Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Šiuo atveju tėvo mama yra sudariusi asmeninį testamentą, nes jis yra surašytas ranka. Tokiame testamente privalomai turi būti nurodyta tėvo mamos vardas, pavardė, testamento sudarymo data, vieta ir aiškiai išreikšta valia, taip pat jis turi būti pasirašytas. Asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba.

Asmeninį testamentas gali būti perduodamas saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje. Jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti minėta tvarka, jis po palikėjo mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas.

Paminėtina ir tai, kad palikėjas turi teisę savo sudarytą testamentą bet kada pakeisti, papildyti ar panaikinti, sudarydamas naują testamentą. Vėliau sudarytas testamentas panaikina visą pirmesnį testamentą ar tą jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam testamentui.

Įpėdiniais paveldint pagal testamentą gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat kurie buvo pradėti jam esant gyvam ir gimė po jo mirties bei testamente įvardyti dar nepradėti asmenys, jiems gimus.

Jei asmuo (testamentu paskirtas įpėdinis) miršta iki palikimo atsiradimo momento (t. y. iki palikėjo pagal testamentą mirties momento), paveldima įstatyme nustatyta eilės tvarka. Nagrinėjamu atveju tėvo mamos palikimas dar nėra atsiradęs, o įpėdinis, kuris testamente buvo nurodytas kaip nekilnojamojo turto paveldėtojas (jūsų tėvas), jau yra miręs.

Palikėjas turi teisę turi teisę nurodyti testamente kitą įpėdinį tam atvejui, jeigu jo paskirtas įpėdinis pagal testamentą numirtų prieš atsirandant palikimui arba nepriimtų palikimo. Taip pat palikėjas gali antriniam įpėdiniui paskirti kitą įpėdinį, jeigu antrinis įpėdinis numirtų iki atsirandant palikimui arba nepriimtų palikimo. Kitų įpėdinių paskyrimų eilė neribojama. Duomenų, kad šiuo atveju testamentu yra paskirtas antrinis ar kitas įpėdinis, nėra.

Atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, galima daryti išvada jog po tėvo mamos mirties, jeigu nebus pakeistas ar papildytas esamas testamentas arba sudarytas visiškai naujas testamentas, paveldėjimas vyks pagal įstatymą, o ne esantį testamentą. Įstatymas numato, kad pirmos eilės įpėdiniai yra palikėjo vaikai, taigi šioje situacijoje tėvo mamos mirties atveju jos turtą paveldės likęs gyvas jos sūnus.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt