Į DELFI skaitytojos klausimą dėl garantijų suteikiamų mažametį vaiką prižiūrinčiam darbuotojui, atsako kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė.

Pagal Darbo kodekso (DK) 180 str. 1d. motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Darbuotojas, ketinantis grįžti į darbą šioms atostogoms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Pagal minėto straipsnio 4 dalį, per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė uždaroma (visiškai likviduojama).

Teismai laikosi tos nuomonės, jog DK 180 str. 4 d. turi būti aiškinama ir taikoma plečiamai, t.y. darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis, įskaitant darbo užmokestį, į kurias jis būtų turėjęs teisę, jeigu būtų dirbęs.Tai reiškia, jog darbo vieta yra paliekama ir į darbą yra grįžtama tokiomis pat sąlygomis kaip buvo dirbama iki tol.

Darbo grafikai derinami ir tvirtinami DK 147 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t.y. darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojų atstovais arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Šio straipsnio 3 dalis numato, jog darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. 

Nors šiame straipsnyje yra nustatyta, jog darbuotojas privalo dirbti pamainų grafikuose nustatytu laiku, DK 147 str. įtvirtinta viena išimtis, jog darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą. Kitaip tariant, jei darbdavys turi galimybę pasiūlyti kitokią negu 24 valandų pamainą, darbuotojai turi pirmenybę pasirinkti norimą dirbti pamainą.

Tokios pat pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėdamas, jog darbdavys turi suteikti darbuotojui teisę pasirinkti darbo pamainą arba įrodyti, jog tokių galimybių organizuojant darbą neturi.

Apibendrinant atsakymą į pirmą klausimą, D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė išskirtų dvi situacijas:

* Jei darbuotojas vienas augina vaiką iki 14 m., jis turi pirmumo teisę pasirinkti pamainą, o darbdavys nesutikdamas suteikti darbą kitoje pamainoje turėtų įrodyti, jog tokios galimybės nėra.

* Jei darbuotojas augina vaiką iki 14 m. ne vienas, darbdavys neturi pareigos leisti darbuotojui pasirinkti pamainą ir jam grįžus iš vaiko priežiūros atostogų darbuotojui suteikiamas toks pat darbas, tokiomis pat sąlygomis. Manytina, jog pareiga suteikti darbą tokiomis pat sąlygomis atsiranda darbuotojui reikalaujant, todėl bendru sutarimu gali būti susitariama dėl kitokių darbo sąlygų.

Atsakydama į antrą klausimą D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė pažymi, jog iš pateiktos situacijos nėra aiškios visos aplinkybės, kurios šiuo atveju yra svarbios, todėl žemiau pateikiamas bendro pobūdžio atsakymas, išvardinant pagrindines garantijas, kurias darbdavys privalo suteikti mažametį vaiką prižiūrinčiam darbuotojui:

Garantijos susijusios su darbo sutarties nutraukimu:

- Darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikus iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus.(DK 129 str.)

- Darbo sutartis negali būti nutraukta su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, jei nėra darbuotojo kaltės. (DK 132 str.)

Garantijos susijusios su darbo laiku:

- Darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, jo reikalavimu, nustatomas ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas. (DK 146 str.)

- Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą.(DK 147 str.)

- Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų arba vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu. (DK 150 str.)

- Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų arba vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų gali būti skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu. (DK 154 str.)

- Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų arba vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, budėti įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu. (DK 155 str.)

- Darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų arba vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų, dirbti poilsio dienomis galima skirti tik jų sutikimu. (DK 161 str.)

- Darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų arba vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų, dirbti švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu. (DK 162 str.)

Garantijos susijusios su atostogomis:

- Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, yra suteikiamos ilgesnės kasmetinės minimalios atostogos t.y. 35 kalendorinės dienos vietoj įprastų 28 dienų. (DK 166 str.)

- Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką. (DK 169 str.)

- Motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. (DK 180 str.)

- Darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, jų reikalavimu suteikiamos iki keturiolikos kalendorinių dienų nemokamos atostogos, taip pat neviršijančios 3 mėnesių atostogos suteikiamos tėvui vaiko priežiūros atostogų metu. (DK 184 str.)

Kitos garantijos:

- Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, arba vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų, gali būti siunčiami į tarnybinę komandiruotę tik jų sutikimu. (DK 220 str.)

Vis dėlto, D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė nurodo, jog norint skaitytojui pateikti išsamią problemos analizę bei pasiūlyti palankiausią problemos sprendimo būdą, reikėtų situaciją vertinti atsižvelgiant į konkrečių aplinkybių visumą bei darbdavio išleistus norminius aktus.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.