Įver­tin­ti ke­lei­vių srau­tai ir gau­na­mos pa­ja­mos

Šį tre­čia­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis nuo ko­vo 18-osios iki ko­vo 30-osios, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu ša­ly­je pa­skelb­to ka­ran­ti­no dėl plin­tan­čio ko­ro­na­vi­ru­so lai­ko­tar­pio pabaigos, yra ap­ri­bo­tas mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas.

Dar­bo die­no­mis šie au­to­bu­sai mies­to marš­ru­tais va­žiuo­ja nuo 5 iki 9 va­lan­dos ir nuo 14.30 iki 17 va­lan­dos, vi­siš­kai ne­kur­suos šeš­ta­die­niais ir sek­ma­die­niais.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, tai pa­da­ry­ta ne tik at­si­žvel­giant į Vy­riau­sy­bės re­ko­men­da­ci­jas ri­bo­ti ke­lei­vių skai­čių vie­šuo­ju trans­por­tu, bet ir įver­ti­nus ke­lei­vių srau­tus ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu bei gau­na­mas pa­ja­mas: „Šiems me­tams iš vie­ti­nio biu­dže­to vie­šo­jo trans­por­to do­ta­ci­jai – sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mai ke­lei­vius per­ve­žant mies­to marš­ru­tais skir­ta 11 tūks­tan­čių eu­rų. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, ji su­ma­žin­ta dau­giau kaip de­šimt kar­tų, nes nuo sau­sio pa­di­din­tos bi­lie­tų kai­nos. Jei dėl ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu su­ma­žė­ju­sio ke­lei­vių skai­čiaus ne­bū­tu­me su­trum­pi­nę marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ko, mums per die­ną vie­šą­jį trans­por­tą tek­tų do­tuo­ti maž­daug 3 tūks­tan­čiais eu­rų.“

Sky­riaus ve­dė­ja tvir­ti­no, kad tuo­met tek­tų pa­im­ti lė­šų iš ki­tų mies­to ūkio sri­čių, ta­čiau ne­ga­li nu­ken­tė­ti nei gat­vių, ša­li­gat­vių va­ly­mas, mies­to ap­švie­ti­mas ar bū­ti ri­bo­ja­mas šiukš­lių iš­ve­ži­mas iš vie­šų te­ri­to­ri­jų.

Vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vė Dia­na Kli­men­kie­nė pa­tei­kė kon­kre­čius skai­čius apie vie­šuo­ju mies­to trans­por­tu va­žiuo­jan­čių ke­lei­vių srau­tus ka­ran­ti­no die­no­mis ir tuo me­tu ne­gau­tas pa­ja­mas.

Įpras­tą dar­bo die­ną iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo mies­to marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais va­žiuo­da­vo dau­giau kaip 7–8 tūkst. ke­lei­vių. Pir­ma­die­nį, ko­vo 16-ąją, pir­mą­ją ka­ran­ti­no die­ną, kai dar ne­bu­vo ap­ri­bo­tas vie­šo­jo trans­por­to va­žia­vi­mo lai­kas, ke­lei­vių su­ma­žė­jo iki 2 tūkst. 694, ko­vo 17-ąją – iki 2 tūkst. 316, ko­vo 18-ąją, ka­da jau bu­vo ap­ri­bo­tas marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­kas, ke­lei­vių srau­tas su­si­trau­kė iki 1 tūkst. 273, ko­vo 19-ąją – iki 1 tūkst. 148.

D.Kli­men­kie­nės tei­gi­mu, vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gų pa­ja­mos dėl su­ma­žė­ju­sio ke­lei­vių skai­čiaus kri­to dras­tiš­kai: ko­vo 16-ąją – 1 tūkst. 820 eu­rų, ko­vo 17-ąją – 1 tūkst. 550 eu­rų, ko­vo 18-ąją, jau ap­ri­bo­jus marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, pa­ja­mos su­ma­žė­jo jau dau­giau kaip 9 tūkst. eu­rų, gau­ta tik 836 eu­rai.

Įpras­tą dar­bo die­ną iki ka­ran­ti­no pa­skel­bi­mo už par­duo­tus bi­lie­tus bu­vo su­ren­ka­ma nuo 4 tūkst. eurų iki dau­giau kaip 10 tūkst. eu­rų.

To­dėl vie­nin­te­lis bū­das šio­je si­tu­a­ci­jo­je, pa­sak D.Kli­men­kie­nės, bu­vo marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų ri­dos su­ma­ži­ni­mas. 29 au­to­bu­sų 12-oje mies­to marš­ru­tų įpras­ti­nė ri­da per die­ną bu­vo 7 tūkst. 500 ki­lo­met­rų, o su­ma­ži­nus jų va­žia­vi­mo lai­ką die­nos ri­da per die­ną su­si­trau­kė iki 2 tūkst. 890 ki­lo­met­rų, – tai leis su­tau­py­ti dau­giau kaip 3 tūkst. 500 eu­rų per die­ną.
„Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“ Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vės pa­ste­bė­ji­mu, vie­ša­ja­me trans­por­te pa­lik­tas toks va­žia­vi­mo lai­kas, ku­riuo dau­giau­sia va­žiuo­ja ke­lei­vių, nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis marš­ru­ti­niai au­to­bu­sai kur­suo­ja įpras­ti­niu gra­fi­ku.

Švies­len­tės au­to­bu­sų sto­te­lė­se vei­kia tik jų va­žia­vi­mo lai­ku.

Kaip grįž­ti iš dar­bo po 17 va­lan­dos ir vė­lai va­ka­re?

Mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­skel­bus nau­ją marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ ga­vo vie­nos Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­kian­čios įmo­nės va­do­vų pa­klau­si­mą.

Ja­me nu­ro­do­ma, kad Vy­riau­sy­bė ne­įve­dė vi­suo­ti­nio ka­ran­ti­no pla­no, pra­šo įmo­nes dirb­ti, tik kur įma­no­ma su­teik­ti nuo­to­li­nio dar­bo ga­li­my­bę. Ta­čiau kai ku­rios ga­my­bi­nės įmo­nės ne­ga­li su­kur­ti nuo­to­li­nio dar­bo są­ly­gų. To­dėl įmo­nės va­do­vai dar­buo­to­jams re­ko­men­duo­ja daž­niau plau­tis ran­kas su mui­lu, nau­do­ti dez­in­fek­ci­nį skys­tį, nuo­lat dez­in­fe­kuo­ja­mos ga­my­bi­nių pa­tal­pų du­rų ran­ke­nos, laip­tų tu­rėk­lai, tarp dar­buo­to­jų lai­ko­ma­si vie­no met­ro re­ko­men­duo­ja­mo at­stu­mo, ap­ri­bo­tos kon­tak­ta­vi­mo tarp žmo­nių ga­li­my­bės.

Ap­ri­bo­jus mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ką, ant­ros pa­mai­nos dar­buo­to­jams, pra­de­dan­tiems dar­bą nuo 14.30 val. ir bai­gian­tiems 23 val., į na­mus grįž­ti vie­šuo­ju trans­por­tu nė­ra ga­li­my­bių.

Dėl viešojo transporto tvarka­raščių pakeitimų nu­si­skun­di­mą pa­ra­šiu­sio­je ben­dro­vė­je dir­ba be­veik 150 žmo­nių.

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ja ga­vo dar dvie­jų Pra­mo­nės ra­jo­ne dviem pa­mai­no­mis dir­ban­čių žmo­nių to­kius pat nu­si­skun­di­mus. Jo­se dir­ba dau­giau kaip po 100 žmo­nių.

Jie ke­lia vie­nin­te­lį klau­si­mą: ne­gi mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­rū­pi ver­slo įmo­nės ir jų su­ku­ria­mos dar­bo vie­tos?

Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai po­pie­ti­nį mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų kur­sa­vi­mo lai­ką nu­ro­dė iki 17 val., jie jau 17 val. bū­na su­ri­kiuo­ti „Kaut­ros“ val­do­mos mies­to au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je.

Tad ir dir­ban­tie­ji iki 17 val., o to­kių žmo­nių mies­te yra, po dar­bo marš­ru­ti­niais au­to­bu­sais į na­mus jau ne­ga­li su­grįž­ti.

„Rei­kia vi­siems su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją“

„Pra­si­dė­jus ka­ran­ti­nui dėl ko­ro­na­vi­ru­so CO­VID-9 pli­ti­mo, prog­no­za­vo­me, kad stip­riai su­ma­žės ke­lei­vių marš­ru­ti­niuo­se au­to­bu­suo­se ir tu­rė­si­me ri­bo­ti jų kur­sa­vi­mo lai­ką. Rei­kia vi­siems su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, vi­siems dau­giau so­li­da­ri­zuo­tis. Siū­lo­me kiek­vie­ną at­ve­jį spręs­ti in­di­vi­du­a­liai. Va­ka­ri­niai rei­sai bu­vo nuim­ti dėl to, kad net įpras­tą dar­bo die­ną jais va­žiuo­da­vo ne­daug ke­lei­vių – 10–15. Jie vi­sa­da bu­vo la­bai nuos­to­lin­gi, ta­čiau nuos­to­lį deng­da­vo per dar­bo die­ną su­rink­tos pa­ja­mos. To­dėl ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma. O šią sa­vai­tę pra­si­dė­jus ka­ran­ti­nui, per dvi pir­mą­sias die­nas vi­sais va­ka­ri­niais au­to­bu­sais va­žia­vo tik 7 ke­lei­viai, – gau­ta 5 eu­rai pa­ja­mų, va­žia­vo ke­tu­ri au­to­bu­sai. Jei ne­tau­py­tu­me lė­šų, vi­są mies­to vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mą pri­ves­tu­me prie ban­kro­to. Gal­būt šiuo lai­ko­tar­piu dau­giau kas ga­lė­tų nau­do­tis dvi­ra­čiais. Kai kam nuo na­mų iki dar­bo­vie­čių yra ne­di­de­li at­stu­mai, ga­li­ma dau­giau ke­liau­ti pės­čio­mis,“ – min­ti­mis da­li­jo­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja P.Raš­kaus­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, vie­šo­jo trans­por­to va­žia­vi­mo lai­ko keis­ti ne­ke­ti­na­ma, kad kuo ma­žiau bū­tų ne­aiš­ku­mų ke­lei­viams.

Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja dė­ko­ja tiems įmo­nių va­do­vams, ku­rie dar­buo­to­jams pa­de­da spręs­ti su­si­sie­ki­mo su dar­bo­vie­te pro­ble­mą šiuo la­bai su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, – pa­vyz­džiui, at­vyks­tan­tie­ji in­di­vi­du­a­liu trans­por­tu į dar­bą at­ve­ža ir ben­dra­dar­bius.

Kaip sa­kė D.Kli­men­kie­nė, to­li gra­žu ne vi­si vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­gos nau­do­to­jai yra ne­pa­ten­kin­ti ap­ri­bo­tu va­žia­vi­mo lai­ku: „Tre­čia­die­nį, pir­mą šio lai­ko ap­ri­bo­ji­mo die­ną, su­lau­kiau 35 skam­bu­čių iš ke­lei­vių. Ir tik ke­li bu­vo pa­si­pik­ti­nę dėl da­bar­ti­nio marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų va­žia­vi­mo lai­ko. Ki­ti skam­bi­nu­sie­ji bu­vo su­pra­tin­gi, aiš­ki­no, kad ge­rai pa­da­rė­me, nes au­to­bu­suo­se nė­ra žmo­nių, rei­kia sau­go­ti svei­ka­tą, dau­giau ju­dė­ti, veng­ti su­si­bū­ri­mų vie­tų sie­kiant su­ma­žin­ti už­si­krė­ti­mo ko­ro­na­vi­ru­su ri­zi­ką.“

O pa­grin­di­mui, jog iš Pra­mo­nės ra­jo­no įmo­nių da­bar va­žiuo­ja žy­miai ma­žiau žmo­nių po 23 val., D.Kli­men­kie­nė pa­tei­kė kon­kre­čius fak­tus: ko­vo 16-ąją dviem marš­ru­tais Nr. 1 ir Nr. 3 per­vež­ti tik sep­ty­ni ke­lei­viai, dar dviem marš­ru­tais – nė vie­no, ko­vo 17-ąją – tais pa­čiais marš­ru­tais ke­tu­riais au­to­bu­sais – aš­tuo­ni ke­lei­viai: „Re­to­ri­nis klau­si­mas: jei­gu pra­mo­nės įmo­nė­se dir­ba po 150–200 dar­buo­to­jų, tai ko­dėl po 23 va­lan­dos dviem au­to­bu­sais va­žiuo­ja po tiek ne­daug ke­lei­vių? Jei­gu jie vi­si va­žiuo­tų, nie­kas ne­nuim­tų to­kių po­pu­lia­rių rei­sų. Kaž­kaip jie į na­mus grįž­ta, tai gal ga­li pa­dė­ti ir tiems 7–8 as­me­nims, li­ku­siems be trans­por­to ben­dra­dar­biams, bent kol bus at­šauk­ta ši si­tu­a­ci­ja? Nė­ra leng­va pri­im­ti ne­po­pu­lia­rius spren­di­mus. Daug sma­giau, kai mies­tas gy­vas. Bet šiuo sun­kiu lai­ko­tar­piu pra­šo­me su­pra­ti­mo, pa­kan­tos ir so­li­da­ru­mo. Si­tu­a­ci­ja nė­ra leng­va mums vi­siems, taip pat ir sa­vi­val­dy­bei.“