Pakruojyje gimė ir pribrendo plėtrai žaismingas Judėjimas „Žmogus žmogui – Varnas“. Svarbu, kad plėtojant šį Judėjimo, administracinis bei geografinis jo centras išliktų ir stiprėtų Lietuvoje.

Į Ž A N G A

Situacija: pasaulis sparčiai keičiasi: globalizacija, terorizmas, informacinės technologijos, klasteriai, pilietinė visuomenė, žinių ekonomika, kūrybinės industrijos, virtualus internetas ir t.t. Stiprėja konkurencija dėl rinkų, reitingų, įvaizdžio, rinkėjų, investicijų ne tik tarp verslo įmonių, bet ir tarp žmonių, miestų, valstybių. Ji tampa globali. Kad dabartinėje produkcijos ir reklaminės informacijos lavinoje išsiskirti, atkreipti pasaulio vartotojų dėmesį į Lietuvos gaminius, žmones, protėvių tradicijas, gamtą, renginius, turizmo paslaugas, kultūros objektus bei pan., pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į pačią Lietuvą ir jos privalumus. Reikalingas tapatumo ženklo, išskirtinis simbolis ar objektas, tarptautinio lygio vertybė ar procesas, kad Lietuva taptų išskirtinė ir įdomi kitų valstybių gyventojams. Kaip piramidės – Egiptui, Vatikano valstybė ir popiežius – katalikams, Eifelio bokštas – Paryžiui ar karvės – Indijai.

Siekiant pripažinimo bei lyderystės kūrybiniame darbe, politikoje ar versle praverčia drąsa, pasitikėjimas, įvairios kompetencijos, mąstymo laisvė, kūrybiškumas. Šito trūksta, nes smegenyse dar užsiliko įvairių sovietinės praeities mitų, baimių, įpročių, nepasitikėjimo, mąstymo stereotipų. Jie trukdo efektyviai konkuruoti šios dienos globaliame pasaulyje, gerai gyventi ir puikiai jaustis.

„Išlieka ne stipriausios ir ne protingiausios rūšys, o sugebančios geriausiai prisitaikyti prie pokyčių“ (Charles Darwin)

Tarptautinė problema - tarptautinės ir galimybės: žlugus sovietinei santvarkai, žlugo visa tarpusavio santykių epocha, deklaruojanti, kad „Žmogus žmogui – draugas, bičiulis, brolis“. Vertybių dvikovoje pergalingai nugalėjo šviesi demokratija, teigianti, kad „Žmogus žmogui – vilkas“. Nepalikdama kitos patrauklesnės alternatyvos ir jokios pasirinkimo laisvės.

Ieškodami kuo užpildyti šią Istorinę Žmonijos vertybių nišą, atkreipėme drąsų dėmesį į varnus, nes mokslas ir gamtininkai įrodė, kad visiems žinomas ir pažįstamas varnas yra „protingesnis“ už visus paukščius bei daugumą kitų gyvūnų. Jis sparnuotas, vadovaujasi principu „Varnas varnui akies nekerta“, ilgai gyvena. Ir jei žmonės, vadinti „baltomis varnomis“, sovietų santvarkoje buvo nepageidaujami (netoleruojami), tai globaliame pasaulyje „baltos varnos“ sąvoka įgyja visai kitą prasmę ir asocijuojasi su išskirtinumu, originalumu, kūrybiškumu, vidine laisve. Kai kam gali atrodyti, kad Varnas netinkamas simbolis. Tai – jau atgyvenęs požiūris. Tai - praeities mitas.

Panašiems mitams įveikti ir gimė Judėjimas „Žmogus žmogui – Varnas“. Su autoironiją, per humoro (varnų) prizmę, bandome pažvelgti („iš varnos skrydžio“) į sovietinę praeitį, esamus santykius tarp žmonių, pamatyti problemas ir paneigti „neginčijamas tiesas“. Kad išlaisvinti mąstymo laisvę, pilietinę drąsą, kūrybiškumą. Kad atkreipti dėmesį ir garsiai (linksmai) paskelbti: visos varnos mūsų. Kad efektyviau konkuruoti atsiveriančioje ES erdvėje ir jaustis oriai.

Remiantis Maslovo poreikių piramide, kai patenkinami svarbiausi kasdieniai fiziologiniai šeimos poreikiai (maistui, būstui, rūbams) atsiranda didesnis poreikis ir nematerialiems dvasios produktams. Vartotojai pirkdami automobilį, papildomai susimoka (brangiai) už didesnį prestižą (statusą), komfortą, saugumą, grožį, ekologiškumą, greitį. Tikrą ar tariamą produkto įvaizdį.

Kažkodėl mažai dėmesio skiriama emociniams vartotojų poreikiams, nors daugumai juk malonu: sulaukti dėmesio, priklausyti bendruomenei, patekti Istorijon, laimėti ar nugalėti, užsitarnauti garbingų apdovanojimų, turėti bendraminčių, oriai paremti silpnesnį, pasipuikuoti prieš draugus ir kaimynus. Įdomu patirti ir kitų emocijų: adrenalino antplūdį, siaubą, nostalgiją, gailestį, azartą, geismą. Žmogui būdinga ieškoti naujos patirties, įspūdžių per vaizdą, kvapą, skonį, garsą, jausmą.

Kad geriau tenkinti emocinius poreikius, Judėjimui „Žmogus žmogui – Varnas“ suteikėme besienės Humoro, Alaus, Varnų valstybės formą, realiai sukūrėme solidžiai žaismingą „HAV valstybės“ Istoriją ir šio projekto valdymo struktūrą, užregistravome bei paviešinome autorystę. „Valstybės“ vėliava apjungia aibę originalių HAV produktų, temą menui ir ryšius su varniškais miestais bei žmonėmis, netradicinį HAV sportą, objektus turizmui, išskirtinius renginius. Per ketvertą metų sutvirtėjome, planuojame HAV plėtrą ir pasistengsime, kad šis, analogų neturintis kūrybinių industrijų projektas neatitrūktų nuo lietuviškų šaknų bei tradicijų, o taptu puikia priemone (prieskoniu, įvaizdžiu) kraštui garsinti, privalumams paryškinti, visuomenei aktyvinti ir konkurencingumui didinti. Tinkamai naudojamas jis neštų žinomumą kraštui ir naudą visuomenei.

Ir tūkstančio mylių kelionė, prasideda nuo pirmo žingsnio. („Žmonijos išmintis“)

K A S M E S T O K I E?

Kaip atsirado Lietuva? Daugeliui pasaulinio garso architektūros, meno, mokslo bei dvasios šedevrų savo laiku labai pasisekė, kad atsiradus palankioms aplinkybėms, kažkas imdavosi asmeninės atsakomybės ir priimdavo drąsius bei teisingus sprendimus. Gal būt Lietuva dar ilgai nebūtų oficialiai „gimusi“, jei kažkuris tautietis, beveik prieš tūkstantį metų, nebūtų nugalabijęs svetimtaučio vienuolio. Tokiam poelgiui reikėjo nemažai drąsos. Turbūt niekas tada nepagalvojo, kad įvykis atkreips žurnalistų dėmesį, pateks į Kronikas ir įrašys Lietuvos vardą pasaulio Istorijon.

Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Kuo didžiuojamės? Visos valstybės suranda faktų ar prikuria legendų, kad tautiečiai galėtų didžiuotis protėvių žygiais, šlovingomis pergalėmis karo ar sporto lauke bei įvairiais kitokiais tautos pasiekimais. Ir lietuviai gali didžiuotis pergalėmis Žalgirio mūšyje ar buvusia teritorija „iki Juodosios jūros“, tautos drąsa prieš okupantų tankus sausio 13-ąją ar lyderyste griaunant Sovietų Sąjungą, buvusiais A.Sabonio nuopelnais krepšiniui ir esamais V.Aleknos disko metimais, Grūto parku netoli Druskininkų ir Chaoso muziejumi Orvydų sodyboje, nacionaliniais patiekalais ir nuosavu Europos geografiniu centru bei pan. Ypač didžiuojamės, kai stadionuose pergalingai suskamba Lietuvos himnas šių dienų pergalėms. Tik atkreipkime dėmesį, kad himne šlovinamos ne materialios, o sunkiai pamatuojamos dvasinės vertybės: praeities stiprybė, vaikų dorybės, darbas visuomenei, tiesa, širdžių šiluma, Tėvynės meilė, tautos vienybė ir t.t.

Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia. (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Kokie mes esame? Senajame Lietuvos Statute lietuvis apibūdinamas kaip „tas, kuris tiki laisve ir pripažįsta Lietuvos Statutą“, viename laikotarpyje lietuviais vadinosi „visi, kurie gyvena Lietuvos teritorijoje“. Buvusioje Sovietų Sąjungos totalitarinėje šeimoje lietuviai priverstinai buvo tapę „bičiuliais, draugais, broliais“. Dabartiniame laikmetyje lietuvybė suvokiama kaip „tie, kuriems gimta lietuviška kalba“. Patys lietuviai dažnokai save apibūdina autoironišku posakiu „tas tikras lietuvis, kuris džiaugiasi kai kaimyno troba dega“, nors randame ir piktų įvaizdžių: „žydšaudžių tauta“, „aštriadančiai peiliais ginkluoti lietuviai“, „savižudžiai“. Ir tikrai, kartais nelabai aišku kas mes tokie, kaip mus identifikuoti. Kovoje (konkurencinėje?), siekiant didelio tikslo, geriausiai pasimato tautos savybės, „kas yra kas“ ir kokie mes. Drąsos, esant reikalui, turime. Istorija įrodė.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės (... ištrauka iš Lietuvos himno)

I Š Š Ū K I S

Pasiūlymas. Sparčiai didėjant įvairios informacijos bei reklamos srautams, ypač svarbūs tampa rinkodaros dėsniai „mirk, bet išsiskirk“, „duonos ir žaidimų“. Siekiant Lietuvos išskirtinumo, didesnio žinomumo, investicinio bei turistinio patrauklumo, tarptautinio konkurencingumo, būtina originali idėja, sugebanti vienyti ir strategiškai (sinergiškai) apjungti visuomenės, verslo, mokslo ir valdžios pastangas vieningai plėtros krypčiai. Iššūkį turime – pasauliniai pokyčiai ir Lietuvos konkurencingumas globalizacijos sąlygomis.

Tik koks veiksmas, kokio tikslo siekis atkreiptų kitų valstybių gyventojų dėmesį, vienytų ir garsintų Lietuvą pasauliniu mastu? Mūsų atsakymas: Judėjimo „Žmogus žmogui – Varnas“ plėtra akcentuojant, plėtojant ir eksportuojant Judėjimui būtinas vertybes, stiprinant HAV „valstybės“ administracinį bei geografinį centrą Lietuvoje ir čia statant originalius HAV objektus turistams, organizuojant svarbiausius „valstybės“ renginius ir ceremonijas, kuriant savą vartotojų segmentą ir gausinant jiems skirtų produktų, aplinkų, privilegijų bei nuolaidų asortimentą, stiprinant iniciatyvinę plėtros grupę ir įtraukiant į ją vis daugiau solidaus Lietuvos visuomenės, verslo, kultūros, mokslo šviesuolių Taip (efektyviai, mažais kaštais) būtų didinamas krašto išskirtinumas, patrauklumas, žinomumas, konkurencingumas.

Tegul dirba Tavo naudai Ir žmonių gėrybei. (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Projekto privalumai. Žaismingo Judėjimo „Žmogus žmogui – Varnas“ tikslas yra išorinis (plėtra). Paremtas humoru, jis gali vienyti tautas. Šio kūrybinių industrijų projekto plėtra grūdina visuomenę ir harmoningai sujungia tradicines krašto vertybes (konkuruojančiame pasaulyje ypač reikalingas) su patraukliu „valstybės kūrimo“ įvaizdžiu ir originalia forma. Vienija, žavi daugelį.

Projekto originalumas užtikrina savaiminę informacijos sklaidą, plėtros partneriai mažina reklamos kaštus, o HAV valstybės (įvaizdžio) žinomumas kuria didesnę vertę gausybei HAV prekių ir paslaugų, turizmo objektams, leidiniams, „valstybės“ renginiams ir įvairiems projektams.

Konkurencinį pranašumą teikia ypatingos „valstybės“ ir „hierarchiškai ypač svarbių“ HAV objektų statusas, profesionalus dizainas, potencialių HAV rinkų dydis („be sienų“), sinerginis partnerystės efektas, humoro dozė, patrauklus įvaizdis (legenda) ir originalios aplinkos, galimybė patekti Istorijon ir optimistinis gyvenimo būdas, gausi piliečių bendruomenė, ryšiai, monarchijos intriga (pasakiški personažai, karnavališki aprėdai, pompastiškos ceremonijos, karališka virtuvė, heraldinės tradicijos, patrauklios privilegijos, rūmų damos, garbės sargyba, sosto salė ir t.t.)

Įveikėme I-ą etapą ir atlikome didžiulį teorinį bei praktinį įdirbį: suformavome veiklos gaires, subūrėme bendraminčių komandą, sukūrėme oficialią valstybės istoriją, patikrinome ir realiai išbandėme projekto teikiamą naudą vartotojams bei visuomenei, sulaukėme investuotojų paramos. Novatoriškas HAV valstybės projektas respublikiniame turnyre irgi sulaukė puikių įvertinimų: nauda vartotojams aiški, kuria socialinį ir ekonominį kapitalą, unikalus tarptautiniu masteliu, šiuo metu konkurencijos nėra, didelis plėtros potencialas, ryškiai matomas sinerginis efektas.

Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Ką daryti toliau? Kreipiamės į tą pilietinės visuomenės dalį, kuriai rūpi Lietuva, jos esama padėtis pasaulyje, šviesesnė piliečių ateitis. Mieli intelektualai, visuomenės veikėjai, politikai, akademikai, studentai, darbininkai, namų tvarkytojos ir t.t. Lietuvoje bei užsienyje! Užteks dejuoti ir reikalauti iš kitų. Tauta jau buvo laisvės šauklė ir lyderė išsivaduojant iš sovietinės priespaudos. Kartu mes vėl galime išvesti Lietuvą į pasaulinės arenos prožektorių šviesą. Galime vėl tapti lyderiais plečiant... vidinės laisvės ribas, eksportuojant dvasines vertybes bei humanišką HAV judėjimo ideologiją „nekirsk kaimynui akies, nes ir varnas varnui akies nekerta, pajusk draugo sparną, gyvenk su humoru širdyje ir... ilgai“. Tik reikia visais įmanomais būdais reabilituoti bei populiarinti (su šypsena) sparnuoto, protingo, ilgaamžio Varno simbolį. Akcentuojant originalaus kūrybinio Judėjimo ir HAV valstybės proceso gimimą Lietuvoje bei su tuo susijusias vertybes: pilietinę drąsą, vidinę laisvę, kūrybiškumą, toleranciją, humoro jausmą.

Dauguma žmonių siekia patirti įvairių naujų emocijų ir parsivežti tai primenančių (HAV) daiktų, simbolių. Patikrinta regione, išbandyta, veikia. II-ame etape svarbiausia įrengti tinkamas aplinkas Judėjimo dalyviams bei vartotojams patogiose vietose. Jau kuriame HAV Atstovybę Vilniuje ir ieškome stiprių plėtros partnerių bei tinkamų teritorijų svarbiausiems HAV valstybės objektams statyti (įrengti): bokštai, rūmai, sostai, parkai, galerijos, alėjos, atstovybes. Palaikykime, kurkime, remkime, dalyvaukime, reklamuokime, tapkime aktyviais HAV piliečiais ir neetatiniais Lietuvos ambasadoriais. Naudokite HAV valstybės įvaizdį. Su nauda sau ir kitiems. Protingai. Su humoru.

Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Projekto eigos ir įdirbio pavyzdžiai. Judėjimas „Žmogus žmogui - Varnas“ plečia vidinės laisvės ribas, drąsiai su humoru ir autoironija pažvelgia „iš varnos skrydžio“ į save, savo aplinką, netolimą praeitį, esamas problemas; laisvina visuomenės kūrybiškumą ir individo teisę „būti balta varna“; po besienės HAV valstybės vėliava buria ir vienija įvairių visuomenės sluoksnių atstovus; demonstruoja kūrybinę laisvę, kuria Istoriją/įvaizdį ir padeda spręsti realias problemas. Pvz.:

· HAV valstybės dėmesys malonesnis už Jono Petraičio dėmesį. Statusas „be sienų“ nekuria konkuruojančių teritorijų, įtampos židinių, konfliktų, o pilnas pavadinimas verčia šypsotis.

· Judėjimą/įvaizdį (krašto, objekto, renginio) lengviausiai identifikuoti paminint varnas. Pastebimas, žinomas tautosakoje. Varniški paukščiai protingi, įdomūs, skanūs... Atspindi žmonių savybes. Tik svarbu nepamiršti pridėti humoro, šypsenos, geros nuotaikos dozę.

· Ant Pakruojo Mokesčių pastato sienos „nutūpęs“ dviprasmiškas „kraujasiurbys“ uodas (12 m³ dydžio) grėsmingą instituciją priartino prie žmonių, skatina mokesčių mokėtojus šypsotis ir suteikė šiai įstaigai garbingą „institucijos, turinčios humoro jausmą“ statusą.

· Į karūnavimą būsimas KARALIUS Vilius I atvyko nesusireikšminęs, o raitas ant didžiulės bačkos. Tuo paniekindamas atgyvenusį sovietų sistemos įprotį „Ja načalnik, ti durak“ ir propaguodamas komandinio darbo privalumus konkuruojant globaliame pasaulyje.

· Nepavyko įveikti sovietinio įpročio aikštėse statyti tik tarybinius balvonus: „bobutės“ išgąsdino vietos politikus ir atsisakyta brangios vilniečio dovanos, dviejų sostinių draugystės simbolio – variu dengtos meninės skulptūros „Mamutas su varna“.

· Kuriant oficialią valstybingumo Istoriją, HAV Steigimo aktą pasirašė laikinai einantis Lietuvos Prezidento pareigas A.Paulauskas, Vengrijos Respublikos ambasadorius, aibė parlamentarų, ministrė V.Blinkevičiutė ir daugelis kitų garbingų asmenybių iš įvairių pasaulio valstybių.

· Kad palaikyti kilmingas tradicijas ir... karūnuoti HAV valstybės karalių „teisėtai“, pagalbos ranką ištiesė Lietuvos bajorai, suteikdami Viliui I netikros bajorystės „titulą“. Karūnavimui.

· Pilietiškai drąsaus, meniškai inovatyvaus ir technologiškai funkcionalaus veidrodinio tualeto idėją iš pakruojiečių „nugvelbė“ ir pirmesni realizavo Paryžiaus gyventojai...

· HAV piliečiai gyvena jau 18-oje pasaulio valstybių. Įteikti karališki įgaliojimai bei atitinkami titulai pirmiesiems ambasadoriams, paskirtas Sporto reikalų ministeris, išrinkti pirmieji garbės piliečiai, jau tampa tradicija kiekvienais metais teikti „Baltosios varnos“ nominacijas.

HAV valstybės kūrybinis procesas neturi sienų, o jos Istorijos puslapiuose dar liko daug laisvos vietos Jūsų idėjoms, projektams, mintims, darbams. Aktyviausių bendraminčių laukia aibė postų, titulų, privilegijų, siurprizų, kompetencijų, apdovanojimų, malonių susitikimų ir džiugių akimirkų.

Kiekviena nauja, ypač originali idėja iš pradžių būna... erezija. (Vilius I, HAV valstybės karalius)

V I Z I J A

Galima nauda kraštui ir vartotojams. Judėjimo „Žmogus žmogui – Varnas“ įvaizdžio forma - HAV valstybės be sienų kūrybinis procesas, imituojant (su humoru) parlamentinės monarchijos santvarką. Pasitelkiame ir originalios „besienės valstybės“ bei „svarbių personų“ statusą, skanius sostinės (Pakruojis - žemdirbių, alaus kraštas) produktus, heraldines protėvių tradicijas, HAV pilietybės pasus, varnienos gabalėlį (dvasiai), karaliaus Viliaus I dovanas ir privilegijas, prekinius ženklus ir verslo partnerius, varniškus ryšius ir išskirtinius HAV renginius, monarchijos vaizdinį patrauklumą ir judėjimo Istoriją, lyderystės privalumus ir vidinės laisvės vėliavą. Su šiais instrumentais projektuojame įvairias emocijas ir kuriame psichografiniais kriterijais paremtą naudą vartotojams: bendruomeniškumo, pilietiškumo, saviraiškos, kūrybiškumo, bendravimo, savisaugos, išskirtinumo, pripažinimo, ekstremalumo (azartiškumo), optimizmo, humaniškumo.

Po besienės HAV valstybės ir pilietinio judėjimo vėliava telpa išskirtiniai turizmo objektai ir renginiai, savas piliečių/gerbėjų segmentas ir aibė originalių bei kasdienių produktų jiems, bendri turizmo maršrutai ir nuolaidų/privilegijų sistema vartotojams, savaiminė informacijos sklaida ir unikalus įvaizdis/brendas verslui, reklamos nešimo kanalai ir pilietinis Judėjimas... Harmoningai plėtojant ir saikingai derinant proporcijas, jie vienas kitą papildo, garsina kraštą, didina jo patrauklumą, mažina reklamos kaštus. HAV kuria didesnę pridėtinę vertę, generuoja idėjas tarptautiniu mastu ir pritaiko jau esamas, gali efektyviau panaudoti tarptautinių fondų paramą.

Varnizmas (neužmirštant humoro) padeda lengvai identifikuoti teritoriją, objektą, renginį, prekę. Akcentuojant drąsą, originalumą, vidinę laisvę, kūrybiškumą, humoro jausmą, tenkinami emociniai piliečių/kūrėjų/vartotojų poreikiai. Varniški meno akcentai ir kūriniai, tema šoumenams ir prodiuseriams, netradicinis HAV sportas ir tarptautiniai renginiai, protėvių drąsa ir HAV Istorijos puslapiai. Geri „virėjai“ iš jų gali paruošti daug puikių, skanių emocinių „patiekalų“. Nepriklausomai nuo sezoniškumo ar vartojimo teritorijos, nors specialios aplinkos padidintų vertę.

Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi! (... ištrauka iš Lietuvos himno)

2027 metai: Lietuva – HAV Judėjimo ašis ir centras. Dauguma pasaulio gyventojų žino apie Lietuvoje gimusi Judėjimą „Žmogus žmogui – Varnas“, siekia tapti HAV valstybės piliečiais, ambasadoriais, patikėtiniais. Daugelyje miestų veikia ir buriasi gerbėjų klubai, steigiasi HAV piliečių/gerbėjų bendruomenės, virtualios bei realios atstovybės. Draugiškų valstybių piliečiai, siekia aplankyti Lietuvą, parodyti (įrodyti) savo „baltos varnos“ išskirtinumą ir drąsą, humoro jausmo (bent užuomazgų) turėjimą, kūrybiškumą, plačias vidinės laisvės ribas. Mokosi „nekirsti kaimynui akies“ ir visokeriopai remia judėjimą bei valstybės plėtrą į tolimus bei artimus kraštus...

Daugelio valstybių miestuose, kaimuose ir miesteliuose treniruojasi sportinės komandos, kad dalyvauti netradicinio HAV sporto varžybose, atrenkamos tinkamos kandidatės karalienės, rūmų damų ir pareigūnų rinkimams. Populiarėja HAV valstybės linksmos mados, nuotaikingas gyvenimo būdas ir stilius, įsitvirtina humaniškos bendravimo nuostatos ir propaguojamos dvasinės vertybės.

Svarbios HAV valstybės „personos“ reguliariai lankosi Judėjimui draugiškuose kraštuose, miestuose, įstaigose, objektuose ar kiemuose, skiria atsakingus asmenis ir steigia (judėjimo, verslo) atstovybes Klaipėdoje, Nidoje, Taline, Rygoje, Varniuose, Maskvoje, Voroneže, Briuselyje, Prahoje, Niujorke ar pan. Konsultuoja, centralizuotai aprūpina HAV produktais, informaciniais leidiniais ir įranga, organizuoja bendrus renginius, akcijas piliečiams ir vartotojams.

Gausybėje HAV Atstovybių lankosi piliečiai, delegacijos ir svečiai, Iniciatyvinės grupės judina Judėjimą ir organizuoja HAV valstybės plėtra. Čia teikiami piliečių pasai, dedami žymenys, „cementuojami“ laiptinių kaimynai ir įmonių kolektyvai. Teikiama informacija ir organizuojamos kelionės į „HAV valstybės“ ir varniško Judėjimo Tėvynę Lietuvą. Svarbiausioms ceremonijoms.

Kaip ir reikėjo tikėtis, svarbiausi HAV valstybės pastatai, simboliai ir akcentai randasi (kuriasi, stiprėja, plečiasi) Lietuvos valstybės teritorijoje ir šis procesas vyksta nenutrūkstamai:

· Pilnu pajėgumu dirba tarptautinis Humoro institutas. Jis nagrinėja humoro įtaka žmogaus organizmui ir visuomenei, organizuoja mokslines konferencijas, ruošia specialistus „Humoro jausmo treniravimo centrams“ ir metodologines programas mokykloms.

· Atskiroje teritorijoje (kaip Vatikanas Romoje) verda savitas ir kupinas įspūdžių gyvenimas (analogija su Smaragdo miestu): dygsta HAV piliečių kaimelis, karališkoje rezidencijoje priiminėjamos įvairių kraštų delegacijos, plečiasi Asmenybių parkas ir jame randasi vis daugiau pavardžių bei akcentų, specialiame stadione sportuoja HAV sporto komandos, vyksta pompastiškos ceremonijos ir linksmi ritualai. Aibės turistų ir humoro (alaus, varnų) gerbėjų lankosi kavinėse, perka suvenyrus bei kitas prekes, susitinka su HAV kūrėjais, išbando oro ir orumo atrakcionus. Klounai, humoristai, keistuoliai, linksmi personažai, žaidimai, juokas.

· Lietuvoje teikiami svarbūs apdovanojimai (kaip Kanuose) už nuopelnus humorui ar meilę varnoms, HAV alėjoje vyksta piliečių/gerbėjų sąskrydžiai ir organizuojami linksmi teminiai karnavalai, kūrybinėse stovyklose menininkai rašo, paišo, lipdo, tašo varnas. Muzikantai, aktoriai apdainuoja ir vaizduoja varnas. Amatininkai ir tautodailininkai gamina varniškus suvenyrus, atributiką. Panevėžio teatras „Menas“ rodo specialiai sukurtą spektaklį „Baltojo varniuko kelionė“, organizuojami Varnų sąskrydžiai ir vyksta mokslinės HAV konferencijos.

· Į idėjų paiešką įtraukiami moksleiviai, studentai. Bendradarbiaujama ruošiant projektus fondų paramai gauti. Ypač draugiški ryšiai užmezgami su varniškų pavadinimų miestais (Crowland, Voronež, Varniai, Roven) ir varniškas ar bent sparnuotas pavardes turinčiais žmonėmis.

· Kitų valstybių garbės reikalu tampa palaikyti Judėjimą ir HAV valstybės veiklą: steigti klubus ir atstovybes, dalyvauti HAV sporto varžybose ir karalienės rinkimuose, skirti fondų paramą, investuoti į HAV plėtrą, aplankyti sostinę, įgyti nuosavybę netoli pasaulio Varnų bokšto ar pan.

· HAV projekto partneriai į bendrus turizmo maršrutus apjungia HAV valstybės objektus, tinkamus renginius ir logiškai priderintas paslaugas įvairiose teritorijose. Teikiamos nuolaidos piliečiams, dedami žymenis į pasus, leidžiami specialus informaciniai leidiniai.

· Varnizmas populiarus, madingas, prasmingas, naudingas. Iš ekranų nedingsta patrauklus varniuko personažas, jį vaizduojantys suvenyrai įgyja simbolinę prasmę. Varniškas stalas, karališki HAV produktai, originalios dovanos, humoras, gera nuotaika – sinonimai.

· Posėdžiauja tarptautinė HAV plėtros komanda. Už apskrito stalo matosi daug garbingų žmonių ir žinomų veidų. Jie apjungia ir derina visuomenės, verslo, akademinių sluoksnių interesus, numato tolesnės plėtros gaires bei priemones. Stiprinami ryšiai (ne tik varniški) ir partnerystė.

· Netoli pagrindinių Lietuvos magistralių sankirtos, dangų remia centrinis pasaulio Varnų bokštas. Jis simbolizuoja (vaizduoja) geografines Centro koordinates ir Varnų nuopelnus Žmonijai, drąsios architektūros pavyzdį, ypač draugiškus ryšius su varniškais miestais ir atstumus iki jų, kūrybiškumo pergalę prieš sustabarėjusius mitus, amžiną laisvo žmogaus meilę sparnams, jo nenutrūkstamą ryšį su gamta, vietą HAV ceremonijoms ir ritualams.

· Į kuriamą Varnizmo muziejų bei varniško Meno galeriją iš viso pasaulio plaukia aibė drąsių idėjų, novatoriški problemų sprendimai, menininkų iššūkiai, varniški eksponatai, įdomūs faktai ir pasiūlymai. Jie rūšiuojami, klasifikuojami ir panaudojami pagal paskirtį. HAV labui.

Iš viso pasaulio į Lietuvą ir HAV valstybę plūsta investicijos, turistų ir gerbėjų būriai. HAV valstybės teritorijose ir objektuose jie gali teisėtai atsipalaiduoti ir linksmai pakvailioti, elgtis drąsiai ir laisvai. Gali elgtis truputį neįprastai ar net žioplai, nes juos saugo HAV piliečio pasas, „žioplos varnos“ leidimas, HAV objekto (teritorijos) virtualios sienos, bendraminčių palaikymas. Svarbiausia „nekirsti kaimynui akies“. Dauguma lankytojų taps Judėjimo ir Lietuvos draugais, vartotojais, bendraminčiais, neetatiniais ambasadoriais. Prisimins, papasakos, rekomenduos.

Lietuvos diplomatai pasitaikius progai užsimena apie varnišką Judėjimą kaip originalumo bei kūrybingumo pavyzdį ir Lietuvos vaidmenį tame. Lietuvos Turizmo informaciniai centrai užsienyje tampa ir neoficialiomis HAV Judėjimo (valstybės) atstovybėmis, informacijos skleidėjomis. Vietos ūkininkai augina kovarnius ir eksportuoja jų mėsą pasaulio gurmanams. Lietuvos gamintojai gamina HAV‘iškas prekes (pavadinimai, prekės ženklai, varniška forma, valstybės dizainas, karaliaus portretas) jas reklamuoja, eksportuoja. Tautiečiai dalyvauja karnavaluose, didžiuojasi, naudoja HAV įvaizdį. HAV produktų vartotojai tampa (jaučiasi) rėmėjais/patriotais/ bei pažangios Žmonijos atstovais. Europos Sąjunga visokeriopai remia HAV projekto (žaismingos „valstybės“, edukacinio proceso, pilietinio optimizmo, humaniško Judėjimo, žmogiško humoro) plėtrą ir finansuoja tarptautinio Centro (nepriklausomo miesto Varnalendo) statybą Lietuvos teritorijoje.

Duonos ir žaidimų! Mirk, bet išsiskirk! (gyvenimo ir rinkodaros dėsniai)

P A B A I G A I

Ko tikimės? HAV judėjimo vizija reali, idėja patikrinta laiko, tikslas subūrė protus ir karštas širdis, emocinė nauda vartotojams išbandyta. Instrumentas išbandytas, puikiai groja, bet dar reikia parašyti naudotojams suprantamą instrukciją, paaiškinti veikimo principus ir... HAV plėtros valdymą perduoti (su žiniomis, patirtimi, įdirbiu) į sumanių virtuozų rankas. Vadybą, rinkodarą, finansų valdymą bei plėtros principus išmanančių specialistų rankas. Tikiuosi informacinės paramos, geranoriškų rekomendacijų, vertingų ryšių ir tarpininkavimo, kad HAV projektas patektų į stiprias ir sumanias tautiečių rankas. Tinkamas rankas.

Tobulindami projektą, papildydami idėjų bagažą, pristatydami galimą kūrybinio proceso naudą Lietuvos įvaizdžiui bei pilietinei visuomenei, tikimės sulaukti gausios pareigūnų, politikų, mokslo, verslo bei visuomenės atstovų globos bei paramos, abipusiai naudingos partnerystės. Jei reikės projektą plėtosime ir savomis jėgomis, nepriklausomai nuo galimo plėtra nesuinteresuotų asmenų trukdymo, asmeninių provincijos politikierių ambicijų, nenoro pažinti „gulbiuką varnos kailyje“.

Didžiausias HAV įrankio panaudojimo efektyvumas, plėtros tempai ir „užkariautų“ rinkų dydis, patenkintų piliečių/bendraminčių/vartotojų kiekis ir galutinė projekto sėkmė bei nauda priklauso nuo to, kokio dydžio jėgos įsijungs į šio projekto valdymą, kokie asmenys taps humaniško Judėjimo (originalios „valstybės“, novatoriško verslo, išskirtinio įvaizdžio, kūrybinio proceso, didikiškų tradicijų) globėjais ir... kur išdygs svarbiausi HAV objektai. Tikimės, kad Lietuvoje.

Dovanojame Lietuvai ir tautiečiams išskirtinę galimybę tapti plėtros partneriais ir svarbiausia kilnaus Judėjimo „Žmogus žmogui – Varnas“ ašimi bei HAV valstybės (varnizmo, humoro, alaus) turistiniu, geografiniu, administraciniu veiklos centru. Su tam tikromis išlygomis bei sąlygomis.

Humoras - dalykas rimtas. Jis (bent užuomazgos), privalomas kiekvieno žmogaus atributas.

Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. (... ištrauka iš Lietuvos himno)

Išvada. Lietuvos piliečiai pirmieji pamatė atsivėrusią nišą Žmonijos vertybių skalėje. Verta savame krašte kurti ir plėtoti HAV projektą, garsinti kraštą, drąsiai atsikratyti sovietinių baimių, stereotipų. Tapti proceso lyderiais. Žaisti. Verslo taisyklė skelbia: „Jei neini į priekį, reiškia kad eini atgal“. Kūrybinės industrijos, specialistų nuomone, tampa perspektyviausia XXI amžiaus ekonomikos šaka. Kūrybiškumas, mąstymo laisvė, humaniškas tikslas, pilietinė drąsa, komandinis darbas – štai tikrieji Lietuvos prioritetai ir kompetencijos. Šias vertybes būtina palaikyti, ugdyti, plėtoti ir visokeriopai kurti tam palankias sąlygas bei terpę. Pradedant mokyklomis, universitetais ir... baigiant Seimu, Prezidentūra. HAV projekto (unikalaus, pripažinto, puikiai įvertinto, drąsaus, inovatyvaus) realizacija aktyvina visuomenę, grūdina, plečia tolerancijos ribas ir... kaip lakmuso popierėlis parodo, kas mes tokie ir kiek esame verti bei „nusipelnę gyventi geriau“.

Juk saulę prikelia ryte Sparnuotas paukštis – varna. (ištrauka iš HAV valstybės himno)

Laukiu atsakymo, klausymų ir pasiūlymų dėl bendros veiklos plėtojant šį projektą. Traukinys (ir konkurentai) nelaukia. Judėjimo nesustabdysi. Pirmieji užsiima geriausias vietas.