Per pateikimo procedūrą už projektą balsavo 47 Seimo nariai, prieš nebuvo nė vieno, dešimt susilaikė.

Vienas iš projekto iniciatorių, buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigė, kad priėmus pataisą, žalos atlyginimo galėtų prašyti asmenys, patyrę rimtų šalutinių padarinių.

Aurelijus Veryga

„Čia mes ne­kal­ba­me apie tie­siog dū­rio vie­tos pa­rau­di­mą ar­ba ne­di­de­lį tem­pe­ra­tū­ros pa­ki­limą, kal­ba­me apie su­dė­tin­gas re­ak­ci­jas, dėl ku­rių žmo­gui ten­ka gul­tis į li­go­ni­nę arba at­si­ran­da ko­kių nors il­ga­lai­kių pa­sek­mių“, – teigė jis.

„Jos yra la­bai re­tos ir ma­no­me, kad da­bar ko­kio nors nau­jo me­cha­niz­mo kur­ti ne­rei­kia, užtek­tų tos ža­los be kal­tės at­ly­gi­ni­mo me­cha­niz­mo ir fon­do, ku­ris eg­zis­tuo­ja. Jis vis tiek yra ne­iš­mo­ka­mas ir da­bar­ti­nis yra ne­pa­nau­do­ja­mas“, – Seime sakė A. Veryga.

Projektu siūloma pakeisti neišvengiamos žalos apibrėžimą, numatant, kad tokia žala nebūtų laikoma „sunkius padarinius sukėlusi nepageidaujama reakcija į vakciną, kuomet ta vakcina sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra įtraukta į vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių arba ta vakcina pagal jos preparato charakteristikų santrauką yra skirta vakcinuoti nuo infekcijos, dėl kurios paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, karantinas“.

Pasak A. Verygos, prielaidų gauti kompensaciją dėl šalutinio vakcinos poveikio sukūrimas paskatintų žmones aktyviau skiepytis nuo COVID-19.

„Mū­sų ma­ny­mu, tai pri­si­dė­tų prie tam tik­ro pa­si­ti­kė­ji­mo ska­ti­ni­mo ir pa­ro­dy­tų, kad vals­tybė ne­ban­do nu­si­mes­ti at­sa­ko­my­bės, ir tais ypač re­tais at­ve­jais, kai at­si­ran­da to­kia ža­la, žmo­gus ne­bus pa­lik­tas vie­nas, jis tu­rės tam tik­rą fi­nan­si­nę ga­ran­ti­ją ir ga­lės jaus­tis sau­ges­nis“, – tvirtino jis.

Antanas Matulas

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas stebėjosi, kad A. Veryga šios iniciatyvos neteikė, kai ėjo sveikatos apsaugos ministro pareigas, o ji gimė tik tapus opozicijos nariu.

Šio komiteto narys konservatorius Linas Slušnys tvirtino, kad minėtas projektas gali sukurti negerą precedentą.

Linas Slušnys

„La­bai ge­rai ži­no­ma, kad var­to­jant ir neu­ro­lep­ti­kus, an­ti­dep­re­san­tus pa­si­reiš­kia ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių, bet iki šiol ne­ma­tau nie­kur, kad bū­tų nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu, jog bū­tų kom­pen­suo­ja­ma ža­la dėl pa­tir­tų ša­lu­ti­nių reiš­ki­nių. Psi­chiat­rai vis dėl­to gy­do, ir ža­la dėl to ne­at­ly­gi­na­ma. In­for­muo­ja­ma, bet ne­at­ly­gi­na­ma. Aš jau ne­kal­bu apie vė­žiu ser­gan­čių pa­cien­tų gy­dy­mą ir pa­ti­ria­mus ša­lu­ti­nius reiš­ki­nius. Iš prin­ci­po ne­ga­liu pri­tar­ti vien tik to­dėl, kad mes ati­da­ro­me tam tik­rą Pan­do­ros skry­nią“, – sakė jis.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis, nuo skiepijimo pradžios pernai gruodžio 27-ąją iki šių metų birželio 30-osios iš viso gautas 4301 pirminis pranešimas apie Lietuvoje pasireiškusias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, susijusias su vakcinų nuo COVID -19 ligos vartojimu.

Anot tarnybos, vien birželį 37 reakcijos klasifikuotos kaip sunkios, tarp jų buvo miokardito, periferinio veido paralyžiaus, tromboflebito – paviršinių venų uždegimo su lokalia paviršinių venų tromboze, juostinės pūslelinės, medikamentinio toksinis kepenų pažeidimo atvejų.

Norint gauti žalos atlyginimą, medikai turėtų nustatyti, kad minėtą reakciją žmogui sukėlė būtent skiepas.