„Tai, kaip 5G ryšys yra diegiamas visoje ES, turės poveikį daugeliui piliečių gyvenimo aspektų, susijusių su tokiomis naujovėmis kaip e. sveikata, išmanieji automobiliai ir pažangieji elektros energijos tinklai. 5G ryšys taip pat turės įtakos Europos skaitmeninimo pastangoms ir, atsižvelgiant į jo tarpvalstybinį pobūdį, bendrosios rinkos veikimui, – teigė auditui vadovaujanti Audito Rūmų narė Annemie Turtelboom, – Todėl labai svarbu, kad ši nauja bazinė technologija būtų įdiegta greitai, saugiai ir suderintai.“

Penktosios kartos judriojo ir belaidžio ryšio sistemos (5G) užtikrina itin didelės spartos ryšį, kuriuo galės naudotis ne tik atskiri naudotojai, bet ir bus palaikoma daug sujungtų įrenginių, vadinamųjų daiktų internetu. Tokiu būdu bus padaryta revoliucinė pažanga, palyginti su ankstesniaisiais 3G ir 4G ryšio standartais. Europos Komisijos atliktame tyrime apskaičiuota, kad įdiegus 5G ryšio pajėgumus keturiuose pagrindiniuose strateginiuose sektoriuose – automobilių, sveikatos, transporto ir energetikos – kasmet gauta nauda sieks 113 milijardų eurų. Tyrime taip pat nurodyta, kad dėl investicijų į 5G ryšį valstybėse narėse gali būti sukurta 2,3 milijono darbo vietų.

Dar viena priežastis, kodėl diegiant 5G ryšį reikia suderinto ES požiūrio, yra tai, kad jo infrastruktūra ir galimos grėsmės jo saugumui yra tarpvalstybinio pobūdžio. Bet koks reikšmingas vienos valstybės narės tinklų pažeidžiamumas ir kibernetinio saugumo incidentai paveiktų visą ES. Pastaraisiais metais ES skyrė daug lėšų 5G projektams valstybėse narėse finansuoti, įskaitant Europos investicijų banko paskolas. ES veiksmų plane buvo numatyta, kad iki 2020 m. pabaigos visose valstybėse narėse bus pradėtos teikti 5G ryšio paslaugos; iki šių metų spalio mėn. 5G ryšys įdiegtas 17 ES šalių ir Jungtinėje Karalystėje. Vėlavimas pasiekti tinkamą 5G ryšio aprėptį, taip pat saugumo klausimai gali turėti didžiulį poveikį ES konkurencingumui ir strateginiam nepriklausomumui.

Bendra informacija

Atsakomybės pasidalijimas dėl 5G tinklų ir jų saugumas yra sudėtingi klausimai. Komisija remia ir koordinuoja valstybių narių veiksmus, susijusius su techniniais ir saugumo aspektais, o nacionalinės institucijos yra atsakingos už savo 5G ryšio plano rengimą ir įgyvendinimą, taip pat už saugumo užtikrinimą. Be to, telekomunikacijų operatoriai yra atsakingi už saugių 5G tinklų diegimą naudojant pardavėjo įrangą. Neseniai atliktame tyrime nustatyta, kad 5G ryšio srityje patentus pateikė keli pardavėjai, iš jų pagrindiniai yra šie: Kinijos „Huawei“ (16 proc.) ir ZTE (10 proc.), Pietų Korėjos „Samsung“ (14 proc.) ir LG (12 proc.) ir Europos „Nokia“ (11 proc.) ir „Ericsson“ (7 proc).

Auditoriai apžvelgs veiksmus, kurių imtasi nuo 2016 m., ir patikrins duomenis, gautus iš pasirinktų keturių valstybių narių (Suomijos, Vokietijos, Lenkijos ir Ispanijos). Galutinę ataskaitą tikimasi paskelbti po vienų metų. Ji neapims galimo 5G ryšio poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai ar aplinkai. Daugiau informacijos pateikiama išsamioje preliminarioje audito apžvalgoje „Saugių 5G tinklų diegimas ES ir jos valstybėse narėse“, kurią anglų kalba galima rasti http://www.eca.europa.eu. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis.

Rugsėjo mėn. Audito Rūmai paskelbė apžvalgą, kurioje atkreiptas dėmesys į tai, kad valstybėse narėse trūksta suderinto požiūrio į 5G ryšio saugumą, o Kinijos 5G ryšio įrangos naudojimas ypatingos svarbos ES infrastruktūroje kelia susirūpinimą. Sausio 7 d. auditoriai surengs internetinį seminarą „5G ryšio diegimas – Europos skaitmeninės ateities užtikrinimas?“