Sudaryti terminuotas darbo sutartis su naujais darbuotojais

Darbo kodeksas leidžia su visais darbuotojais sudaryti terminuotas darbo sutartis, nepriklausomai nuo atliekamo darbo pobūdžio, tačiau nuolatinio pobūdžio darbams, sudarytų terminuotų sutarčių skaičius negali būti didesnis nei 20 procentų visų sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Terminuotos darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos, tam tikram dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais skaičiuojamam terminui, pavyzdžiui, 30 kalendorinių dienų, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. Pasibaigus šiai darbo sutarčiai, darbdavys privalo konstatuoti darbo sutarties pasibaigimą (išleisti įsakymą) ne vėliau kaip kitą darbdavio administracijos darbo dieną kai sueina terminas, kitu atveju sutartis bus laikoma neterminuota.

Siūlyti darbuotojams dirbti viršvalandžius

Per septynių paeiliui einančių kalendorinių dienų laikotarpį negali būti dirbama ilgiau kaip aštuonias valandas viršvalandžių, nebent darbuotojas savo sutikimą dirbti iki dvylikos valandų viršvalandžių per savaitę išreikštų raštu. Tokiais atvejais negali būti pažeista maksimali vidutinė keturiasdešimt aštuonių valandų darbo laiko trukmė per savaitę, skaičiuojant per apskaitinį laikotarpį. Atsisakymas dirbti viršvalandžius negali būti pagrindas taikyti darbuotojui atsakomybės priemones, riboti jo teises ar kitaip pažeisti jo teisėtus interesus.

Reikia atkreipti dėmesį, kad už viršvalandinį darbą mokamas ne mažesnis kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis. Apmokėjimo išimtys taikomos pagrindiniam įmonės vadovui (direktoriui) ir vadovaujantiems darbuotojams. Pagrindiniam įmonės vadovui už viršvalandinį darbą nėra mokama, nebent darbo sutartyje yra susitaria kitaip, o vadovaujantiems darbuotojams už viršvalandinį darbą mokama kaip už darbą įprastiniu darbo laiko režimu (t. y. viengubai), nebent darbo sutartyje susitaria kitaip.

Susitarti su įmonėje dirbančiu darbuotoju dėl papildomo darbo

Šalys gali susitarti, kad darbuotojas papildomas funkcijas atliks laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku arba atliks tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija. Svarbu atskirti papildomą darbą nuo krūvio padidėjimo. Kaip nurodo Valstybinė darbo inspekcija papildomas darbas galimas tik dėl skirtingų funkcijų atlikimo, todėl siekiant nustatyti, ar toje pačioje darbovietėje dirbamas darbas yra darbų masto padidinimas ar papildomas darbas, lemiamą reikšmę turi darbo funkcijos (ne) tapatumas pagrindine darbo sutartimi sulygtai darbo funkcijai.

Sutarus dėl papildomo darbo, turi būti papildyta darbo sutartis, kurioje privaloma nurodyti kokias papildomas funkcijas atliks darbuotojas, kuriuo metu bus atliekamas darbas, jos apimtis darbo valandomis, darbo užmokestis ar priemoka už papildomą darbą. Darbo laikas, kai dirbama pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Papildomas darbas gali būti bet kada nutraukiamas (be jokių papildomų išmokų) įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas arba pasibaigus pagrindinėms darbo funkcijos, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.

Padidinti darbuotojo darbo mastą

Padidinus darbuotojo darbo mastą (pavyzdžiui didinant darbo intensyvumą, per tą patį darbo laiką) turi būti mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis. Darbo kodekse yra nurodyta, kad konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėje ir darbo sutartyje.