Paramą kaimo turizmui minėtu laikotarpiu ir toliau administruos Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšos kaimo turizmui remti bus skiriamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.

Kurs sodybas ir stovyklavietes

Minėtą KPP priemonę sudaro dvi veiklos sritys. Teiksiantys NMA paraiškas pagal pirmąją veiklos sritį paramą gaus kaimo turizmo sodyboms steigti ir rekonstruoti, amatų plėtrai kaimo turizmo sodybose. Teiksiantys paraišką pagal antrąją veiklos sritį paramą gaus stovyklavietėms kaimo vietovėse įrengti.

Paramą galės gauti ūkininkai arba kaimo gyventojai. Gavusi paraiškas NMA tikrins, ar prašantys paramos atitinka bendrus reikalavimus, keliamus gauti paramą pagal KPP investicines priemones ir šios priemonės specialiuosius tinkamumo kriterijus. Pareiškėjai privalės turėti reikiamą veiklos kvalifikaciją arba įsipareigoti NMA baigti specializuotus mokymo kursus ir pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą iki paramos skyrimo sutarties pasirašymo. Su paraiška pateiktame verslo plane ūkininkas arba kaimo gyventojas turės įrodyti, kad paramą gavusi kaimo turizmo sodyba ar stovyklavietė bus ekonomiškai gyvybinga.

Projekto vykdytojas privalės turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos, kuria versis, pažymėjimą. Paramą NMA skirs tik kaimo vietovėse įgyvendinamiems projektams. Kaimo sodybų steigimas ar esamų rekonstrukcija galės būti finansuojama tik tuo atveju, kai jos steigiamos ne daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų turinčiose vietovėse. Tuo tarpu stovyklavietės už Europos Sąjungos lėšas negalės būti steigiamos daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų turinčiose vietovėse. Parama nebus skiriama projektams, įgyvendinamiems savivaldybių administraciniuose centruose.

Leistinos išlaidos

NMA negalės skirti paramos kaimo turizmo sodyboms steigti tais atvejais, kai naujai kuriamos kaimo turizmo sodybos plotas bus mažesnis nei 0,7 ha. Naujos sodybos už paramos lėšas negalės būti steigiamos ir šalia magistralinių kelių Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Panevėžys, Saločiai–Kalvarija („Via Baltica“). Atstumas nuo šių kelių negalės būti mažesnis kaip 500 metrų. Kambarių skaičius įgyvendinus projektą kaimo sodyboje negalės viršyti 20.

Kaimo turizmo sodybai ar stovyklavietei įrengti ar rekonstruoti NMA galės skirti ne daugiau kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Maksimali paramos suma vienam kaimo turizmo sodybos steigimo ar rekonstrukcijos projektui negalės viršyti 690,5 tūkst. litų, o per visą 2007–2013 m. laikotarpį vienai sodybai negalės būti skirta daugiau kaip 1,381 mln. litų. Maksimali parama stovyklavietei negalės viršyti 138,1 tūkst. litų.

NMA galės kompensuoti tik būtiniausias kaimo turizmo sodybai ar stovyklavietei įrengti reikalingas lėšas: pastatų ar statinių statybą ir rekonstrukciją, statybinių medžiagų įsigijimą, statybos darbų apmokėjimą, projektui įgyvendinti reikalingos naujos technikos ir įrangos pirkimą. Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos ir išlaidos būtiniems infrastruktūros objektams – sodybos apšvietimui, kanalizacijos ar vandentiekio sistemai, privažiavimui, turistinių vietų nuorodoms, informaciniams stendams, prieigai prie gamtos objektų, nedidelio masto apgyvendinimo paslaugoms, pakrantėms sutvarkyti ir pan. Dalis projektui įgyvendinti numatytų lėšų galės būti skiriama viešinimo ir bendrosioms išlaidoms, kaimo turizmo paslaugų teikimo rinkodarai, pavyzdžiui, interneto svetainei sukurti.

Vertindama kaimo turizmą plėtoti norinčių asmenų paraiškas NMA turės atsižvelgti, ar jų projektai atitinka šios KPP priemonės tikslus. Paramą norintys gauti asmenys privalės sukurti didesnę kaimo turizmo paslaugų įvairovę, tobulinti kaimo turizmo paslaugų kokybę, puoselėti architektūros ir kulinarijos tradicijas, kaimo paveldą, atkuriant arba kuriant tradicines Lietuvos kaimui būdingas sodybas. Kuriantys naujas ar atnaujinantys senas stovyklavietes turės didinti trumpalaikiam poilsiui skirtų vietų skaičių.

Prioritetiniai paramos gavėjų atrankos kriterijai

· Pareiškėjas nėra gavęs investicinės Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

· Pareiškėjas vykdo ekonominę, profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip 2 pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo

· Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas iki 40 metų

· Paramos prašoma veiklai, atitinkančiai vietos veiklos grupės parengtą regiono plėtros strategiją, patvirtintą Žemės ūkio ministerijos

· Kuriama kaimo turizmo sodyba bus tradicinė, puoselėjanti kaimo architektūrą, kulinarinį paveldą

· Projekte numatoma įdiegti inovaciją

· Projektas įgyvendinamas šalia turizmo maršrutų

Kaimo turizmo sodybų skaičiaus augimo dinamika

2003 m. 284

2004 m. 376

2005 m. 438

2006 m. 510