Žemiau pateikiami priekaištai KKSD generaliniam direktoriui ir argumentuoti KKSD generalinio direktoriaus atsakymai į juos.

1 priekaištas. Darbo Tarybos pirmininko pareigose metu E. Urbanavičiui nepavyko užtikrinti tinkamo Tarybos darbo administravimo, tokių elementarių vadybinių procedūrų, kaip Tarybos posėdžių protokolavimas, savalaikis informacijos, reikalingos Tarybos darbui, teikimas, Tarybos narių supažindinimas su jos veiklą liečiančiais dokumentais bei reguliarių Tarybos posėdžių organizavimas.

Atsakymas. Fondo tarybai pirmininkaujant KKSD generaliniam direktoriui 2015 metais Fondo lėšos buvo paskirstytos anksčiausiai per pastaruosius 7 metus. Tarybos posėdžiai buvo organizuojami pagal iš anksto parengtą darbotvarkę ir numatytomis datomis, visi sprendimai protokoluojami, o nutarimai skelbiami KKSD interneto svetainėje.

Fondo tarybos kompetencijos klausimai buvo sprendžiami Tarybos posėdžių metu, todėl visi nariai gavo reikiamą informaciją.

Tikėtina, kad nepasitenkinimą Fondo tarybos pirmininko veikla galėjo iššaukti ne tik siekis viešinti fondo veiklą, tačiau ir principinga pozicija vertinant projektus. Ypatingai vieno iš fondo tarybos narių atstovaujamos organizacijos projektų vertinimas Tarybos pirmininkas nepritarė lėšų skyrimui šios organizacijos atitinkamoms priemonėms ir pateikė savo atskirą nuomonę (nors lėšos vis tiek buvo skirtos kitų Fondo tarybos narių sprendimu).

2 priekaištas. Per pusantrų metų Tarybos pirmininkas neteikė jokių pastabų, siūlymų, neinicijavo jokių Administravimo taisyklių, Ekspertų veiklos taisyklių pakeitimų ir nesiėmė jokių iniciatyvų dėl tariamų Tarybos viešumo ir skaidrumo problemų, kurias jis dabar kelia.

Atsakymas. Pagal įstatymą – Fondo taryba nėra subjektas, formuojantis valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje ar dalyvaujantis ją formuojant, todėl Fondo tarybai buvo pateikiami tik su jos kompetencija susiję siūlymai.

Tarybai pagal jos kompetenciją, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas, buvo pateiktas siūlymas dėl projektų viešinimo ir atkreiptas dėmesys dėl kai kurių projektų ydingo finansavimo.

3 priekaištas. Šiuo metu E. Urbanavičius visur skleidžia informaciją esą Taryba nepritarusi jo iniciatyvai suteikti daugiau viešumo paraiškų priėmimo ir svarstymo procesui. Norime pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. KKSD direktoriaus Tarybai teiktose naujose Fondo administravimo taisyklėse jokių viešinimo tvarkos pakeitimų nebuvo pasiūlyta. Tik po to, kai 2015 m. spalio 1 d. prasidėjo paraiškų priėmimas ir Fondui jau gavus pirmąsias paraiškas, spalio 9 d. posėdyje E. Urbanavičius žinodamas, kad juridiškai nėra galimi taisyklių pakeitimai, pateikė siūlymą viešinti paraiškų turinį. Tarybos nariai sutiko iš esmės koreguoti viešinimo tvarką, tačiau pasiūlė Tarybos pirmininkui nenusižengti juridinei logikai, netaisyti galiojančių taisyklių paraiškų teikimo eigoje. Tarybos nariai taip pat pasiūlė paruošti pakeitimus atitinkamuose Fondo dokumentuose bei taikyti juos naujam paraiškų teikimo laikotarpiui. Mums keista, kad E. Urbanavičius šiuo Tarybos darbo epizodu dabar visur spekuliuoja kaip įrodymu, kokia esą neskaidri yra Tarybos veikla.

Atsakymas. Teikdamas siūlymą viešinti paraiškas departamento generalinis direktorius pažymėjo, jog iki taisyklių pakeitimo pateiktos paraiškos (tuo metu jų buvo 6, o iš viso pateikta 748) būtų neviešinamos be paraiškų teikėjų sutikimo, todėl taisyklių pakeitimas dėl paraiškų turinio viešinimo būtų teisėtas.

4 priekaištas. Savo viešuose pareiškimuose E. Urbanavičius mini Valstybės kontrolės ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymas dėl Tarybos veiklos. Deja, nė vienu šių dokumentų jis nepasidalino su Tarybos nariais, savo kolegomis, nors ant dokumentų nebuvo grifo „slaptai“. Žinodamas Fondo veiklos trūkumus nurodančią informaciją jis ją nuslėpė nuo Tarybos narių, ko pasekoje mes neturėjome galimybės laiku imtis priemonių trūkumams ir pastaboms pašalinti. Manome, tai buvo padaryta sąmoningai, siekiant diskredituoti Fondo tarybos veiklą ir, ją iš esmės sunaikinant, atimti iš sporto bendruomenės galimybę savivaldos pagrindais disponuoti sporto vystymui skirtomis lėšomis.

Atsakymas. Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės kontrolės išvados skelbiamos viešai, todėl jos nebuvo slepiamos ir yra prieinamos visai visuomenei.

5 priekaištas. Fondo tarybos nariams sunkiai sekėsi įkalbėti Tarybos pirmininką pradėti finansuotų projektų patikros procesą. E. Urbanavičius iki šiol nesudarė galimybės atlikti stebėsenos plane numatytų patikrų, pavyzdžiui, atlikti patikrinimą VšĮ „Nemuno žiede“. Svarbu pabrėžti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. posėdyje jo iniciatyva Fonde buvo svarstoma ir buvo patenkinta šios įstaigos finansavimo paraiškos korekcija, nors kaip KKSD direktorius, jis tuo metu jau turėjo žinoti, kad jai gresia bankrotas. Nuslėpdamas šios ir kitų KKSD pavaldume esančių sporto įstaigų finansinės būklės informaciją KKSD direktorius primygtinai reikalavo tenkinti jų pateiktas paraiškas. O juk šios iššvaistytos lėšos galėjo būti skirtos galo su galu nesuduriančių sporto federacijų, rinktinių, klubų ir sportininkų finansavimui, pasirengimui 2016 metų olimpiadai. Tarybos nariams ėmus kelti klausimus dėl bankrutuojančių valstybinių įstaigų neteisėto finansavimo, E. Urbanavičius puolė plakti Tarybą „viešumo ir skaidrumo rimbu“.

Atsakymas. Šiame punkte išsakyti pastebėjimai apie Fondo tarybos nariams menamai sudarytus sunkumus, vertintini kaip neatitinkantys tikrovės, nes nėra aišku, kokios galimybės atlikti stebėsenos plane numatytas patikras Fondo tarybos nariams turėjo būti sudarytos.

6 priekaištas. Tarybos pirmininkas, neinformavęs Tarybos ir nederinęs su pagrindinėmis sporto organizacijomis, valstybės institucijoms pateikė Sporto srities korupcijos prevencijos programą ir naują Fondo įstatymo projektą, kuriuo siekia iš esmės panaikinti sporto bendruomenės atstovavimo Fondo veikloje principą ir prisiskirti sau teisę vienvaldiškai valdyti Fondą, skirstyti jo lėšas. Sutinkamai su KKSD direktoriaus siūlomomis pataisomis, Fondo taryba turėtų būti formuojama iš 7 asmenų, iš kurių 5 būtų skiriami paties KKSD direktorius, t.y. E. Urbanavičiaus.

Atsakymas. Šių klausimų svarstymas nepriskirtas Fondo tarybos kompetencijai. Visi departamento rengiami projektai visada yra teikiami derinti kompetentingoms institucijoms ir organizacijoms.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu viešoje erdvėje itin akcentuojama ir mėginama suformuoti nuomonę, kad KKSD generalinis direktorius atstovauja politinėms jėgoms, kurios jį, neva, yra delegavusios, o jis dabar stengiasi šioms jėgoms sudaryti kažkokias palankias sąlygas. Manytina, kad visa tai yra daroma, siekiant sukelti įvairių politinių jėgų nepasitenkinimą ir ateityje nepritarimą KKSD siūlomoms reformoms. Pabrėžtina, kad KKSD generalinį direktorių skiria Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministro teikimu. Taip pat dar kartą paminėtina, kad E. Urbanavičius nedalyvauja politinėje veikloje ir nėra jokios politinės partijos narys.