Malonu, kai matai, kad miesto valdžia, nors ir stipriai kritikuojama, bet gražina miestą, sugalvoja naujų projektų, organizuoja šventes, pramogas. Ir viskas dėl mūsų, kad ne tik jaunimas, o ir senesni žmonės jaustų džiaugsmą ir laisvę, gyvendami šiame puikiame mieste. Deja, ne viskas auksas...

Kalbu apie Kalvarijų turgaus prieigas. Ten jaučiu ne svetimą gėdą, o savą. Baisią gėdą. Prieš visus, o ypač turistus. Jei kas atvyksta į Vilnių pasidžiaugt, kokia graži mūsų Sostinė, nežino, kas slypi toje vietoje prie Kalvarijų turgaus, šalia judrios gatvės, ant ilgo šaligatvio. Čia mūsų praeitis, senovė, skurdas, pokario bado metų spektaklis, tikrovė.

Šitų žmonių nieks neatsimena, jiems paminklų nestatys, jų neprisimins, nors galbūt jie kai kas tikrai nusipelnė... Daugybė jų stovi ir sėdi čia, gatvėje, kad kažkas sušelptų, nupirktų iš šiukšlyno atneštą kažkieno iš mūsų išmestą švarką ar batus... Ir jie čia kasdien. Dirba, prekiauja.

Jie neturi pinigų sumokėti turgaus administracijai už prekybos vietą. O ir jų prekės ne tos kategorijos... Tad jie čia stovi ir sėdi kiekvieną dieną, daug metų... Tiesiog ant kelio. Kas skaitys, nepatikės, kol pats nematęs. Gyvas vargo spektaklis.

***

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje, prie skundo apie prekybą ir netvarką Kalvarijų turgaus prieigose, pateiktas komentaras. Savivaldybės atstovai informavo, kad yra ieškoma sprendimo.


„Ieškant galimų šios probleminės situacijos sprendimo būdų, šiuo metu vyksta diskusija, į kurią įtraukiamos įvairios suinteresuotos šalys, įskaitant Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Kalvarijų turgaus administracijos atstovus.

Pažymime, kad siekiant objektyviai įvertinti Viešosios tvarkos skyriaus taikomas Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolės priemones, būtina aiškiai įvardinti Savivaldybės vaidmenį bei funkcijas Viešosios tvarkos užtikrinimo srityje bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų tyrimo ir prevencijos priemonių sistemoje. Pirma, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2017 m. lapkričio 2 d. pažymoje Nr. 4D-2017/2-1243 aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad „Savivaldybė nėra prievartos (baudimo) taikymo institucija“.

Antra, atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos poziciją savivaldybių ir centrinės valdžios bendradarbiavimo viešosios tvarkos užtikrinimo srityje klausimais. Ja remiantis akcentuotina, kad savivaldybės tik prisideda prie viešosios tvarkos užtikrinimo, kadangi nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas yra pagrindiniai policijos uždaviniai, kuriuos ji atlieka vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, bendradarbiaudama su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir visuomene.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 94 straipsnio 1 punktu viešąją tvarką valstybėje garantuoti pavesta Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Policija yra vykdomosios valdžios institucija, tiesiogiai vykdanti viešosios tvarkos užtikrinimo funkciją valstybės mastu. Atitinkamai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 34 punkte numatyta, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybės funkcijų yra dalyvavimas, bendradarbiavimas užtikrinant viešąją tvarką.

Pagal kompetenciją vykdydamas savo funkcijas, Viešosios tvarkos skyrius neturi galimybių skirti ypatingą dėmesį tik vienai konkrečiai problemai ir ne visada gali į pranešimus reaguoti nedelsiant.

Viešosios tvarkos skyriaus darbas yra planuojamas, o pareigūnų atliekami patikrinimai organizuojami atsižvelgiant į turimus žmoniškuosius išteklius, nuo metų laiko priklausančius mieste pastebimus viešosios tvarkos pažeidimų dinamikos pokyčius, gaunamų gyventojų skundų, prašymų ir pranešimų skaičių, jais prašomų spręsti problemų mastą ir reikšmę viešosios tvarkos bei viešojo intereso užtikrinimui.

Viešosios tvarkos skyrius supranta Jūsų pranešime minimos problemos dėl neteisėtos prekybos Kalvarijų turgaus prieigose aktualumą ir ją sprendžiant prisideda tiek, kiek tai leidžia organizacinės galimybės ir žmoniškieji ištekliai. Sprendžiant šią problemą orientuojamasi ne tik į administracinės prievartos (sankcijų taikymo ir nuobaudų skyrimo) priemonių (kurios turėtų būti taikomos tik kaip kraštutinės, kai jau yra išnaudotos visos kitos galimos priemonės), bet ir į prevencinių priemonių taikymą.

2017 m. lapkričio mėnesį Viešosios tvarkos skyriaus iniciatyva Kalvarijų turgaus prieigose buvo įrengtos apie draudimą prekiauti šioje vietoje informuojančios lentelės. 2017 m. spalio mėnesį ir 2018 m. gegužės mėnesį Viešosios tvarkos skyrius, bendradarbiaudamas su policijos pareigūnais, Kalvarijų turgaus prieigose organizavo tikslines Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolės priemones.

Kalbant apie asmenų, padariusių Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimus atžvilgiu taikomas administracinės prievartos priemones, būtina atkreipti dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsniu, tokio pobūdžio nusižengimai laikytini mažai pavojinga veika, už kurią asmeniui gali būti pareikšta žodinė pastaba, nepradedant administracinio nusižengimo teisenos.

Tad priimdami sprendimus dėl veikos pavojingumo ir nuobaudų skyrimo Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai įvertina ir veikos mažareikšmiškumą, ir prekiaujančių asmenų senyvą amžių, ir tai, kuo prekiaujama, ir kitas reikšmingas aplinkybes. Jeigu asmuo po žodinės pastabos prekybą nutraukią, administracinio nusižengimo protokolas nesurašomas ir piniginė bauda nėra paskiriama.

Norime pabrėžti, kad itin vertiname Vilniaus gyventojų ir miesto svečių indėlį užtikrinant viešąją tvarką, kuriant saugią ir švarią aplinką. Todėl visokeriopai skatiname gyventojus pranešti apie pastebėtus viešosios tvarkos pažeidimus ir teikti kitą informaciją apie mieste pastebėtas problemas.

Akcentuotina, kad nors į gyventojų pranešimus ne visada pavyksta sureaguoti operatyviai (pvz., dėl pranešimų apie reikšmingesnius, didesnę žalą visuomenės interesams darančius įvairių teisės aktų pažeidimus gausos), visa gyventojų pateikiama informacija yra svarbi. Gyventojų pranešimai ir skundai yra analizuojami, juose pateikta informacija naudojama rengiant ir įgyvendinant tikslinių kontrolės priemonių planus ir pan.
Dėkojame, kad rūpinatės tvarka Vilniaus mieste“, – rašoma komentare.