Pagal siūlomą projektą, „mėgėjų sodo teritorijoje ūkinė-komercinė veikla, kuri neatitinka mėgėjų sodininkystės sąvokos, gali būti vykdoma tik nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo, poilsio ir veiklos sąlygų bei sodo bendrijos vidaus tvarkos taisyklių.

Tokį patikslintą Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektą parengė penkios Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos narės Asta Kubilienė, Vida Ačienė, Laimutė Matkevičienė, Aušrinė Norkienė, Guoda Burokienė ir Socialdemokratų darbo partijos frakcijos narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Parlamentarės siūlo įstatyme numatyti, kad „bendrijos vidaus tvarkos taisyklėse gali būti nustatytas ramybės laikas nakties metu, transporto priemonių parkavimo bendrojo naudojimo teritorijoje apribojimai ir tvarka, atliekų tvarkymo reikalavimai, draudžiamos veiklos, sodo sklype leidžiamų laikyti smulkių naminių gyvūnų (triušių, nutrijų, šunų, paukščių, bičių ir kt.) rūšių sąrašas, jų laikymo tvarka ir sąlygos, bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo ir priežiūros bei kiti sodininkams svarbūs bendro gyvenimo klausimai“.

Jei Seimas pritartų, bendrijos vidaus tvarkos taisyklės būtų privalomos visiems asmenims, įsigijusiems mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą ir sodų bendrijos teritorijos lankytojams.

Pagal projektą, „sodininkas mėgėjas (sodininkas) - fizinis asmuo, nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjų sodininkyste“.

„Kitas asmuo“ - taip įstatymo projekte siūloma apibūdinti tą fizinį asmenį, kuris mėgėjų sodo teritorijoje įsigijo sodo sklypą ir nepageidauja tapti sodininkų bendrijos nariu, tą, kuris yra išstojęs iš sodininkų bendrijos arba iš jos pašalintas, taip pat juridinį asmenį, kuris nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.

Įstatymo pataisos numato, kad „kitas asmuo“ turi vienodas pareigas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, kaip ir bendrijos nariai.

Tokio asmens pareiga būtų, kaip nurodoma projekte, „pagal bendrijos pateiktas sąskaitas apmokėti už proporcingai jiems tenkančias bendrojo naudojimo objektų eksploatacijos, bendrosios sodo teritorijos tvarkymo, bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimo išlaidas bei proporcingai jiems tenkančias tikslinių įnašų dalis susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų mėgėjų sodo teritorijoje sukūrimu, atnaujinimu ar pagerinimu, kitas suteiktas paslaugas“.

Projektas numato, kad „kitas asmuo“ be balsavimo teisės gali dalyvauti bendrijos narių susirinkime, įstoti į bendriją, gauti informaciją apie bendrijos narių susirinkimo nustatytas įmokas, kurias jis privalo apmokėti pagal šį bei kitus įstatymus, ar kitus narių susirinkimo priimtus sprendimus, kurie susiję su bendrosios dalinės nuosavybės valdymu ir priežiūra.

Kartu su šeimos nariais jis gali naudotis bendrijos bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų mėgėjų sodo teritorijos sodininkų, jų šeimos narių teisių bei teisėtų interesų ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

Sodininkų bendrijų įstatymo pataisomis siekiama sureguliuoti teisinius santykius tarp sodininkų bendrijų ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, patikslinti nuostatas, susijusias su sodininkų bendrijai nepriklausančių, bet sodo sklypą įsigijusių, asmenų statusu, teisėmis ir pareigomis, sodininkų bendrijų valdymu. Taip pat siekiama tobulinti teisinį reguliavimą dėl veiklos, kuria galima užsiimti mėgėjų sodo teritorijoje, dėl sandorių ar kitų veiksmų, atliekamų su sodo sklypais. Projekto autoriai taip pat siekia supaprastinti sodininkų bendrijų susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarką.