Atvykęs lankiausi įvairiose mokslinėse laboratorijose, o pokalbiai su kolegomis man kėlė dvilypių jausmų. Daug kas pasikeitę į gerąją pusę – dėl pastaraisiais metais atsiradusių programų rašomi ar jau patvirtinti ambicingi moksliniai projektai, įsigyta naujos aparatūros, remontuojamos ir įrenginėjamos naujos laboratorijos. Tačiau nuvylė neaiškus ir miglotas naujų mokslinių pozicijų steigimas. Kaip suprantu, šią problemą dar labiau išryškino sunkmetis.

Tačiau mano vizitą tarsi palaimino Dievo pirštas – sužinojau, kad Jūsų vadovaujama Lietuvos mokslo taryba (LMT) pradeda administruoti naują programą, supaprastintai vadinamą „Visuotinės dotacijos priemone“, per kurią aukšto lygio mokslininkų tyrimams Lietuvoje numatoma paskirstyti šimtą milijonų litų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės lėšų. Skelbiama, kad iki 4 metų galinčių trukti mokslinių projektų išlaidos, susijusios su tyrimo vykdymu, laboratorinės įrangos įsigijimu bei projekto administravimu, bus finansuojamos iki 100 procentų. Deklaruojami tokie pagrindiniai programos tikslai:
Skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą; Pritraukti aukšto lygio užsienio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę; Skatinti Lietuvos mokslo pažangą ir konkurencingumą pasaulyje.

Šiai programai tinkamo projekto gairės mano galvoje brendo jau seniai, nes JAV teko dirbti unikalioje ir inovatyvioje mokslo srityje, teko būti keleto panašių projektų autoriumi. Suskubau ieškoti projekto bendraminčių ir partnerių Lietuvoje bei už jos ribų, tartis su Vilniaus universiteto Taikomųjų mokslų institutu - mane priimsiančia institucija, kalbinti dirbti perspektyvius studentus. Sukūręs pagrindinę projekto koncepciją, turėjau išvykti atgal ir toliau projektą tobulinau JAV, nes žadėta programos šaukimų pradžia buvo nukelta iš rugsėjo mėnesio į gruodį dėl nuodugnių Visuotinės dotacijos derinimų su Finansų ministerija ir kitomis LR institucijomis. Galiausiai mano projektas, pavadintas „Puslaidininkių nanostruktūrų įtempimo vizualizavimas, naudojant smūginę lazerio sukeliamą bangą (NANOIMAGE)“ 2010 vasario 28 d. įregistruojamas LMT paskelbtame konkurse kartu su dar 165 pretendentų projektais.

Toliau - kankinanti 3 mėnesių nežinia ir rusenanti viltis. Juk konkuruoju su garsiausiais Lietuvos mokslininkais, kurie turi laboratorijas, pavaldinius, daugiametį įdirbį, ryšius, patirtį, gebėjimus pateikti savo mokslinius projektus. Visi projektai atidžiai tikrinami, ar atitinka gairių reikalavimus, ar pakankama dalyvių kvalifikacija, ar biudžetas neišpūstas. Bet konkurencija sąžininga - galutiniam vertinimui pasitelkiami nepriklausomi užsienio ekspertai, kurie įvertina mokslinių idėjų svarbą ir potencialių rezultatų įtaką pasauliniu lygiu. Guodė ir tas faktas, kad paduodant paraiškas jaunųjų mokslininkų projektai buvo specialiai išskirti į atskirą kategoriją.
Galiausiai 2010 birželio 1 d. LMT savo tinklapyje skelbia konkurso laimėtojus. Sėkmė! Mano projektas patenka tarp 52 patvirtintų projektų. Vėliau šis faktas patvirtinamas elektroniniu laišku ir raštiškai. Birželio 6 d. LMT taip pat informuoja, kad artimiausiu metu su manim susisieks Tarybos specialistai ir suderins pasirašomos sutarties nuostatas. Kaip ir kiti patvirtini laimėtojai, pagal LMT pateiktus klausimus savo projekto formalumus sutvarkau birželio mėnesį per 10 dienų.

Prasideda malonūs, bet intensyvūs būsimo gyvenimo rūpesčiai. Patvirtinto projekto reikalus Lietuvoje padeda tvarkyti Vilniaus universiteto paskirtas finansininkas bei administratorius. JAV tenka informuoti darbdavius ir atsisakyti dabartinio darbo kontrakto bei nutraukti aplikavimo procesą darbinei vizai pratęsti. Stengiuosi baigti daromus eksperimentus, apibendrinti rezultatus, perduoti darbus kolegoms. Darbo tiek, kad tenka dirbti iki nakties, bet juk laukia namai! Sunkiausios derybos vyksta su žmona – ji baigia doktorantūrą JAV. Jos įgyta specialybė – atmosferinės taršos matavimas ir modeliavimas didmiesčiuose - labai patraukli dabartinėje JAV ekonomikoje, todėl potencialių ir vertingų darbo pasiūlymų netrūksta. Bet pavyksta susitarti įtikinus, kad Vilnius irgi dūsta nuo taršos, o Lietuvoje pagaliau ne tik šnekama, bet ir daroma – juk aš ir esu grįžtančio jaunojo mokslininko pavyzdys.

Darbų sūkuryje niekuo neišsiskirianti atrodo žinutė, gauta birželio 30 d. iš LMT Paramos skyriaus vedėjos Eglės Vaitkutės, kviečianti į susitikimą. Kadangi aš vis dar JAV, susitikime dalyvauja mano projekto administratorius ir atstovas. Į susitikimą atvyksta dar du jaunieji mokslininkai iš Lietuvos, kurių projektai irgi paskelbti laimėtojais. Staiga vedėja pareiškia, kad stabdomas keturių jaunųjų mokslininkų projektų finansavimas, nes, vedėjos teigimu, Programos vykdymo priežiūros komitetas ir LR Finansų ministerija „atkreipė dėmesį į tai, jog jauniems mokslininkams buvo suteiktas prioritetas, kuris nebuvo aiškiai numatytas priemonės konkurso dokumentacijoje“.

Negalėdamas patikėti man ir kitiems jauniems mokslininkams pateiktais absurdiškais išvedžiojimais, liepos 2 d. parašau elektroninį laišką prašydamas iš LMT oficialaus, išsamaus ir motyvuoto paaiškinimo. Negavęs jokio atsakymo, prašymą pakartoju liepos 14 d., teigdamas, kad nuo LMT atsakymo priklauso labai daug man neatidėliotinų sprendimų, kurie daro stiprią įtaką mano ir kitų žmonių karjerai bei asmeniniam gyvenimui.

Tik po vėlesnių gausių mano administratoriaus ir atstovo skambučių liepos 21 d. gavau tokį atsakymą: „Informuojame, kad 2010 m. liepos 20 d. Lietuvos mokslo pirmininko prof. E. Butkaus įsakymu Nr. V–68 „Dėl paramos mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ finansuojamų projektų sąrašo pakeitimo“, Jūsų projektas Nr. XXX „Puslaidininkių nanostruktūrų įtempimo vizualizavimas, naudojant smūginę lazerio sukeliamą bangą (NANOIMAGE)“ išbrauktas iš finansuojamų projektų sąrašo ir nėra finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę XXX.“

Jokio paaiškinimo, jokios motyvacijos. Tiesiog „išbrauktas“. Aš išbraukiamas Jūsų, profesoriau E. Butkau, sprendimu, kuris Visuotinės dotacijos paskelbimo progai skirtame atvirame laiške akademinei bendruomenei skelbėte: „ (...) Neturėjome ir instrumentų, kurie leistų į Lietuvą pritraukti pajėgius tarptautinius partnerius, susigrąžinti į užsienį išvykusį gabų jaunimą. Visuotinės dotacijos priemonė, finansuojama ES struktūrinės paramos lėšomis, skirta būtent šiems tikslams įgyvendinti. (...) Tikimės, kad ši priemonė padės sustiprinti Lietuvos mokslo tarptautinį konkurencingumą, susigrąžinti dalį ne Lietuvoje dirbančių protų, o svarbiausia, moksliniam darbui įkvėps ne vieną dešimtį Lietuvos mokslo pažibų”.

Mano užsieninė patirtis man aiškiai sako, kad Sutarties vykdymo priežiūros komiteto ir LR Finansų ministerijos dėmesio atkreipimas į nenumatytas priemones konkurso dokumentacijoje dar nėra juridinis pamatas skelbti dalies konkurso rezultatų anuliavimą. Peršasi mintis, kad Jūsų organizacija paprasčiausiai dangsto savo biurokratinio darbo klaidas. Programa buvo šlifuojama ilgai, vertinimui buvo pasitelkti užsienio ekspertai, vadinasi, vertinimo procedūros turėjo būti kruopščiai parengtos ir aptartos. Tai kokios iš tikrųjų LMT padarytos klaidos, kurioms užglaistyti aukojami pamatiniai Visuotinės dotacijos programos principai?

Mano pozicijos įrodinėjimas, matyt, užtruks ilgai ir greičiausiai bus nerezultatyvus (žiūrėti LMT Mokslo finansavimo departamento direktoriaus E. Stumbrio komentarą „Lietuvos žiniose“ - liepos 28 d. Raimondos Ramelienės straipsnyje „Jaunas mokslininkas apgautas”). Pasityčiojamai skamba ir paskutinis LMT elektroninis laiškas, kuris baigiasi tokia fraze: „Maloniai kviečiame teikti paraišką finansavimui gauti antrajame kvietime pagal Visuotinės dotacijos priemonę šių metų rudenį“. Dabar jau paranojiškas įtarumas kužda, kad gal to ir buvo siekiama, nes kaip tik tuo metu bus praėję beveik 7 metai nuo mano disertacijos gynimo ir aš negalėsiu pretenduoti į jaunojo mokslininko statusą pagal Visuotinės dotacijos programos gaires.

Norėčiau Jūsų, prof. E. Butkau, pasiteirauti, ar ir kitą Jūsų kvietimą puoš skambūs žodžiai, skelbiantys, kad Jūs sieksite „susigrąžinti į užsienį išvykusį gabų jaunimą“?

DELFI už šio rašinio turinį neatsako, nes tai yra subjektyvi skaitytojo nuomonė!