Jame skundžiamasi, kad įstaiga esą piktavališkai nekelia darbuotojams atlyginimų, o kai kuriems jis net sumažėjęs pakeitus priedų tvarką. NVI savo ruožtu aiškina, kad šie kaltinimai laužti iš piršto ir pateikia skaičius – nuo š. m. rugpjūčio mėnesio gydytojams atlyginimas kilo vidutiniškai 11,8 procento, o slaugytojoms – 4,3 procento.

Skundžiasi atlyginimais

Laiške, kuris adresuotas ir ministrui pirmininkui, švietimo ir mokslo ministrei, sveikatos apsaugos ministrui ir kitiems, teigiama, jog darbuotojai yra nepatenkinti NVI administracijos naujai pradėta taikyti darbo apmokėjimo tvarka, žeminančiu požiūriu.

Pirmiausia, laiško autoriai nesutinka su gydymo įstaigos teisininkų teiginiais.

„NVI yra ne tik mokslo, bet ir gydymo įstaiga, teikianti antrines ir tretines sveikatos priežiūros paslaugas. Vyriausybės nutarimu, 2017 m. birželio 16 d. sudaryta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinė sutartis. <...> Mes, sveikatos paslaugas teikiantys darbuotojai, tuo remiantis prašėme administracijos sudaryti mūsų darbo užmokestį ir skaičiuoti darbo stažą, atsižvelgiant į šioje kolektyvinėje sutartyje nurodytą įsakymą. Tačiau NVI vadovai ir teisininkai mano, jog „Vyriausybė padarė klaidą įtraukdama mūsų įstaigą į šį sąrašą“ ir neketina paklusti LR Vyriausybės nutarimui“, - teigia prisistatyti nenorėję darbuotojai.

Kadangi šiuo metu atlyginimo skaičiavimo tvarka numatoma remiantis 2017 m. sausio 17 d. įstatymu, algos dydis priklauso išskirtinai nuo specialybinio darbo stažo, ignoruojant tokius kriterijus kaip specialybių ypatumai, kvalifikacija, darbo sudėtingumas ir intensyvumas, kenksmingos darbo sąlygos.

„Taip pat <...> į darbo stažą nėra įtraukiama rezidentūra, todėl jauniems gydytojams nepagrįstai yra sumažintos algos, taip skatinant juos ieškotis kitos darbo vietos ar net emigruoti“, - rašoma laiške.

Darbuotojų teigimu, SAM skyrus lėšų iš PSDF biudžeto, tai pajuto nedidelė dalis darbuotojų.

„Darbo užmokestis daugumai nebuvo pakeltas, kaip rekomenduota sveikatos apsaugos ministro, bet jis dar ir sumažintas nuo naujųjų metų atėmus gaunamus priedus. Klausiant, kokiu pagrindu bus mažinami priedai ir kartu darbo užmokestis, kokią galutinę algą gausime nuo naujų metų, administracijos atstovas atsako, kad „tai ne jūsų reikalas, atlyginimus sužinosite, kai juos gausite, kaip komisija nusprendė, taip ir bus. Priedus paskirstys pats įstaigos direktorius savo nuožiūra, pagal darbo nuopelnus ir įvertinimus“. Klinikinių skyrių vadovams tiesiogiai liepiama nutildyti savo darbuotojus“, - teigiama laiške.

Taip pat skundžiamasi ir tuo, kad gydytojams reikia budėti namuose, tačiau už tai nėra papildomai mokama.

Atlyginimai turėtų didėti

Nacionalinio vėžio instituto direktorius prof. Feliksas Jankevičius DELFI paaiškino, kad, remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacija dėl sveikatos apsaugos darbuotojų darbo užmokesčio, Nacionaliniame vėžio institute nuo 2017 m. rugpjūčio mėnesio visiems Instituto sveikatos priežiūros darbuotojams padidintas darbo užmokestis: gydytojams vidutiniškai 11,8 procento, o slaugytojoms 4,3 procento. Taip pat buvo didinamas ir Instituto mokslo darbuotojų atlyginimas.

„Darbo užmokesčio didinimas Instituto darbuotojams buvo vykdomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvine sutartimi, Instituto vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatyta darbo apmokėjimo tvarka, kuria įtvirtinti Instituto darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo detalizuoti kriterijai: padalinio veiklos sudėtingumo ir kompleksiškumo lygis, atsakomybės lygis, mokslinė kompetencija, nacionalinis ir tarptautinis pripažinimas, papildomi įgūdžiai, trūkstama specialybė.

Naujoji darbo užmokesčio didinimo tvarka Institute leidžia suteikti optimalų, Instituto finansines galimybes atitinkantį atlyginimą, atsižvelgiant į darbuotojo užimamas pareigas, turimą kompetenciją, atsakomybės lygį. Vertindami kiekvieną Instituto darbuotoją atidžiai peržiūrėjome visus raštiškai gautus nusiskundimus ir atsižvelgėme į ten išdėstytus argumentus. Kadangi papildomi resursai sveikatos priežiūros darbuotojų atlyginimams didinti nebuvo skiriami, Instituto administracija toliau ieško galimybių ir išteklių.

Nuo 2018 m. sausio mėnesio Instituto darbuotojų darbo užmokestis turėtų didėti nustatant kintamąją darbo užmokesčio dalį. Atsižvelgiant į darbuotojo darbo našumą, produktyvumą, profesinės kompetencijos didėjimą, numatytų metinių veiklos užduočių vykdymą ir jų vertinimą darbo užmokestis gali būti padidintas iki 50 procentų. Vertinant darbuotojo metinę veiklą dalyvauja ne tik jo tiesioginis vadovas, sprendimą daro komisija, kurios sudėtyje numatytas ir darbuotojo atstovas (atstovai).

Atsakydami į anoniminį NVI darbuotojų laišką informuojame, kad darbuotojams už budėjimus yra apmokama įstatymų nustatyta tvarka, skiriami įstatymų numatyti priedai ir priemokos už darbo intensyvumą ar kenksmingas darbo sąlygas. Instituto darbuotojai apie darbo užmokestį buvo informuoti susirinkimuose, individualių konsultacijų metu, pokalbiuose su skyrių vedėjais. Suprasdami, kad tai labai jautrus klausimas, toliau didinsime sprendimų skaidrumą ir viešumą, įsiklausysime į kiekvieną pagrįstą nusiskundimą“, - teigė F. Jankevičius.

Skiriant atlyginimą atsižvelgiama į daug veiksnių

Su situacija susipažinusi sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė DELFI sakė, jog išties apmaudu matyti tokius darbuotojų laiškus, nes kiekvienos gydymo įstaigos vadovybės pareiga yra kalbėtis su savo darbuotojais, o iškylančias problemas reikėtų spręsti dialogo, o ne grasinimų būdu.

„NVI yra svarbi šalies gydymo įstaiga, teikianti gydymą itin sunkiems ligoniams, tad ir šioje įstaigoje dirbantys medikai turi lygiai tokias pačias teises į didesnius atlyginimus kaip ir kitų šalies gydymo įstaigų darbuotojai. Kolektyvinė sutartis galioja visoms joje nurodytoms gydymo įstaigoms ir jos ignoruoti negalima.

Kalbant apie atlyginimus, jau daug kartų buvo kalbėta, kad algos gydytojams ir slaugytojams šiais metais turėjo kilti nuo liepos 1 d. Tam iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) papildomai skirta 24,6 mln. eurų. Ne išimtis ir NVI, šios gydymo įstaigos vadovybė yra informavusi ministeriją, kad algos darbuotojams yra pakeltos. Tiesa, ne nuo liepos, o nuo rugpjūčio 1 dienos. Ministerijai siųstame rašte teigiama, kad atlyginimai gydytojams kilo 11,8 proc. (137,8 Eur), o slaugytojams – 4,3 proc. (30,6 Eur)“, - teigė viceministrė.

Valstybės ir savivaldybių gydymo įstaigų gydymo ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo rekomendaciniai kriterijai yra patvirtinti ministro įsakymu dar 2014 metais. Ji aiškino, kad šiuo įsakymu numatyta, kad darbuotojų darbo užmokestį sudaro pagrindinis darbo užmokestis (pastovioji ir kintamoji dalys), priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos. Pastovioji atlyginimo dalis nustatoma atsižvelgiant į darbuotojo kategoriją ir specialybę, einamas pareigas ir kvalifikaciją, o pagrindinio darbo užmokesčio kintamoji dalis priklauso nuo įstaigos finansinių galimybių ir nuo darbuotojo darbo sudėtingumo (atsakomybės), darbo intensyvumo (darbo krūvio) ir darbo stažo (sumuojant visose sveikatos priežiūros įstaigose atidirbtus metus, įskaitant ir gydytojo rezidento darbo stažą).

„Gydymo įstaigose nustatant darbo užmokestį atsižvelgiama į daugelį veiksnių – darbo pobūdį, darbo krūvį, atsakomybę, darbo valandas, darbo stažą ir kt. Tai reiškia, kad skirtinguose padaliniuose analogišką darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio dydžiai gali skirtis.
Pagal galiojančią tvarką, gydymo įstaigų vadovai, vadovaudamiesi teisės aktais ir rekomendacijomis, suderinę su įstaigų stebėtojų taryba ir įstaigoje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis bei atsižvelgdami į minimus kriterijus, kolektyvinę sutartį ir kitus teisės aktus, įsakymu tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką“, - teigė ji.