Į DELFI skaitytojo klausimą atsako advokatų kontoros TRINITI advokatas Šarūnas Neniškis

Praktikoje dažni atvejai, kai, suėjus paskolos sutartyje nustatytam paskolos grąžinimo terminui, skolininkas negrąžina kreditoriui pasiskolintų pinigų. Skolininkui vengiant grąžinti skolą, kreditoriui nelieka nieko kito, kaip kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo. Tačiau teisminis procesas reikalauja nemažų laiko sąnaudų (nuo kreipimosi į teismą iki galutinio teismo sprendimo įsigaliojimo dienos gali praeiti ir keleri metai), finansinių išteklių, nervinės įtampos ir t. t. Be to, tik turint galutinį teismo sprendimą, kuriuo yra priteista skola, kreditorius turi teisę kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo iš skolininko turto. Taigi nuo paskolos sutartyje nustatyto galutinio paskolos grąžinimo termino iki realaus skolos išieškojimo pradžios gali praeiti ir keleri metai.

Praktikoje siekiant supaprastinti skolos atgavimo procesą neretai paskolos teisiniai santykiai yra įforminami ne paskolos sutartimi, o surašant vekselį (pvz., paprastąjį vekselį).

Paprastasis vekselis – tai vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą (Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 4 dalis).

Gali kilti klausimas, kokie vekselio suteikiami privalumai? Jeigu surašytas paprastasis vekselis turi visus įstatymo nustatytus privalomuosius rekvizitus, kreditorius (vekselio turėtojas) įstatyme nustatytu terminu skolininkui (vekselio davėjui) pateikė vekselį apmokėti (t. y. pateikė vekselį apmokėti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas) bei kreditorius (vekselio turėtojas) per keturias dienas nuo jo pateikimo apmokėti pranešė vekselio davėjui (skolininkui) apie tai, kad vekselis neapmokėtas, kreditorius įgyja teisę kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo.

Notarui atlikus vykdomąjį įrašą, kreditorius įgyja teisę kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Taigi, vienas iš pagrindinių vekselio privalumu yra tas, kad iš jo kylanti reikalavimo teisė gali būti įvykdoma suprastinta tvarka. Paprastai tariant, kreditoriui norint priverstine tvarka atgauti (išieškoti) paskolintus pinigus, nereikia kreiptis į teismą, o tai ženkliai sumažina laiko bei finansines sąnaudas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nustato privalomą vekselių notarinę formą, kai vekselio suma yra didesnė kaip trys tūkstančiai eurų ir vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Taigi minėtą reikalavimą svarbu įvertinti prieš surašant vekselį, ar jo nereikės patvirtinti pas notarą. Kitu atveju, vekselis bus paprasta skolos sutartis ir reikės kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo.

Gali kilti klausimas, o kas tada, jeigu vekselio turėtojas (kreditorius) įstatyme nustatytais terminais nepateikė vekselio apmokėjimui? Ar kreditorius prarado teisę reikalauti grąžinti skolą? Atsakymas - ne.

Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką vekselio turėtojui (kreditoriui), Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatytais terminais nepateikusiam apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, išlieka reikalavimo teisė vekselio davėjui; ir jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą.

Aplinkybė, kad vekselio gavėjas neįgyvendino vekselio Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal įstatymus nėra pagrindas pasibaigti jame nurodytai vekselio davėjo pareigai sumokėti pinigus. Tokiu atveju vekselio gavėjas gali tikėtis, kad vekselio davėjo įsipareigojimas nors ir nebus įvykdytas supaprastinta tvarka, nurodyta Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme, tačiau galės būti įvykdytas savanoriška vekselio davėjo valia arba priverstine tvarka, kreipiantis į teismą dėl skolos išieškojimo pagal vekselį kaip atsiskaitymo dokumentą. Kitais žodžiais tariant, vekselio davėjas įstatyme nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo vekselio nepraranda savo teisės reikalauti, kad skolininkas grąžintų skolą, tačiau kreditorius praranda teisę supaprastinta tvarka atgauti skolą be teismo. Tokiais atvejais, kreditoriui norint atgauti skolą, jam reikėtų kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

Verta paminėti teismų praktikoje suformuotą taisyklę, kad tais atvejais, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ir pan., būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal vekselį. Paprastai tariant, jeigu teisme skolininkas gintųsi, kad faktiškai jis iš kreditoriaus negavo pinigų (paskolos) ar gavo mažesnę sumą nei nurodyta vekselyje, tai skolininkas turi pareigą įrodyti tokį faktą teismui, t. y., kad faktiškai pinigai skolininkui nebuvo perduoti arba buvo perduota mažesnė pinigų suma nei nurodyta vekselyje. Nors minėta įrodinėjimo pareigos taisyklė yra palanki kreditoriui, tačiau vis tiek rekomenduotina iš anksto būti pasiruošus paneigti tokius galimus skolininko gynybinius argumentus.

Taigi, įforminant paskolos santykius vekseliu, rekomenduotina iš anksto turėti įrodymus, patvirtinančius, kad vekselyje nurodyta pinigų suma yra faktiškai perduota skolininkui. Pavyzdžiui, paskolos sumą pervesti skolininkui bankiniu pavedimu mokėjimo paskirtyje nurodant, kad tai paskola bei nurodant surašyto vekselio duomenis (pvz., vekselio datą ir pan.). Kilus ginčui teisme minėtą mokėjimo nurodymą būtų nesunku gauti bei pateikti teismui ir tai būtų svarus įrodymas.

Jeigu paskola yra suteikiama grynaisiais pinigais, tai būtų galima pinigų perdavimo skolininkui metu surašyti atskirą dokumentą (rekomenduotina, kad jį savo ranka surašytų pats skolininkas), kuriame būtų nurodyta paskolos suma, nurodyti surašytą vekselį identifikuojantys duomenys, rašytinis skolininko patvirtinimas, kad skolininkas pinigus gavo, skolininko parašas.

Aišku, pinigų perdavimo skolininkui faktą galima įrodinėti ir liudytojų parodymais (jeigu pinigų perdavimo metu kartu be kreditoriaus ir skolininko dalyvavo ir kiti asmenys), tačiau, vis dėl to, rašytiniai įrodymai yra patikimesni negu liudytojų parodymai, todėl kreditoriams patikimiau turėti rašytinius įrodymus.

Taigi, paskolos santykius įforminus paprastuoju vekseliu atsiranda galimybė paprasčiau atgauti paskolintus pinigus, be to, net ir nepasinaudojus įstatymo suteikiama supaprastinta vekselio davėjo (skolininko) įsipareigojimų įvykdymo tvarka, kreditorius nepraranda savo teisės reikalauti, kad skolininkas grąžintų skolą. Visiems, kurie ketina skolinti savo pinigus, nesvarbu, ar paskolos santykiai bus įforminami rašytine paskolos sutartimi, ar paprastuoju vekseliu, rekomenduotina iš anksto atlikti „namų darbus“, t. y. turėti pakankamai svarių įrodymų, patvirtinančių pinigų paskolinimo faktą, taip sumažinant galimybes skolininkui išvengti nepalankaus teismo sprendimo.