Nors Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas buvo priimtas 2013 metais, galiojantis teisinis reguliavimas vis dar nėra pakankamai išsamus ir aiškus. Lietuvoje įregistruota per 35 tūkst. NVO, tačiau dalis jų faktiškai veiklos nevykdo, o tai apsunkina vertinant šių organizacijų veiklą Lietuvoje. Kylantiems neaiškumams patikslinti, Seime teikiamas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo pakeitimo projektas. Juo siekiama patikslinti nevyriausybinės organizacijos sąvoką, numatyti nevyriausybinės organizacijos statuso registravimo galimybę Juridinių asmenų registre, sukurti NVO fondą ir numatyti teisinį reguliavimą NVO finansavimui iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.

Patikslinus nevyriausybinių organizacijų apibrėžimą ir sukūrus atitinkamą duomenų bazę, pirmą kartą Lietuvoje bus įmanoma aiškiai ir detaliai apskaičiuoti, kiek finansavimo iš biudžeto lėšų tenka nevyriausybinėms organizacijoms ir kaip jos prisideda prie Lietuvos gerovės. Patobulintas reglamentavimas NVO padės sustiprėti, nes dabar bus galima gauti finansavimą organizacijos narių gebėjimams ugdyti, įvairių kitų projektų kofinansavimui bei bendruomeninių organizacijų veiklai. Numatytas ir informacijos apie finansavimo teikimą nevyriausybinėms organizacijoms viešinimo principas. Tai padės užtikrinti skaidrų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų skiriamą finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms ir galimybę joms gauti visą reikiamą informaciją apie finansavimo perspektyvas.

Pirmą kartą Lietuvoje atsiranda Nevyriausybinių organizacijų fondas. Planuojama, kad jame bus apie 20 proc. visų nepaskirstytų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio sumos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms remti. Šiam fondui tektų apie 3 mln. eurų. Įkūrus NVO fondą būtų sudarytos geresnės sąlygos nevyriausybinių organizacijų stabilumui ir plėtrai užtikrinti.

Tenka pripažinti, jog nevyriausybinės organizacijos veikla Lietuvoje vis dar apsiriboja pavienėmis iniciatyvomis ir lėšų paieškomis. NVO negali tapti lygiaverčiais paslaugų rinkos dalyviais, kol jų veikla remsis tik privačia parama ar atsitiktine savivaldybių parama. Todėl ir turi būti numatytas biudžetas, suplanuotos lėšos NVO teikiamoms paslaugoms. Siekiant šių organizacijų veiklos plėtros, būtina skatinti bendradarbiavimą ir su visuomene, ir su kitomis nevyriausybinėmis, privačiomis bei valstybinėmis organizacijomis. Todėl tikiuosi, jog artimiausiu metu pavyks teisiškai įtvirtinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, orientuotą į visuomenės gerovės didinimą, tuo sudarant galimybę piliečiams tiesiogiai spręsti visuomenėje iškilusias problemas bei aktyviai dalyvauti valstybės veikloje.