Į prem­je­rą krei­pė­si 16 ša­lies avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jų

Ba­lan­džio vi­du­ry­je į prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją bei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rą Al­gir­dą Mon­ke­vi­čių, ku­rio va­do­vau­ja­mai mi­nis­te­ri­jai pri­klau­so Lie­tu­vos spor­to cen­tras, o šis val­do Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, krei­pė­si 16 ša­lies avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jų.

Iš­reikš­tas prieš­ta­ra­vi­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, ku­riuo nu­ma­to­ma per­duo­ti ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je esan­tį ir Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, nes pro­jek­tas pa­reng­tas pa­žei­džiant esa­mą tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą.

Nu­ro­do­ma, kad Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­me įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, jog vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ne­pa­kan­ka per­duo­ti sa­vi­val­dy­bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, Vy­riau­sy­bė tu­ri nu­sta­ty­ti ir per­duo­da­mo tur­to nau­do­ji­mo tvar­ką. Pas­ta­ro­ji tu­ri už­tik­rin­ti, kad tur­tas bus nau­do­ja­mas tik tai sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ka­jai funk­ci­jai, ku­riai jis yra ski­ria­mas.

Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad, per­da­vus Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą sa­vi­val­dy­bei, bus su­da­ry­tos są­ly­gos efek­ty­viau ir ra­cio­na­liau nau­do­ti spor­to ir ben­dro­sios avia­ci­jos pa­skir­ties tur­tą, esan­tį jos te­ri­to­ri­jo­je, fi­zi­niam ug­dy­mui ir spor­tui plė­to­ti, gy­ven­to­jų po­il­siui or­ga­ni­zuo­ti bei lais­va­lai­kio pra­lei­di­mui, avia­ci­jos ša­kos pri­ei­na­mu­mui į ją įtrau­kiant dau­giau vai­kų.

Avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai raš­te prem­je­rui, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jai ir mi­nist­rui pa­brė­žia, kad mi­nis­te­ri­ja net po dau­gy­bės jų raš­tų, su­si­ti­ki­mų ne­no­ri ži­no­ti, kaip ir ko­kio­mis prie­mo­nė­mis mi­nė­tus tiks­lus ke­ti­na pa­siek­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Mi­nis­te­ri­jai ne­at­ro­do svar­bi ap­lin­ky­bė, kad sa­vi­val­dy­bė ne­pa­jė­gi plė­to­ti avia­ci­jos spor­to, nes nie­ka­da pa­na­šios veik­los ne­or­ga­ni­za­vo ir ne­ke­ti­na to da­ry­ti, nei ben­dra­dar­biau­da­ma su nu­ma­to­mą per­duo­ti tur­tą nuo pat ša­lies Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo pra­džios val­dan­čiu ir pri­žiū­rin­čiu Aly­taus ae­ro­klu­bu, nei kaip nors ki­taip.

Va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­ta­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos spren­di­me, ku­riuo su­tik­ta per­im­ti tur­tą ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, nu­ro­do­ma ir kam jis bus nau­do­ja­mas – kū­no kul­tū­ros ir spor­to plė­to­ji­mui, gy­ven­to­jų po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mui, są­ly­gų su­da­ry­mui ver­slo ir tu­riz­mo plėt­rai.

Apie tai, kad bus plė­to­ja­mas avia­ci­jos spor­tas ir ae­ro­dro­mas, net ne­už­si­me­na­ma.

Dau­gu­mos nu­ma­to­mo per­duo­ti tur­to li­ku­ti­nė ver­tė – eu­ras

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tu mies­to sa­vi­val­dy­bei nu­ma­to­ma per­duo­ti vals­ty­bės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius, ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je esan­čius 8 pa­sta­tus, 7 lėk­tu­vus ir 8 sklan­dy­tu­vus. Ta­čiau net ne­už­si­me­na­ma, kad pa­sta­tams yra su­for­muo­tas že­mės skly­pas, ku­rį, kaip ir mi­nė­tus pa­sta­tus, nau­do­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas.

Pa­sta­tai ir or­lai­viai Aly­taus ae­ro­klu­bui, kaip ir ki­tiems ae­ro­klu­bams, lik­vi­duo­to Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to, ku­rio funk­ci­jas pe­rė­mė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja, pa­gal pa­nau­dą bu­vo per­duo­ti prieš de­šimt­me­tį.

Prieš tre­jus me­tus šios su­tar­tys ne­bu­vo pra­tęs­tos nė su vie­nu ae­ro­klu­bu. To ne­pa­da­rė ir Lie­tu­vos spor­to cen­tras, ku­riam per­duo­tas ae­ro­klu­bų tur­tas.

Kaip pa­žy­mi į Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jos va­do­vus dėl pa­reng­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to be­si­krei­pian­čios avia­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos, šiuo me­tu Sei­me už­re­gist­ruo­ti net du Avia­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tai, ku­riais siū­lo­ma su­grą­žin­ti ae­ro­dro­muo­se esan­čio tur­to pa­nau­dos ar­ba pa­ti­kė­ji­mo ga­li­my­bes ae­ro­klu­bams ar­ba jų su­si­vie­ni­ji­mams.

Tad no­rint ne­stab­dy­ti ir ne­žlug­dy­ti avia­ci­jos spor­to or­ga­ni­za­ci­jų veik­los, pra­šo­ma ne­pri­im­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo dėl Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to per­da­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bei.

Siū­lo­ma ini­ci­juo­ti ki­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, ku­riuo Lie­tu­vos spor­to cen­tras bū­tų įpa­rei­go­tas pa­si­ra­šy­ti tur­to pa­nau­dos su­tar­tis su vi­sais ae­ro­klu­bais vie­nų me­tų lai­ko­tar­piui, kol bus iš­nag­ri­nė­tos vi­sos ga­li­my­bės sis­te­miš­kai iš­spręs­ti efek­ty­vaus avia­ci­jos spor­to in­ven­to­riaus ir vi­sų ben­dro­sios avia­ci­jos ae­ro­dro­mų nau­do­ji­mą.

Vi­so nu­ma­to­mo mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti tur­to li­ku­ti­nė ver­tė, ko­vo 31-osios duo­me­ni­mis, yra 2 tūkst. 212 eu­rų. Dau­gu­mos ši ver­tė – tik eu­ras.

Pa­vyz­džiui, to­kia li­ku­ti­nė ver­tė yra vi­sų lėk­tu­vų ir sklan­dy­tu­vų, dvie­jų lėk­tu­vų an­ga­rų, ben­dra­bu­čio ir ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to.

Vie­ti­nių avia­to­rių tei­gi­mu, kai ku­riuos or­lai­vius jau da­bar ga­li­ma par­duo­ti už ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Kaip sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius, jei šis tur­tas bū­tų per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei, ji ga­lė­tų tur­tą par­duo­ti ar iš­nuo­mo­ti, nes vyk­dy­ti avia­ci­jos veik­los tik­rai ne­pla­nuo­ja­ma, Alytaus miesto savivaldybės administracija ne­tu­ri­ li­cen­ci­jų šiai veiklai.

Dėl LEZ vie­tos ap­si­spręs ar­ti­miau­siu me­tu

„At­im­ti že­mės ne­pa­vy­ko, da­bar ban­do­ma at­im­ti tur­tą. Tie­siog vi­sais bū­dais sten­gia­ma­si su­nai­kin­ti ae­ro­dro­mą, jo vie­ta nu­ma­to­ma LEZ-ui. Kodėl šiuo metu spren­džiamas tik mūsų aeroklubo naudojamo turto klausimas? Kodėl reikia sugriauti, užvaldyti tuos, kurie veikia be valstybės ir savivaldybės pagalbos? Galbūt todėl, kad Alytaus aerodromas yra geroje vietoje, prie pat Nemunas, čia sklypai turėtų didelę vertę. Galbūt slypi kai kurių politikų ir verslo grupių norai „prichva­tizuoti“ viską, kas dar likę“, – mintimis dalijosi K.Ur­ba­na­vi­čius.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mu Vil­niaus ben­dro­vė „Smart Con­ti­nent“ jau pa­ren­gė Aly­taus LEZ stei­gi­mo ga­li­my­bių stu­di­ją, ku­ri kai­na­vo maž­daug 30 tūkst. eu­rų.

Šiai zo­nai steig­ti ver­tin­tos trys vie­tos: ae­ro­dro­mas, Sto­ties gat­vė­je, ne­to­li ge­le­žin­ke­lio sto­ties, ir Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­ja, be­si­ri­bo­jan­ti su mies­to Pra­mo­nės par­ku.

Mies­to me­ro pa­va­duo­to­jo Ša­rū­no Klė­ge­rio tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu ta­ry­ba tu­rės ap­si­spręs­ti dėl kon­kre­čios LEZ vie­tos. Jis ne­įvar­di­jo, ku­ri vie­ta tin­ka­miau­sia nu­ma­ty­ta stu­di­jo­je, ta­čiau, vi­ce­me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, LEZ la­biau­siai tin­ka­mas ae­ro­dro­mas: „Ki­tur tek­tų že­mes iš­pirk­ti iš sa­vi­nin­kų, o tam rei­kia tu­rė­ti pi­ni­gų.“

Š.Klė­ge­ris pa­ste­bė­jo, jei Aly­tu­je ne­at­si­ras LEZ, mies­tas bus pri­vers­tas ve­ge­tuo­ti: „Jei at­si­ras­tų to­kia zo­na, bū­tų su­kur­ta ne šim­tas ir ne du šim­tai dar­bo vie­tų, o žy­miai dau­giau. Taip pat at­si­ras­tų nau­jo vieš­bu­čio sta­ty­bos po­rei­kis, gal­būt ir grei­tes­nė ke­lio Aly­tus–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ja. Ta­ry­bai ap­si­spren­dus dėl LEZ-o vie­tos, nu­ta­ri­mą kur­ti to­kią zo­ną tu­rės pri­im­ti Vy­riau­sy­bė.“

Ta­čiau dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo že­mės skly­pas Pirmajame Alytuje pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį pri­klau­so Aly­taus ae­ro­klu­bui, tai jam pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti per teis­mus.

Per­nykš­tį ru­de­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti ne­pa­keis­tą Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos vie­na­ša­liš­kas že­mės pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mas su aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas dėl jo nau­do­ja­mo ae­ro­dro­mo.

2010-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta to­kia 68 me­tus ga­lio­jan­ti ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tis. Tad Aly­taus ae­ro­klu­bas juo ga­li nau­do­tis iki 2078-ųjų.

Jei šį tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė per­duo­tų sa­vi­val­dy­bei ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mus pa­sta­tus ir or­lai­vius, dėl ae­ro­dro­mo že­mės pe­rė­mi­mo vals­ty­bės nuo­sa­vy­bėn re­a­lu, kad vėl iš­kils teis­mi­nis gin­čas.

Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­ko K.Ur­ba­na­vi­čiaus tei­gi­mu, jei Vy­riau­sy­bė pri­ims nu­ta­ri­mą dėl šio tur­to per­da­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bei, bus svars­to­ma ga­li­my­bė šį nu­ta­ri­mą skųs­ti teis­mui.

Per­nai mies­to val­džiai ėmus svars­ty­ti LEZ stei­gi­mą ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je, dau­giau kaip 2 tūkst. žmo­nių pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šio do­ku­men­to ne­pri­pa­ži­no pe­ti­ci­ja, nes ta­ry­ba dar neap­si­spren­du­si dėl šios zo­nos stei­gi­mo vie­tos, kol kas tam tik ieš­ko­ma ga­li­my­bių.