Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne pas­ta­rie­ji už­si­krė­ti­mai ko­ro­na­vi­ru­su – vie­ti­niai

Va­kar die­nos, ba­lan­džio 8-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­sas jau nu­sta­ty­tas 21 aly­tiš­kiui.

Pas­ta­rie­ji du at­ve­jai – kar­tu nuo­sa­va­me na­me gy­ve­nan­tys as­me­nys, dau­giau kaip 70 me­tų mo­te­ris ir pus­am­žis vy­ras, ku­rie Aly­taus mo­bi­lia­me patikros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­te iš­si­ty­rė ba­lan­džio 6-ąją. Juos tar­pu­sa­vy­je sie­ja any­tos ir žen­to ry­šys.

Ba­lan­džio 1-ąją šia­me punk­te iš­si­ty­rus tos pa­čios šei­mos as­me­niui – per 20 me­tų anū­kui taip pat bu­vo nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, nė vie­nas šei­mos na­rys ne­bu­vo iš­vy­kęs į už­sie­nį, tai vie­ti­nis už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jis, pas­ta­ruo­ju me­tu vi­so­je Lie­tu­vo­je to­kių at­ve­jų yra apie 80 pro­cen­tų.

Mi­nė­to­je šei­mo­je yra še­ši as­me­nys, ki­ti to­liau ti­ria­mi. P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, jie su ki­tais as­me­ni­mis ne­kon­tak­tuo­ja, in­di­vi­du­a­lia veik­la už­si­i­man­tys šei­mos na­riai pas­ta­ruo­ju me­tu ne­tu­ri dar­bo san­ty­kių, šei­mą mais­tu ap­rū­pi­na gi­mi­nai­čiai.

Ba­lan­džio 7-ąją pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ko­ro­na­vi­ru­sas nu­sta­ty­tas dar vie­nam Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jui – prieš dvi die­nas šio vi­ru­so tu­rė­to­ja pri­pa­žin­tos Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos 60 me­tų gy­ven­to­jos vy­rui. Jam per 60 me­tų, už­si­i­ma ūki­nin­ka­vi­mu.

Ši dvie­jų as­me­nų šei­ma gy­ve­na taip pat in­di­vi­du­a­lia­me na­me, tu­ri są­ly­gas izo­liuo­tis, o už­si­krė­ti­mo at­ve­jis ir­gi vie­ti­nis, nes į už­sie­nį jie ne­bu­vo iš­vy­kę.

Va­kar die­nos, ba­lan­džio 8-osios, vi­dur­die­nio duo­me­nims, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę 5 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ga­li kreip­tis as­me­nys nuo 18 iki 60 me­tų

Ba­lan­džio 7-osios vi­dur­die­nį Aly­tu­je, po­li­kli­ni­kos kai­my­nys­tė­je, Nau­jo­ji g.48A, pri­va­čio­je me­di­ci­nos įstai­go­je – Aly­taus Me­dea kli­ni­ko­je pra­dė­jo veik­ti karš­čia­vi­mo kli­ni­ka.

Ji ap­tar­naus ne tik Aly­taus mies­to, bet ir Aly­taus bei Va­rė­nos ra­jo­nų gy­ven­to­jus.

Aly­taus mo­bi­laus pa­tik­ros dėl koronaviruso punk­to, karš­čia­vi­mo kli­ni­kos ko­or­di­na­to­riaus, po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Ma­riaus Ja­sai­čio tei­gi­mu, va­do­vau­jan­tis Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ta tvar­ka, į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką ga­li kreip­tis as­me­nys nuo 18 iki 60 me­tų, ki­tiems as­me­nims, ku­riems pa­ki­lo tem­pe­ra­tū­ra, kaip ir anks­čiau ten­ka tie­sio­giai kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją.

Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je dirbs pen­ki tar­pu­sa­vy­je be­si­kei­čian­tys Aly­taus po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jai: šei­mos gy­dy­to­jas, slau­gy­to­jas, re­gist­ra­to­rius, me­di­ci­nos bio­lo­gas ir la­bo­ra­to­ri­jos dar­buo­to­jas. Su rent­ge­no apa­ra­tu dar­buo­sis Aly­taus Me­dea kli­ni­kos me­di­kai, vie­šą­ją tvar­ką už­tik­rins Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

„Į karš­čia­vi­mo kli­ni­ką pri­va­lo­ma at­vyk­ti in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu ir tu­rint elek­tro­ni­niu bū­du iš­ra­šy­tą šei­mos gy­dy­to­jo siun­ti­mą. Jei at­vyk­ti in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu nė­ra ga­li­my­bių, dėl šios pa­slau­gos su­tei­ki­mo rei­kia kreip­tis į sa­vi­val­dy­bes. Šei­mos gy­dy­to­jas apie į kli­ni­ką at­vyks­tan­tį karš­čiuo­jan­tį as­me­nį in­for­ma­ci­ją per­duos kli­ni­kos re­gist­ra­to­riui, o šis, su­si­sie­kęs su pa­cien­tu, pa­skirs pri­ėmi­mo lai­ką kli­ni­ko­je. Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je pa­cien­tams bus at­lie­ka­mas ben­dras karš­čia­vi­mo iš­ty­ri­mas, ben­dras krau­jo, rent­ge­no­lo­gi­nis ty­ri­mas, pul­si­nė ok­si­met­ri­ja ir ima­mas te­pi­nė­lis dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai bus per­duo­ti šei­mos gy­dy­to­jui, jis spręs dėl to­les­nio gy­dy­mo“, – pa­sa­ko­jo M.Ja­sai­tis.

Šią sa­vai­tę dar­bo die­no­mis karš­čia­vi­mo kli­ni­ka dir­ba nuo 12 iki 16 va­lan­dos, ar­tė­jan­tį il­gą­jį Ve­ly­kų sa­vait­ga­lį ji ne­dirbs. Kaip bus dir­ba­ma at­ei­nan­čią sa­vai­tę, kol kas dar tiks­liai neap­si­spręs­ta.

M.Ja­sai­čio tvir­ti­ni­mu, mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas at­ei­nan­tį il­gą­jį sa­vait­ga­lį kas­dien dirbs po ke­tu­rias va­lan­das.

„Čia tra­ge­di­ja, te­gul pri­si­mins jau­ni­mas“

Taip sa­ko V.Jan­kaus­kas, pa­sta­tęs me­ta­li­nį kry­žių ko­vai su ko­ron­vi­ru­su at­min­ti sa­vo ku­ria­mo­je ak­me­nų eks­po­zi­ci­jo­je Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Aly­taus kai­me, so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“.

Foto: Alytaus naujienos

Pa­sta­ty­ti to­kį kry­žių jam tal­ki­no il­ga­me­čiai pa­gal­bi­nin­kai kal­vis Kęs­tu­tis Lukš­tas su sū­nu­mi Al­man­tu iš Aly­taus se­niū­ni­jos, Mik­lu­sė­nų, Juo­zas Žvir­blis su sū­nu­mi Do­na­tu iš Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos, Pa­rė­čė­nų, idė­ją pa­rė­mė aly­tiš­kiai Ži­bu­tė ir Min­dau­gas Jan­čiaus­kai. O žo­džius pan­de­mi­jai at­min­ti – len­te­lėms ant kry­žiaus pa­rin­ko nuo­la­ti­nis V.Jan­kaus­ko su­ma­ny­mų rė­mė­jas, bu­vęs il­ga­me­tis Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas.

„Nie­kas iš mū­sų ne­ga­li bū­ti abe­jin­gas da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai, ku­rios pa­bai­gos vi­si lau­kia­me ir ji tik­rai at­eis. Man bu­vo svar­bu, kaip su­ge­bu ją įam­žin­ti, nes mes daž­nai lin­kę daug ką už­mirš­ti“, – sa­ko V.Jan­kaus­kas.

Foto: Alytaus naujienos