Dvi sie­nos ga­li bū­ti pa­gy­vin­tos dar šie­met, iki žie­mos. Kar­tu bus ku­ria­ma in­ter­ne­ti­nė plat­for­ma, ku­rio­je kū­rė­jai ras vi­są in­fo­ma­ci­ją apie Aly­tu­je jau esan­čias skulp­tū­ras, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus bei nu­ma­to­mas vie­tas, kur to­kie ga­lė­tų at­si­ras­ti. Jas pa­rinks spe­cia­lis­tai. Ži­no­ma, šia­me kon­teks­te ky­šo ir bron­zi­nių vo­ve­ry­čių au­sys, ta­čiau, pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­to Ar­tū­ro Ma­žei­kos, įvy­ko tam tik­ra ko­mu­ni­ka­ci­jos klai­da, kai pa­pūs­tau­o­de­gės bu­vo pa­va­din­tos „nau­ju mies­to sim­bo­liu“. Tie­siog už tai, kad Aly­tu­je at­si­ras­tų bron­zi­nė vo­ve­rė su rie­šu­tu, bal­sa­vo per 300 aly­tiš­kių, da­ly­va­vu­sių aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se, tai­gi skulp­tū­rą fi­nan­suos biu­dže­tas. Bet nei kur ji bus pa­sta­ty­ta, nei kas bus au­to­rius, pa­sak A.Ma­žei­kos, jam nė­ra ži­no­ma: „Vi­sa tai yra to­les­nių dis­ku­si­jų klau­si­mas, ak­cen­tus mies­te su­dė­lio­ti rei­kia, ta­čiau tai pa­da­ry­ti ga­li­ma la­bai kū­ry­biš­kai.“

No­rė­tų pa­gy­vin­ti ir pil­kus dau­gia­bu­čius

Dar iki žie­mos, kol oro są­ly­gos lei­džia dirb­ti lau­ke, ta­py­bos dar­bas at­si­ras ant Jau­ni­mo cen­tro sie­nos, at­sig­rę­žu­sios į Tvir­to­vės gat­vės pu­sę.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė su­si­ti­ko su me­ni­nin­kais, ku­rian­čiais ta­py­bos dar­bus ant sie­nų – aly­tiš­kiais ir at­vy­ku­siais. Pil­kas Aly­taus erd­ves ža­da spal­vin­ti pri­gim­ti­nis aly­tiš­kis Pi­jus Še­ma­tuls­kis, taip pat – gat­vės me­no, gra­fi­čių ir gra­fi­nio di­zai­no kū­rė­jas kaunietis Ta­das Vin­cai­tis.

Foto: Alytaus naujienos

Jo dar­bai pui­kiai įsi­kom­po­na­vo in­dust­ri­nia­me Kau­no pei­za­že, pa­gy­vi­no sie­nas mies­to cen­tre ir se­na­mies­ty­je – net tro­lei­bu­sus. Ta­das tu­ri ir ho­bį – tai KAU NAS, žen­klas, ma­to­mas ant dra­bu­žių ir ak­se­su­a­rų. Jo idė­jų ti­ki­si ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė.

Pa­sak A.Ma­žei­kos, apie idė­jas, ku­rios bus įgy­ven­din­tos vi­zu­a­liai, kal­bė­ti vi­sa­da ne­leng­va, tai­gi jis ga­lė­tų pa­sa­ky­ti tiek, kad Jau­ni­mo cen­tro sie­na bus pa­gy­vin­ta pie­ši­niu, ku­rio te­ma su­si­ju­si su ben­drys­te, mei­le mies­tui, šei­ma.

Ki­ta sie­na, apie ku­rios ta­py­mą yra svars­to­ma, – „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro pa­sta­to, ta­čiau čia iki ga­lo aiš­ku­mo kol kas nė­ra.

„Šios dvi sie­nos – biu­dže­ti­nių sa­vi­val­dy­bės įstai­gų, ta­čiau at­ei­ty­je no­rė­tų­si, kad pa­gy­vė­tų ir dau­gia­bu­čių na­mų sie­nos. Ben­drau­si­me su se­niū­nai­ti­jo­mis, dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jo­mis, nes aly­tiš­kiai jau įver­ti­no, kad tai gra­žu, ir no­rė­tų tu­rė­ti to­kius pie­ši­nius, bet idė­jos ke­lias į gy­ve­ni­mą yra il­go­kas“, – sa­ko A.Ma­žei­ka.

Foto: Alytaus naujienos

Sie­nų ta­py­bą fi­nan­suos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, kon­kre­čios su­mos dar nė­ra įvar­di­ja­mos.

„Vin­gis“ – sau­gus, bet no­rė­tų­si ir ko nors drą­ses­nio

Ži­no­ma, pri­im­ti sie­nų ta­py­bą aly­tiš­kiams pa­dė­jo ir Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tų su­kur­tas sie­nų ta­py­bos dar­bas ,,Vin­gis“, pa­gy­vi­nęs ar­chy­vo pa­sta­tą Jot­vin­gių gat­vė­je.

Su­ma­ny­mas stu­den­tams at­lik­ti prak­ti­ką mies­te, iš­ta­pant vie­ną cen­tro pa­sta­tų fa­sa­dų, įgy­ven­din­tas pa­gal VDA ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. A.Ma­žei­ka re­zul­ta­tą api­bū­di­na kaip „sau­gų“, jis ti­ki­si, kad pa­ma­žu Aly­tu­je at­si­ras ir drą­ses­nių, ke­lian­čių tam tik­rų klau­si­mų, sie­ni­nės ta­py­bos dar­bų. Pir­mą­jį to­kį ant dau­gia­bu­čio sie­nos jaut­ria so­cia­li­nės at­skir­ties te­ma Nau­jo­jo­je gat­vė­je prieš 4 me­tus su­kū­rė bro­liai me­ni­nin­kai Al­gir­das ir Re­mi­gi­jus Ga­ta­vec­kai.

Tuo pa­čiu me­tu, kai mies­to sie­nas pra­dės gy­vin­ti ta­py­ba, in­ter­ne­te bus ku­ria­mas pus­la­pis, ku­ria­me ža­da­ma in­ven­to­ri­zuo­ti vi­są Aly­taus kul­tū­ri­nį ūkį at­vi­ro­se erd­vė­se – skulp­tū­ras, tau­to­dai­li­nin­kų su­kur­tus me­džio dro­ži­nius, ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros dar­bus ir ta­py­bos kū­ri­nius ant sie­nų. Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus, ar­chi­tek­tus ža­da­ma pa­siū­ly­ti ir tas vie­tas, kur ga­lė­tų at­si­ras­ti nau­ji kū­ri­niai.

Ar tai bus ir vo­ve­rai­tės?

Pa­sak A.Ma­žei­kos, vie­šai pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie vo­ve­rai­tes kaip nau­ją mies­to sim­bo­lį la­bai aiš­kiai pa­ro­dė, kad aly­tiš­kiams yra ak­tu­a­lus vie­šų­jų erd­vių tvar­ky­mas, kad ak­cen­tų mies­te trūks­ta, ta­čiau kur ir ko­kių – apie juos dar rei­kia pla­tes­nės dis­ku­si­jos.

Bron­zi­nės vo­ve­rės su rie­šu­tu idė­ja Aly­tu­je at­si­ra­do dėl to, kad ji bu­vo pa­teik­ta aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų kon­kur­se.

An­trą vie­tą lai­mė­ju­si skulp­tū­ra su­rin­ko 315 aly­tiš­kių bal­sų. Pa­siū­ly­mo au­to­rius – Va­le­ri­jus Ven­cius, jo ma­ny­mu, gy­vū­nė­lis ga­lė­tų tap­ti vie­nu iš mies­to sim­bo­lių. Kaip, pa­vyz­džiui, kar­vės Vent­spi­ly­je ar meš­kos Tel­šiuo­se. Pa­gal ini­cia­ty­vą nu­ma­ty­tos 30–50 cm aukš­čio bron­zi­nės vo­ve­rių skulp­tū­ros, vie­ną jų siū­lo­ma įkur­din­ti Se­na­mies­čio skve­re, ant suo­liu­ko, esan­čio ša­lia fon­ta­nė­lių. Šiai skulp­tū­rai įsi­gy­ti yra nu­ma­ty­ta skir­ti iki 3 tūkst. eu­rų iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

Pa­va­sa­rį Jot­vin­gių gat­vė­je esan­čia­me skve­re jau bu­vo pa­sta­ty­ta ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros skulp­tū­ra – bron­zi­nės vo­ve­rai­tės. Tai – „Sod­ros“ Aly­taus sky­riaus, ku­riam va­do­vau­ja V.Ven­cius, dar­buo­to­jų do­va­na Aly­taus mies­tui.

Vo­ve­rės skulp­tū­ros kol kas ne­tu­rė­si­me Mies­to so­de, nes jis yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, jam tai­ko­mi spe­cia­lūs rei­ka­la­vi­mai. Vo­ve­rę bu­vo siū­lo­ma pa­tup­dy­ti ant fon­ta­no kraš­to.

Se­na­mies­čio skve­ras: ir vo­ve­rė, ir li­te­ra­tai, ir par­ti­za­nai

„Per drą­su bū­tų teig­ti, kad Aly­tus taps vo­ve­rių mies­tu. Tam tu­ri pri­tar­ti ir kul­tū­ros dar­buo­to­jai, ir ar­chi­tek­tai. Bus su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri svars­tys, koks ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros sim­bo­lis Dzū­ki­jos sos­ti­nei ge­riau­siai tik­tų“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

A.Ma­žei­ka yra įsi­ti­ki­nęs, Aly­tu­je tik­rai rei­kia ak­cen­tų, ta­čiau juos ga­li­ma su­dė­lio­ti la­bai kū­ry­biš­kai. „Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei pa­gerb­tu­me ra­šy­to­ją Jur­gį Kun­či­ną, o jo ran­ko­se bū­tų vo­ve­rė – juk tai sim­bo­li­zuo­tų ir kū­rė­jo mei­lę mies­tui, ku­ris ta­po kū­ry­bos šal­ti­niu“, – pa­ste­bi Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas. Jis ne­ma­to nie­ko blo­go, jei mū­sų mies­te at­si­ras­tų ir pa­vie­nių vo­ve­rių skulp­tū­rų, ta­čiau, ži­no­ma, ne dvie­jų met­rų aukš­čio.

Ta­čiau Se­na­mies­čio skve­re, ku­ria­me pra­ėju­sią sa­vai­tę svars­ty­ta įkur­din­ti vo­ve­rai­tes, yra ir dau­giau su­ma­ny­mų: ry­toj kvie­čia­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir jų prie­žiū­ros ko­mi­si­jos po­sė­dis. Bus svars­to­mas siū­ly­mas pa­sta­ty­ti Se­na­mies­čio skve­re obe­lis­ką, skir­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui. Te­bė­ra gy­vas su­ma­ny­mas tą pa­tį skve­rą skir­ti Aly­taus li­te­ra­tų at­mi­ni­mui, fon­ta­ną žen­kli­na J.Kun­či­no kū­ry­bos ci­ta­tos.