Tavo LDK misija
- Laisvosios Dvasios Kvietimas
- Labiliosios Demokratijos Kodeksas
- Lietuvos Didingumo Konstitucija
- Lietuviški Dvasingumo Kodai
- Laisvojo Dusetos Krašto Liaudies Dalyvių Krivūlė ir Lyderių Dvasios Konsiliumas

Tavo LDK vizija
mano Laisva siela Laiminga juokiasi Tiesoje
kiekvienas Kūnas Kilniai šoka Grožyje
mūsų Dvasia Darniai žaidžia Gėryje

Tavo LDK meno tikslai ir gairės
- Labai Domėtis Kraštovaizdžiu, Kūnais
- Labai Domėtis Kultūra
- Labai Daug Kūrybingumo
- Labiausiai Domėtis Klasika
- Laikytis Didžiosios Kultūros
- Likviduoti Dezintegralumą Kultūroje, Kūryboje
- Linksmintis Dailiais Kūriniais
- Lietuvą Dvasinanti Kultūra
- Lietuvos Darnioji Kultūra
- Laisvas Dusetas Kurti
- Linksmus Darinius Konstruoti
- Linksmu Dailumu, Darbu įKvėp(uo)ti
- Laisvė Džiaugsmą, Dzen Kuria
- Laisvai Džiaugsmą Kurti
- Laisvai Džiazuojanti Kūryba
- Lyriškai Degantys Kūriniai
- Lengvos Dalių Kompozicijos
- Labilios Dermės Kūrimas
- Laisvos Dainos Krūtinėj
- (iš)Laisvinti Džiaugsmą Katarsyje
- Laisvinti (nuo šiukšlių) Dugnus Kraštovaizdžio (upių, ežerų)
- Lygiaverčių Dalykų Koegzistavimas
- Likti Daiktų Konkretybėje
- (pa)Laiminga Daiktų (visumos) Kontempliacija
- Lytys Dailios Kitokybe
- Lytėti Duotybės Kitoniškumą
- [Grožio, Gėrio, Tiesos meilės] Laukas Dovanoja Kitą

Tavo LDK religijos tikslai ir gairės
- Laisvi Dievo(p) Keliai
- Likti Dievo Karalystėje
- Laukti Dievo (Dovanų) Kasdien (Kaskart)
- Laisvi Dievo (Dvasios, Dialogų, Dovanojimų, Dėkojimų...) Keliai
- Liudijamas Dievas Kažkaip (Kosmologiškai, Koheletiškai, Krikščioniškai, Katechetiškai, Kerigma, Krikštu, Komunija, Konfirmacija, Katalikiškai, Kontempliatyviai, Kenoziškai... – per gausybę žmonijos istorijoje gyvenimiškų patirčių, per ryškias asmenybes, šventuosius, įvairias dvasines mokyklas, jų mokymus)
- Labiausiai Dievą Kontempliuoti
- Labiausiai DIEVo (VEIDų gražios kūrybos, gero elgesio ir teisingo pažinimo) Klausyti
- Liudyti Dievą Kaskart
- Liaupsinti Dievą Kūrėją
- Laimina Dievas Kristumi (Jo Katechetika bei Konsekruodamas Jo Kūną ir Kraują)
- Labiausiai Dėkoti Kristui
- Liudyti Dvasią Kristaus
- Liturgija Dievina Kristų
- Liturgija Dėkoja Kristui
- Liturgija Dievą Kviečia
- Liturgija Dėkoja Kūrėjui
- Laimina Dievas Kūnus
- Laikytis Dekalogo Kanono
- Laikytis Dogm(at)inės (Doktrininės) Katalikybės
- Liudyti Dievo Karalystę
- Laisvoji Dangaus Karalystė
- Likti Dvejose (sakralaus ir žemiško gyvenimo) Kryptyse
- Likimą (istoriją) Dievas Kreipia
- Likimu Dalijamės Kartu
- (pa)Laukti Dieviško (pa)Kvietimo
- Laimina Dievas Kontingenciją (Kontingentišką Konkretybę, Kasdienybę)
- Laimina Dievas Kiekvieną (daiktą, tapsmą, augalą, gyvūną, žmogų)
- Laiminti Duotybę vienKartinę
- Laiminti Dieną Kiekvieną
- Laiminti Duoną Kasdieninę
- Laiminti DIEVą Kito (Kitame)
- Laiminti Didžiai Kovojančiuosius, Kuriančiuosius, Kontempliuojančiuosius
- Laiminti Dusetų Kraštą
- Liturgija (leiturgia – gr. viešoji tarnyba, visuomeninis darbas) Dusetas Kelia
- Lai Dusetos Klesti
- Lai Darna Karaliauja
- Lai Dieviškumas Kelia(si)

Tavo LDK filosofijos tikslai ir gairės
- Lyginti Du Kraštutinumus
- (pa)Lyginti Daiktų, Dalykų Kontrastus
- Lyginti Daugiareikšmius Kontekstus
- Lyginti Didžiąsias Koncepcijas
- Liaupsinti Daiktų, Dalykų Koherencijas
- Likviduoti Dezintegralius Konstatavimus
- Laikytis Dalykinio Kontekstalumo
- Laikytis Darnos Kaskart
- Lakoniški Diskusijų Klausimai
- Labai Dalykiška Kritika
- Logiškai Darnios Kalbos
- Logiškai Demistifikuoti Koncepcijas
- Logiškai Demitologizuoti Kalbėjimus
- Logiškai Derinti Konkretybes, Kontekstus
- Logišką Darną Konstruoti
- Loginės Dermės Kriterijai
- Lanksčios Drąsios Koncepcijos
- Logiška Dora Kosmarchija
- Logika (tiesa) – Dorovė (gėris) - Kalokagatija (grožis)
- Logiškus (teorija) Darbus (praktika) Kurti (poetika)
- Logas (ap)Doroja Ketinimus (Ko nori)
- [mano] Logas [iš mūsų] Dvasios [šitaip] Kalba, Kuriasi, Kaupiasi
- Logiškos Duomenų Konstrukcijos
- Labilios Dalykų Kombinacijos
- Lokalinius Determinizmus Konstruoti
- Lygstamai Dinamiškas [priešybių] Kaitaliojimasis
- Lemia Dialektikos Kova
- Likimo Duomenų Komparatyvistika
- Laikas Derlingas Kaita
- Laikmečio Dvasioje Klestėti
- Laimė Darnoj Kūrinijos
- Laisvė – Didžioji Kvintesencija
- Laisva(s) Dėka (priežastis) Kitų
- Laisva(s) Dėl (tikslas) Kitų
- Laisvalaikis - Dvasios Kamertonas
- Lieka Džiaugtis [Dėkojančio Dasein Dialogo] Koegzistencija

Tavo LDK moralės tikslai ir gairės
- Labai Didingi Ketinimai
- Labai Drąsiai Kovoti, Kalbėti(s), Kurti
- Labai Dorai Konkuruoti, Keisti(s)
- Labai Dėmesingai Klausyti
- Labai Dėkingai Klausti
- Laimėti Dirbant Kilniai
- Lavinti, Liaupsinti Dorybes Kilnias
- Lavinti(s) Drovumą ir Kuklumą
- Likviduoti Demoniškas Klastas
- Libido Disponuoti Kilniai
- Likti Deramai Kantriems
- NuoLankūs Darnūs Kantrieji
- Likti Didvyriais Kasdienybėje
- Laikytis Dalioje Kančios
- Lavinti Didžiąją Kančią (pagal Jėzų, Frydrichą Nyčę, Hermaną Hesę...)
- Liūdesį Džiaugsmu Keisti
- Linksmumas (viltis) Dvasingumas (tikėjimas) Kūrybingumas (meilė)
- Linksmas protas Džiuginanti valia Kilni širdis
- Laimingos mintys Dosnūs veiksmai Karšti jausmai
- Laisvas mąstymas Drąsus elgesys Kantrus išgyvenimas
- Laisvė Dvasiškai (Grožiu, Gėriu, Tiesa) Kibirkščiuoja
- Laisvamaniškumas Didžiadvasiškumas Kilniaširdiškumas
- Laisvę Duoti Ketinimams (širdies, proto ir valios Koalicijai)
- Liepsnojanti Dūšia Kiekvieno
- Liautis Diskriminuoti Kitus, Kitokius, Keistus
- Laisvę Duoti Kitiems
- Labinti Darančiuosius Kitaip
- Laikytis Dialogo Kelio
- Lobinti Dualius Kontaktus
- Laisvinti(s) Dalyvaujant Kartu
- Lipti Dorovės (gerų vertybių) Kalnan
- Leisti(s) Doru Keliu
- Labų Darbų Kaupimas
- (pra)Laimėk Didžiai Kovodamas
- (pra)Lošk [olimpinėje] Dvasioje Kartu
- Linkėti Didingų Ketinimų
- Linkėti Daugeriopos Kloties
- Linkėti Doros, Darnos Kaskart

Tavo LDK teisės tikslai ir gairės
- Labiausiai Dorųjų Klaus(y)ti
- Leisti Doriesiems (gražiai, gerai, teisingai darantiesiems) Kalbėti, Komanduoti, Kontroliuoti, Keisti
- (iš)Leisti Darnius Kodeksus
- Likviduoti Diskriminacijas ir Ksenofobijas
- Laiku Demaskuoti Klastas, Klaidas
- Legalizuoti Darbščius Kolektyvus (Kūrėjų Kuopas)
- Leisti Didžiadvasiams Kurti
- Leisti Darbininkams Konstruoti, Kopijuoti, Kombinuoti
- Limituoti Dirbančiųjų Kapitalą
- Lygiateisiškai Dalyvauti Konkursuose
- Lygiava Dalijantis (žinių, ryšių) Kanalais
- Liaudies Dorybes Kristalizuoti
- Link Doros Kreipti
- Legalūs suDerinamumo Keliai
- Lokalinis ir Laikinas Dalyvių Konsensusas
- Lavinti Dialoginį (Aš-Tu) Kompromisą
- Legitimacija Dvasios (Grožio, Gėrio, Tiesos meilės) Konstitucijoje

Tavo LDK politikos tikslai ir gairės
- Lai Demokratija („Dharmokratija“ – Doras, Darnus valdymas) Klesti
- Liberaliosios Demokratijos Kosmopolitizmas (Laiduoti Kosmopolitinę Demokratiją)
- Lyginti Dešinę ir Kairę
- Laužyti Demokratijos Kliūtis
- Laiku Daryti Keitimus
- Liberaliai Demokratiška Komunikacija
- Liaudis (už)Duoda [politikams, vadovams] Ketinimus, Klausimus
- Lietuvą Daryti Kitokią
- Lietuvos Didybę Kelti
- Laisvoji Dusetos (Sartų ežeryno krašte) Kunigaikštystė
- Laisvoji Dusetų Komuna (savivalda)
- Liaudį Dusetų (pri)Kelti
- Laisvieji Dusetose Klesti
- Laukiami Dusetose Kraštiečiai (jų Kūnai, jų intelektualinis, moralinis ir materialinis Kapitalas)
- Laiduoti Diskusijas Kaimuose
- Lobizmas Duoda Kapitalą
- Lobistiškai Daryti Keitimus (norminius, politinius, juridinius)
- Lobistiškai Derėtis Kuluaruose
- Lanksčiai Derėtis Komunikuojant, Kooperuojant
- Leisti Dirbantiesiems Kooperuotis
- Laisvosios Dirbančiųjų Komunos
- Lietis Didesnėsna Koalicijosna
- Linkėti Darbų Koordinacijos
- Linkėjimai Darbuotis Konsensu
- Liaupsinti Deramą Konsensą
- Linksmai Dirbti Komandoje
- Laisvūnų (Laisvamanių, filosofų) Dvasingųjų (Dvasininkų, tikinčiųjų) Kūrėjų (Konstruotojų, menininkų) sąjūdis
- Liberalizmo (social)Demokratijos Konservatizmo santara

Tavo LDK ugdymo(si) tikslai ir gairės
- Laisvė ir Lygybė Dvasios (Grožio, Gėrio, Tiesos meilės) Kultūroje
- Laisvosios ir Linksmosios Dvasios Konstanta (Grožio, Gėrio, Tiesos Konsonansas bet kurioje Konsteliacijoje)
- Liaudies Dvasingumo (meninio, religinio ir filosofinio ugdymo(si)) Kolegija
- Lietuvos Didybę Keliam Lavindami Didžiai Kiekvieną
- Lygiaverčių Dialogų Kultūra (Lygiaverčius Aš-Tu Dialogus Kultivuoti)
- Laisvoji Dusetų Kolegija (jaunimo ir suaugusiųjų neformalus ugdymasis)
- Laisvoji Dusetų Kraštotyra
- Laisvalaikis Didina Kultūrą
- Laisvalaikiu Darbuojamasi Kūrybiškai
- Lavinti Dvasią ir Kūną
- Laviruoti tarp Dvasios ir Kūno
- Lavinti(s) Darnų Kvėpavimą
- Laiku Daryti (iš)Kvėpimus, Kakučius, Kopuliacijas
- Lavinti(s) Dvasinį Kraitį
- Lavinta Dvasingumu (Dharmos, Džnianos, Dao, Dziodo(sin)su, Dzen, Dervišų, Druidų...) Kadaise
- Laisvamaniškai Dievu Kliautis
- Leidžiama Dogmas, Doktrinas Kvestionuoti
- Laisvas Doktrinos Kultas
- Lūkesčių Dao Kratosi
- Laisva Dao Kūrinija
- Lavinantys Dvasią Korifėjai (Konfucijus, Kristus Jėzus, Klemensai – Romietis ir Aleksandrietis, Kirilas Aleksandrietis, Klara Asyžietė, Kotryna Sienietė, Kazimieras, Kalvinas Jonas, Kryžiaus Jonas, Kepleris Johanas, Kierkegoras Sorenas, Kantas Imanuelis, Kūdikėlio Jėzaus Teresė, Kuraitis Pranas, Kovalska Faustina, Klodelis Polis, Karlas Bartas, Karlas Jaspersas, Krišnamurtis, Kvistas Michelis, Kavaliauskas Česlovas...)
- Lavinama Dvasia Kontekstuliai (Konfucianistiškai, Karmiškai, Kundaliniu, Krišnaistiškai, Kodzikiškai, Koanais, Kamiais, Kaukais, Kurku, Kecalkoatliu, Kabala, Kosmologiškai, Koheletiškai, Krikščioniškai, Koraniškai, Katalikiškai, Kalvinistiškai, Kvietistiškai, Kvakeriškai, Kontempliatyviai, Konceptualiai, Kenoziškai...)
- (išsi)Lavinimą Duoda Knygos, Kolokviumai, Konferencijos, Klubai
- Labai Domėtis Knygomis
- Lavinti(s) Didžiosiomis Kokybėmis
- Lavinti(s) Dominamais Keliais, Kryptimis
- Lavinti(s) Didingomis (meno, religijos, filosofijos) Kalbomis
- Leistis Didžiaisiais Keliais
- Leistis Didžion Kelionėn
- Lipti Dvasingumo Kalnan
- Lipti Dangiškomis Kopėčiomis
- Laimi Didieji Kovotojai, Kūrėjai
- Lankytis Draugijų Kolokviumuose, Konferencijose, (pasi)Kalbėjimuose
- Laisvos Dalyvių Konsultacijos
- (iš)Laikyti ir Lavinti Didžiąsias Kalbėsenas (stilius, teologijas, metafizikas)
- Laikytis Didžiųjų Kalbėtojų (menininkų, šventikų, mąstytojų)
- [žinojimo] Legitimacijas Demarkuoja Kalbos, Kanonai, Kodeksai, Kriterijai, Kalbiniai žaidimai
- Laikytis Didingiausių (Didžiadvasiškų - gražių, gerų, teisingų) Kriterijų
- Lavinti(s) Dorais Ketinimais
- Lavinti(s) Drąsiai ir paKylėtai

Tavo LDK verslumo tikslai ir gairės
- Laisvučiai Darbeliai Kiekvieno
- Laiku Dirvą Kultivuoti
- Laiku Derlių Krauti
- Laiku Dėti Kraitį
- Laikytis Dienotvarkės, Darbotvarkės Ketinimų
- Laukti Dosnios Kampanijos
- Likti Didingoje Kompanijoje
- Likti Dėl Kitų
- Logiškai Dalinti Kiekybes
- Lavinti Dalyko, Darbo Kokybę
- Lygis Dėka Kokybių
- Labdarą Dovanoti Kitiems
- Linksmina Dovanos Kiekvieną
- Laiduoti Darbus Kompiuteriais
- Laiduoti Dusetų Kapitalą (Kaimo plėtrą, Kaimo ūkį, Kaimo turizmą)
- Lobinti Dusetų Kaimuomenę
- Labdariauti Dusetų Kaimuomenei
- Lygauti Derantis Komerciškai
- Lygautis Dėl Kainojimo
- Lėšomis Dengti Kaštus (Lėšos Dėl Kaštų)
- Laisvalaikis Didina Kapitalą
- Linkėti Darbštumo Kūrybinio
- (pa)Laikyti Dirbančius Kūrėjus
- Laisvi Darbai Kasdieniai
- Leisti Dirbti Kiekvienam

Tavo LDK lyderių tikslai ir gairės
- Lyderiai Draugėn Kviečia
- Lyderiai Dirba Kartu
- Lyderiai Dėkoja Kitiems
- Lyderiai Darniai Koordinuoja
- Lyderiai Dosniai Konsultuoja
- Lyderiai Dalyvius Konsoliduoja
- Lyderiai Darbus Kuruoja (Lyderiai – Darbų Kuratoriai)
- Lyderiai Didina(si) Kompetenciją
- Lyderius Domina Karjera (Lyderiai Domisi Karjera)
- Lyderiai Dalinasi Ketinimais
- Lyderiai Darniai Komunikuoja
- Lyderiai Demaskuoja Korupcijas
- Lyderiai Dusetų Kaupiasi
- Lyderiai Dabartį Kuria
- Lyderiai Dvasingai (Dėl Grožio, Gėrio ir Tiesos) Kaunasi
- Lyderiai Darniai Keičia(si)
- Lyderiai DIEVui (VEIDui – atvirai, asmeniškai, autentiškai, nuoširdžiai) Kalba
- Lyderiai Dialogu Kalbasi (Aš Kreipiasi į Tu)
- Lyderiai Dėmesį Kilnina
- Lyderiai Dosniai Karaliauja
- Lyderių Dvasios Kolegija
- Lyderių ir Liaudies Dvasios Konsiliumas
- Lyderiai Dėkoja Kilniai („Labai Dėkojame, Kūrėjau, Kilnusai“)

Tavo LDK Lietuvos įvaizdis ir lietuviška tapatybė
- Lietuvių Didingoji Kalba
- Lietuvos Didinga Kultūra
- Lietuvos Diplomatiška Kultūra
- Lietuvos Dvasia (de)Koduojama
- Lietuvius Dailina Kūrėjai, Kalbininkai, Korifėjai
- Lietuvius Dorina Krikščionys, Katalikai, Katechetai
- Lietuviai Dūmoja Kitaip (savaip)
- Lietuviai - Dosnūs Kosmosui ir Kultūrai
- Lietuviai – Darbštūs Kūrėjai
- Lietuviai Drąsiai Kovoja
- Lietuviai Dirba Kantriai
- Lietuvius Darbai (Dori veiksmai) Konsoliduoja
- Lietuvos Didysis Krepšinis
- Lietuviai Didžiuojasi Krepšininkais
- Lietuvos Dviratininkai, Diskininkai, Dailiojo čiuožimo meistrai Kovingi
- Lietuvos Dailininkai, Daini(nink)ai Kūrybingi
- Lietuvos Dokumentika Kokybiška, Kotiruojama Kitur
- Lietuviai Didžiuojasi Kinematografija, Kino Kūrėjais (režisieriais, operatoriais, aktoriais)
- Lietuvos Didvyriški, Drąsūs Kariai (Karininkai, Kariūnai)
- Lietuviai Daug Keliauja (Klajoja)
- Lietuviai užDarbiauja Kitur (Kaimynystėje, Kituose Kraštuose)
- Lietuvių Dalis atKrenta
- Lietuvių Dalis Kitataučiai
- Lietuvius Degraduoja Kvaišalai
- Lietuvą Diskredituoja Korupcija
- Lietuvius Draiko (Drasko, Durnina) Kyšininkaujantys
- Lietuvius Diskriminuoja Klikos, Klanai, Karteliai, Kolaborantai, Kerštingai Kvaili biurokratai, Kvailai Klusnūs pareigūnai, Klystantys ir Klaidinami žmonės
- Lietuva Dar Klestės
- Lietuva Džiaugsmo Kupina

Linksmųjų Damų ir Džentelmenų Komandon
Laimingai Dirbti Krivūlėje
Labai Didžiai Kviečiami
Laisvieji Dvasios Kupidonai,
Lanksčios Diplomatijos Kurjeriai,
Lietuvos Dvasios Kleopatrijai,
Lavėjantys (ap)Doroti [Duomenis] Kompiuteriais,
Linksmieji Dusetiškių Korespondentai ir
Laisvieji Dusetų Kraštotyrininkai.

Laikraštis Dabar(tį) Kuria(mas) Lietuvai Dusetoms Kiekvienam

Leidžiama Dalyvauti Kiekvienam
Tavo LDK – Laisvai Dalyvaujame Kur:
- Ašiškume – vienintelėje savastyje (mano buvime „...vienintelėj iš begalybės vietų nuskirtoj“ – Oskaras Milašius)
- Šeimiškume – savo šeimoje (mūsų šeimos gyvenime)
- Klasiškume – savo klasėje (mūsų klasės gyvenime)
- Mokykliškume – savo mokykloje (mūsų mokyklos gyvenime)
- Gimtiniškume – savo gimtinėje (mūsų kiemo, lauko, gatvės nuotykiuose; tai, ką žinome iš pilietinio ar neformalaus ugdymo(si) pamokų)
- Kraštiškume – Aukštaitijos krašte ir tarmėje (tai, ką žinome apie mūsų gyvenamosios aplinkos papročius ir šnekamosios kalbos įpročius)
- Lietuviškume – Lietuvoj Tėvynėj (tai, ką žinome iš lietuvių kalbos ir istorijos pamokų, žiniasklaidos poveikio)
- Europiškume – Vakarų žinijos tradicijoje (tai, ką žinome iš įvairių mokslų, literatūros ir istorijos pamokų, prancūzų, vokiečių, anglų, rusų ir kitų kalbų)
- Žmoniškume – žmonijos kultūroje (iš istorijos, literatūros pamokų, bendrojo išprusimo)
- Gyvybiškume – žemės gyvybėje (iš biologijos pamokų, stebėjimų)
- Medžiagiškume – visatos materijoje (iš (astro)fizikos, (astro)chemijos, astronomijos, geografijos pamokų, eksperimentų)
- Dieviškume – būties vienyje ar visumos vienovėje (iš meditacijų ir maldų patirties, filosofijos, etikos, tikybos pamokų)

LDK - Laisvosios Dvasios Kvietimas
(Dusetų jaunųjų archetipinė, simbolinė, ideologinė paraiška)
Nuo šiol LDK (Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė) atgyja LDK (Lietuviškoje Dvasios Kultūroje).
Nuo šiol, taigi čia ir dabar, LDK (Lietuvos Dvasios Kultūra) skleidžiasi LDK (Laisvųjų Dusetų Kaime).
Čia ir dabar LDK (Laisvųjų Dusetų Kaimuomenėje) mezgasi LDK (Linksmosios Dvasios Kuopa).
Čia ir dabar, tad ir ateity, LDK (Linksmosios Dvasios Kompanija) krečia LDK (Laimingųjų Dundukų Kvailiones).
Nuo šiol ir ateity, LDK (Linksmųjų Dundulių Kūryba) vyksta LDK (Labai Dailiame Kampelyje).
Ateity, nuo šiol, LDK (Labai Dailiame Klojime) bręsta LDK (Labai Didingos Kelionės).
Visi LDK (Labai Didūs Keliai) kelia LDK (Laisvosios Dvasios Kalnan), nuo kurio regisi net LDK (Laisvoji Dangaus Karalystė).
Iš tiesų LDK (Laisvosios Dvasios Kalnas) yra ir LDK (Laisvųjų Dusetų Kalvose)
Iš tiesų LDK (Labai Didinga Karalystė) yra skirta LDK (Linksmosios Dūšios Keleiviams).
Iš tiesų LDK (Laisvajame Dusetų Krašte) yra laukiami visi LDK (Labai Didus Kariai).
Iš tiesų LDK (Labai Didingi Ketinimai) yra LDK (Laisvučiai Darbeliai Kiekvieno)
LDK (Labiau Detaliais Klausimais) yra LDK (Leidžiama Dalintis Kiekvienam) pasirašo visi LDK (Laisvųjų Dvasios Kelių) pėdsekiai

saulė šviečia – žodis apšviečia
saulė reiškiasi – žodis reiškia
saulės spinduliai – žodžio sąvokos, reikšmės, prasmės
saulė kosmose – žodis kontekste
saulė kūrenasi – žodis kuria