas, t. y. sudėjus VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno ir veiklos pelno sumas. Jeigu deklaracijos 39 laukelyje apskaičiuota VP ir / ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, o 41 laukelyje – veiklos nuostolių suma, tai apmokestinamojo pelno suma, iš kurios gali būti atskaitomos išmokos paramai, yra lygi šių sumų skirtumui (pelnui), jeigu 39 laukelio suma yra didesnė už 41 laukelio sumą.

Jeigu apskaičiuojami ataskaitinio mokestinio laikotarpio mokestiniai nuostoliai, įmonė negali taikyti pelno mokesčio lengvatos dėl suteiktos paramos ir visos įmonės suteiktos paramos išlaidos pripažįstamos neleidžiamais atskaitymais. Skirtos paramos sumomis negali būti didinami paramos teikėjo mokestiniai nuostoliai.