- Visuomenėje vis pasigirsta balsų apie šalyje klestinčią korupciją. Anksčiau dažnose apklausose prie sergančiųjų šia liga buvo priskiriama policija. Sakykite, ar auga žmonių pasitikėjimas šia teisėsaugos grandimi?

- Galime drąsiai teigti – mitas, kad visi policijos pareigūnai yra kyšininkai, jau senai paneigtas. Pasitikėjimas policija tikrai auga. Gyventojų pasitikėjimas yra vienas iš policijos veiklos vertinimo kriterijų. Lietuvos policija šiuo metu pasitiki 75 proc. Lietuvos gyventojų – tai yra aukščiausias pasitikėjimo reitingas nuo 2005 metų. Policija yra viena iš tų institucijų, su kuriomis gyventojai susiduria dažniausiai, todėl asmeniniai kontaktai, pareigūnų profesionalumo, atsakomybės didėjimas, moralinės vertybės, manytume, ir turi įtakos policijos veiklos vertinimui. Siekiama, kad policija tinkamai reaguotų į iškvietimus ir suteiktų pagal kompetenciją visą reikalingą pagalbą, kvalifikuotai atliktų savo funkcijas. Turėtume pasakyti, kad išaugęs visuomenės pasitikėjimas Lietuvos policija yra visos policijos bendruomenės, sąžiningų bei lojalių pareigūnų (darbuotojų) darbo įvertinimas. Prie to nemažai prisideda ir vidiniai procesai pačioje policijoje: darbo organizavimas, kryptinga korupcijos prevencijos ir kontrolės sistema, kuri kuria skaidrią ir patikimą policiją.

- Jūsų manymu, kokie pagrindiniai veiksniai lėmė policijos prestižo augimą?

- Pasitikėjimo ir tikėjimo Lietuvos policija nuosekliai siekėme. Suvokiame, kad visuomenė nori būti labiau informuota apie nusikaltimus daugiau ne dėl smalsumo, o labiau dėl asmeninio saugumo ir galimų grėsmių visuomenėje, kurioje gyvena. Neatsiribojame nuo informacijos visuomenei pateikimo, informaciją apie policijos darbą skelbiame policijos įstaigų interneto svetainėse, pateikiame žiniasklaidos priemonėms, sudarytos galimybės asmenims interneto svetainėje pateikti jiems rūpimus klausimus ir gauti atsakymus. Taip pat organizuojame ir dalyvaujame įvairiuose renginiuose, susitikimuose tiek su visuomene, tiek su įstaigų ir organizacijų atstovais, dalijamės gerąja praktika.

Manome, kad toks santykis su visuomene duoda ir grįžtamąjį ryšį, pagrįstą abipusiu supratimu ir pasitikėjimu. Žinoma, tam, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas policija ir žmonės jaustųsi saugesni, svarbus yra policijos pareigūnų vaidmuo, jų kvalifikacija, profesionalumas. Labai svarbu ir tai, kad policijos pareigūnai būtų objektyvūs ir sąžiningi. Korupcija ir įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra ydos, kurios, deja, nėra svetimos ir policijai. Nors tokio pobūdžio informacija yra nemaloni pačiai policijos bendruomenei, tačiau informaciją apie policijos pareigūnų daromus tarnybinius nusižengimus, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, baudžiamojon atsakomybėn patrauktus darbuotojus taip pat skelbiame. Tikrai nieko nenorime slėpti. Svarbiausia, kad Lietuvos policija nori keistis, tobulėti, negaili pastangų šiems negatyvams šalinti ir be išlygų kovoja su šiomis problemomis.

Problemų sprendimas, bet ne jų ignoravimas, vengimas būtent ir yra stiprios organizacijos bruožas. Rodome savo problemas bei skaudulius ir manome, kad toks santykis su visuomene duoda grįžtamąjį ryšį, pagrįstą abipusiu supratimu ir pasitikėjimu. Žinoma, tam, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas policija ir žmonės jaustųsi saugesni, ypač svarbus yra kiekvieno policijos pareigūno vaidmuo, jo kvalifikacija, profesionalumas, teisėtas ir etiškas elgesys. Per tai keičiasi ir santykių su visuomene pobūdis. Šių dienų policija jau yra kita policija.

- Policijos departamente veikia Imuniteto valdyba, kokios jos pagrindinės funkcijos? Kokius svarbiausius darbus pavyko atlikti, kad pareigūnų gretose įsivyrautų skaidrumas, padidėtų atsakomybė?

- Dirbame jau penktus metus. Policijos departamente nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. sukurta Imuniteto valdyba, kurios pagrindinėmis funkcijomis būtų galima įvardyti policijos darbuotojų bei visuomenės antikorupcinį švietimą, policijos darbuotojų apsaugą nuo galimo neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą, policijos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevenciją, išaiškinimą ir tyrimą, taip pat policijos darbuotojų tarnybinių nusižengimų prevenciją ir tyrimą.

Atlikdami savo funkcijas, siekėme padėti kolegoms suprasti, kad dėl korupcinių reiškinių „skauda“ visai policijos sistemai, valstybei, o kartu ir kiekvienam asmeniškai. Sudėtinga išskirti svarbiausius darbus, kadangi visos pastangos ir kova su korupcija policijoje yra nuolatinis, kompleksinis darbas. Esminis dalykas, kurio siekiama – tai nulinė tolerancija korupcijai ir tinkamų priemonių tam pasiekti pasirinkimas. O tai pasiekiama per kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminius tyrimus, kompleksines kovos su korupcija ir korupcijos prevencines priemones, kurias įtvirtinome konkrečiame priemonių plane ir kurių įgyvendinimui skiriame didelį dėmesį, taip pat atliktais tarnybiniais patikrinimais. Vykdėme ir toliau vykdome pareigūnų, Lietuvos policijos mokyklos kursantų mokymus.

Antikorupcines idėjas pristatome bendruomenėse, visuomenės šventėse, bendradarbiaujame su kitomis institucijomis ir dalijamės gerąja patirtimi. Šiemet savo iniciatyva organizavome Europos policijos kolegijos (CEPOL) mokymus, kuriuose dalyvavo policijos pareigūnai iš 19 Europos šalių.

Siekiant sumažinti nemotyvuoto ir nesąžiningo personalo patekimo į policijos sistemą ar esančio sistemoje riziką, parengėme naujus ir patobulinome buvusius teisės aktus, reglamentuojančius atrankos į policiją, taip pat taikomų policijoje tyrimų tvarką. Sustiprintas dėmesys policijos darbuotojų etikos, viešųjų ir privačių interesų pažeidimų prevencijai ir kontrolei. Siekiant apsaugoti policijos pareigūnus dėl prieš juos nukreipto neteisėto elgesio ar melagingo apkaltinimo buvo pradėti ir atliekami ikiteisminiai tyrimai, administracinės teisenos. Asmenys, siekę pakenkti pareigūnams, patraukti atsakomybėn.

- Kokius imuniteto uždavinius laikote prioritetiniais ateityje?

- Korupcijos būdai ir formos tiek visoje visuomenėje, tiek policijoje kinta, žmonės iš prigimties nori turėti daugiau finansinių išteklių, geresnio gyvenimo sau ir savo aplinkiniams. Svarbu, kad vienodai suprastume: kas, kada ir kodėl yra korupcija. Imuniteto padaliniai turi orientuotis į sisteminius pažeidimus, keliančius grėsmę geram paslaugų teikimui, pasitikėjimui policijos bendruomene, įvaizdžiui visuomenėje. Visada prioritetu yra ir bus daugiausiai žalos daranti korupcija, kriminaliniai pareigūnų nusikaltimai bei vidurinės ir aukštesnės grandies vadovų neteisėtas elgesys.

Manytume, kad būtina užtikrinti veiklos tęstinumą. Kaip ir iki šiol, sieksime išlaikyti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės, etikos pažeidimų, tarnybinių nusižengimų prevencijos ir tyrimo sistemą. Didelis dėmesys bus skiriamas personalo formavimui, kad nemotyvuoti ir nesąžiningi asmenys nepatektų į policiją, o esamų policijos darbuotojų elgesys atitiktų jiems suteiktus įgaliojimus ar nustatytus elgesio standartus, taip pat ir vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų. Ir toliau skirsime dėmesį pareigūnų apsaugai nuo neteisėto poveikio, neigiamų įtakų, organizuosime ir dalyvausime šviečiamojo pobūdžio antikorupcinėse priemonėse, plėtosime antikorupcinį informavimą, vykdysime policijos darbuotojų antikorupcinį švietimą ir kvalifikacijos tobulinimą, formuosime tinkamą policijos pareigūnų ir darbuotojų elgesio modelį, vykdysime priemones sisteminių piktnaudžiavimo tarnyba, korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų užkardymui ir pan.

- Teko girdėti apie Policijos departamento vykdomą socialinę akciją „Aš neimu kyšių“, kurios metu apdovanojami atspariausi korupciniams reiškiniams policijos pareigūnai. Ar tai taip pat prisideda prie korupcijos mažinimo policijos sistemoje?

- Policija orientuota į papirkimų atvejų fiksavimą, tačiau visuomenė ne visuomet supranta, kad kyšio („dovanos“, „atlygio“ ar pan.) siūlymas policijos pareigūnui yra nusikalstama veika. Antikorupcinė socialinė akcija „Aš neimu kyšių“ – viena iš policijoje vykdomų antikorupcinių veiklų, susidedančių iš dviejų dalių. Ji pasireiškia tuo, kad tarnybiniai automobiliai yra pažymėti lipdukais „Aš neimu kyšių“ – informuojama visuomenė, taip pat šios akcijos metu yra pagerbiami policijos pareigūnai, atlaikę daugiausiai bandymų juos papirkti – skatinami pareigūnai. Ne tik policijos pareigūnai, bet ir partneriai, o tai reiškia, kad svarbu visiems.

Tai ne vienintelė akcija, kurią organizuoja policija. Šiuo metu vyksta dar vienas socialinis mūsų projektas „Kyšis išpurvina“, kurio esmė – šviesti visuomenę apie korupciją, jos žalą, pasekmes ir pan. Kiekvienas norintis gali išbandyti save atsidurdamas policijos automobilyje virtualioje erdvėje www.kysis-nusikaltimas.lt

Neabejoju, kad šios antikorupcinės socialinės akcijos taip pat prisideda prie korupcijos apraiškų mažinimo policijoje.

- Ar sutinkate su teiginiu: „Kol bus siūlančiųjų kyšį, tol ir atsiras pareigūnų, jį imančių“? Kaip su tuo kovojama?

- Mes nenorime sutikti su taip formuluojamu teiginiu – taip galvoti ir nieko neveikti – paprasčiausia. Mūsų siekis yra ir ta linkme dirbama, kad policijos darbuotojai būtų atsparūs bet kokiam netinkamam elgesiui, o siūlantysis kyšį suvoktų, kad jam už tai kyla baudžiamoji atsakomybė ir kad policijos pareigūnai neima kyšių. „Transperancy International Lietuva“ atliktos analizės duomenimis, 98 proc. atvejų už kyšio davimą Lietuvoje baudžiami gyventojai, siūlę kyšį kelių policijos pareigūnams. Šie duomenys parodo nepakantumo korupcijai lygį ir aukštą policijos pareigūnų moralę – nekyla klausimų, kad kyšininkavimas, papirkinėjimas, poveikio darymas yra neteisėta, nusikalstama veikla, kuri turi būti fiksuojama ir už kurią neteisėtai besielgiantys turi atsakyti. Per 5 metus, nuo Imuniteto padalinių įkūrimo, aktyvių policijos pareigūnų veiksmų ir sąmoningumo dėka bandymų papirkti pareigūnus skaičius siekia beveik 4000. Esame lyderiai šioje srityje – tiek kaip valstybė – kitų valstybių kontekste, tiek kaip institucija – šalies viduje.

Policijos imuniteto padalinių veikla yra prasminga, skatinanti policijos darbuotojus dirbti sąžiningai, pareigas atlikti objektyviai, o visuomenės nariai vis geriau supranta, kad policijoje yra vertybių, svarbesnių už vienadienę finansinę naudą.