Ši suma turėjo būti skirta SGTD įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti ir padengti. 

UAB „Achema“ prašė teismo panaikinti VKEKK nutarimo dėl SGD  terminalo priedo kelis punktus. 

Šiais nutarimų punktais VKEKK nutarė 2013 m. kompensuoti ir padengti 114 mln. 100 tūkst. Lt SGDT projekto sąnaudų ir nustatė SGDT priedo, kuris bus mokamas kaip papildoma ir neatsiejama gamtinių dujų perdavimo kainos dalis, dydį. Pasak pareiškėjos, priimdama šiuos nutarimus VKEKK viršijo savo kompetenciją, o nustatydama projekto finansavimo apimtį, VKEKK nepagrindė savo nutarimų objektyviais duomenimis, nesielgė objektyviai ir nešališkai.

Administracinę bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų dalys yra teisėtos ir pagrįstos, todėl AB „Achemos“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Teismo sprendime pažymima, kad suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) projektas vykdomas siekiant įgyvendinti valstybės energetikos politikos strateginius tikslus, apsaugoti visos visuomenės, gamtinių dujų vartotojų interesus, todėl šio terminalo įrengimas ir eksploatavimas yra traktuotinas kaip viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas.

Komisijos atsižvelgimą į SGDT įrengimo ir eksploatavimo sąnaudas nustatant dujų kainą, teismas pripažino teisėtu ir pagrįstu.

Teismas konstatuoja, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal savo kompetenciją turi teisę SGDT priedą įtraukti į dujų perdavimo paslaugos kainą, ji priėmė sprendimą dėl SGDT priedo išsamiai išanalizavusi ir įvertinusi situaciją dėl priedo būtinumo ir dydžio. Teisėjų kolegija atmetė ir pareiškėjos argumentus dėl nutarimų prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Europos Sąjungos teisei.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.