Iki šiol Darbo kodekse nebuvo numatytas nekonkuravimo susitarimo reglamentavimas, tačiau tokių atvejų tik daugėja. Tad neabejotinai viena svarbiausių nuo 2017 metų įsigaliosiančio Darbo kodekso (DK) naujienų – nekonkuravimo susitarimo reglamentavimo įtvirtinimas.

Darbuotojams bus mokama kompensacija už nekonkuravimą po darbo santykių nutraukimo

Naujas DK aiškiai sureguliuoja, kad nekonkuravimo susitarimu yra laikomas susitarimas, kai darbuotojas įsipareigoja nekonkuruoti su darbdaviui po darbo sutarties pasibaigimo (ne darbo santykių metu).

Tai reiškia, kad ne ilgiau nei 2 metus darbuotojas įsipareigoja nevykdyti tam tikros darbo veiklos pagal darbo sutartį su kitu darbdaviu.

Taip pat nevykdyti su darbo funkcijomis susijusios savarankiškos komercinės arba gamybinės veiklos, jeigu ši veikla tiesiogiai konkuruotų su darbdavio vykdoma veikla.

Už tai, visu nekonkuravimo laikotarpiu darbdavys turi darbuotojui tinkamai apmokėti. Darbo kodeksas aiškiai įtvirtina, kad toks apmokėjimas bet kokiu atveju negali būti mažesnis nei 40 proc. buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio darbo sutarties nutraukimo momentu.

Ar galima kompensaciją už nekonkuravimą mokėti iš anksto?

Kitaip nei besikeičianti teismų praktika, kuri leido kompensaciją už nekonkuravimo įsipareigojimą, išmokėti dalimis ir darbo santykiu metu į priekį, naujas DK tai draudžia.

Šiuo draudimu įstatymų leidėjas siekia užtikrinti darbuotojo interesus, kad po darbo santykių jis gautų pastovių pajamų iš nekonkuravimo įsipareigojimo vykdymo.

Tačiau iš kitos pusės, tuo atveju, kai darbuotojas gauna didesnes pajamas ir jei pasiekiama darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyra, darbo sutartimi galima nukrypti nuo šios imperatyvios taisyklės.

Pagal naująjį Darbo kodeksą, didesnes pajamas gaunančiu darbuotoju laikomas toks darbuotojas, kurio mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis nei du Lietuvos statistikos departamento paskutinio šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio bruto (neatskaičius mokesčių).

Tikėtina, kad darbuotojai ir darbdaviai, suinteresuoti tokios kompensacijos išmokėjimu darbo santykių metu, galės pasinaudoti šia naujojo Darbo kodekso suteikiama teise. Svarbu, kad būtų išlaikytas darbdavio ir darbuotojo interesų balansas, kuris būtų vertinamas kiekvienu atveju, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Už nekonkuravimą darbo sutarties galiojimo metu nemokama

Pagal tai, kaip naujasis Darbo kodeksas įtvirtina nekonkuravimo apibrėžimą, darbuotojui už nekonkuravimą darbo santykių metu, apmokama nebus. Darbuotojas dirbdamas pas darbdavį yra saistomas lojalumo darbdaviui pareigos ir turi vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja darbdavio interesams.

Tai reiškia, kad darbuotojas turi susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie prieštarautų darbdavio interesams. Vienas iš jų yra tai, kad darbdavys yra suinteresuotas, kad darbuotojas nedirbtų pas konkurentą ar nevystytų konkuruojančio verslo.

Be to, lojalumo pareiga reiškia ir tai, kad darbuotojas turi dėti savo pastangas tinkamai atlikti savo darbo funkcijas pas darbdavį bei darbo metu neužsiimtų papildoma veikla, nesusijusia su jo tiesioginėmis darbo funkcijomis.

Nekonkuravimo susitarimo reglamentavimo svarba verslui

Iš esmės, naujas DK įstatymu įtvirtino susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką dėl nekonkuravimo susitarimų ir šiuos susitarimus perkėlė iš civilinės teisės instituto į darbo teisės institutą.

Be to, naujasis įtvirtinimas pataiso 2015 metų gale pradėjusią formuotis teismų praktiką, kuria nekonkuravimo susitarimu buvo pripažįstama ir darbo sutarties nuostata, draudžianti darbuotojui darbo sutarties galiojimo metu dirbti kitą darbą be išankstinio darbdavio sutikimo.

Toks išplėstinis nekonkuravimo susitarimų aiškinimas reikštų ne ką kita, kaip darbdavio pareigą darbuotojui mokėti kompensaciją už tai, kad darbuotojas darbo santykių metu nedirbtų pas kitą darbdavį.

Panašu, kad naujasis DK atskyrė darbuotojo nekonkuravimo pareigą nuo lojalumo pareigos darbdaviui. Ir jei ateityje teismų praktika nenukryps kita linkme, už lojalumo pareigos laikymąsi darbuotojui neturės būti atlyginama.