Da­bar jau aiš­ku, kad bė­gan­čio lai­ko gniuž­do­ma gar­si ar­chi­tek­tū­ri­niu, in­ži­ne­ri­niu ir is­to­ri­niu po­bū­džiu mo­kyk­la pa­ga­liau bus pra­dė­ta re­mon­tuo­ti, – šį mė­ne­sį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tu­ri pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį su ran­go­vais. Pra­si­dė­jus mo­kyk­los iš­kraus­ty­mui Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos at­sto­vai su­ne­ri­mo dėl jo­je iš­sau­go­ti­nų ver­ty­bių, tad va­kar jie su­si­ti­ko su ra­jo­no val­džios at­sto­vais.

Kraus­ty­mas pra­si­dė­jo prieš dvi sa­vai­tes

Prieš de­šimt­me­tį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vu­sią Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­lą val­dy­ti kaip tur­tą per­da­vė Sim­no gim­na­zi­jai. Tad pa­aiš­kė­jus, kad pra­si­dės šios mo­kyk­los re­mon­tas, gim­na­zi­ja prieš dvi sa­vai­tes ėmė­si kraus­ty­mo dar­bų. Kny­gos, al­bu­mai, vė­lia­vos, mu­zie­ju­je bu­vę eks­po­na­tai per­vež­ti į bu­vu­sią San­tai­kos mo­kyk­lą, ku­rios pa­tal­pas, kaip pa­ti­ki­no Sim­no gim­na­zi­jos at­sto­vai, sau­go pri­va­ti tar­ny­ba. O buvusios Santaikos mokyklos patalpos taip pat priklauso Simno gimnazijai.

Apie tai su­ži­no­ju­si Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­ja, kaip sa­kė jos ta­ry­bos na­rys Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas, ra­jo­no va­do­vams bu­vo pa­reiš­ku­si no­rą da­ly­vau­ti per­kraus­tant mo­kyk­los tur­tą ir at­ren­kant jo­je su­kaup­tas ver­ty­bes, ta­čiau kvie­ti­mo ne­su­lauk­ta: „Gal­būt ne vis­ką rei­kė­jo ir vež­ti, jei bū­tu­me da­ly­va­vę kraus­tant daik­tus, bū­tu­me pa­dė­ję juos at­rink­ti. Bū­tu­me pa­dė­ję ir iš­kraus­ty­ti. Da­bar rei­kia ap­žiū­rė­ti, kas dar li­kę mo­kyk­lo­je.“

Taip va­kar kal­bė­ta drau­gi­jos at­sto­vų su­si­ti­ki­me su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais pa­čio­je Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je.

Ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jos Da­lios Ki­ta­vi­čie­nės tei­gi­mu, vež­ta vis­kas, nie­ko ne­iš­mes­ta, to­dėl bai­min­tis tik­rai ne­rei­kia. Tai pa­tvir­ti­no ir su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Eval­das Ja­ku­ba­vi­čius bei daik­tų per­ve­ži­mą į San­tai­ką or­ga­ni­za­vęs gim­na­zi­jos ūk­ve­dys Vy­gin­tas Bu­zai­tis.

Tik­riau­siai ne­bu­vo sun­ku į daik­tų kraus­ty­mą, jų per­žiū­rą pa­kvies­ti nu­ma­to­mos re­mon­tuo­ti mo­kyk­los drau­gi­jos at­sto­vus. Taip bū­tų ne­rei­kė­ję va­ka­rykš­čio, bai­mės dėl iš­sau­go­ti­nų ver­ty­bių ku­pi­no su­si­ti­ki­mo, ku­ria­me da­ly­va­vo ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai. Jei­gu jau įsteig­ta to­kia drau­gi­ja, va­di­na­si, jai rū­pi kiek­vie­nas dar­bas Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re įra­šy­to­je mo­kyk­lo­je.

Pa­te­kę į mo­kyk­los pa­sta­tą drau­gi­jos na­riai ap­žiū­rė­jo vi­sus li­ku­sius daik­tus, ypač bai­mi­no­si dėl mo­kyk­li­nių len­tų, kla­sių suo­lų iš­sau­go­ji­mo, – kur šie at­si­durs re­mon­to me­tu. Kol pa­ga­liau, K.Sven­tic­ko tei­gi­mu, su­tar­ta, kad bus leis­ta ap­žiū­rė­ti į bu­vu­sią San­tai­kos mo­kyk­lą iš­vež­tas kny­gas ir al­bu­mus, įver­tin­ti jų iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.

O dėl kul­tū­ros pa­vel­do, pa­vyz­džiui, dar čia li­ku­sių mo­kyk­li­nių len­tų, suo­lų, spin­tų, ra­dia­to­rių, san­tech­ni­nių įren­gi­nių, sau­gaus pa­tal­pi­ni­mo ir iš­sau­go­ji­mo bus spren­džia­ma re­mon­to me­tu.

Re­mon­tui – apie 1 mln. 200 tūkst. eu­rų

Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­diu­ky­no mo­kyk­la uni­ka­li tuo, kad ji 1936 me­tais įkur­ta Ame­ri­kos lie­tu­vio in­ži­nie­riaus Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no ini­cia­ty­va ir lė­šo­mis. Sa­vo gim­to­jo kai­mo mo­kyk­los sta­ty­bai jis pa­au­ko­jo 160 tūkst. li­tų. Di­de­lė da­lis sta­ty­bi­nių me­džia­gų, in­ven­to­riaus – lan­gai, du­rys, kla­sių suo­lai, len­tos, par­ke­tas, ra­dia­to­riai san­tech­ni­nė įran­ga – at­ga­ben­ta iš Ame­ri­kos.

Mo­kyk­la pa­gal fi­nan­si­nes ga­li­my­bes bu­vo pri­žiū­ri­ma tol, kol ji vei­kė. Prieš keturioli­ka me­tų ją už­da­rius, bė­gan­tis lai­kas pa­da­rė sa­vo: ėmė lūž­ti grin­dys, trū­ny­ti bal­dai. Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos dė­ka jo­je pa­lai­ky­ta is­to­ri­nė dva­sia, reng­ti sve­čių pri­ėmi­mai, kar­tu su aso­cia­ci­ja „Mes už Kur­nė­nus“ tvar­ky­ta mo­kyk­los ap­lin­ka.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ga­liau per ke­tu­ris pro­jek­tus ga­vo eu­ro­pi­nę pa­ra­mą Kur­nė­nų mo­kyk­lai re­mon­tuo­ti.

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, iš eu­ro­pi­nių fon­dų gau­ta apie 700 tūkst. eu­rų, iš ra­jo­no biu­dže­to skir­ta apie 500 tūkst. eu­rų. Tad Kur­nė­nų mo­kyk­la bus re­mon­tuo­ja­ma maž­daug už 1 mln. 200 tūkst. eu­rų.

Kon­kur­so bū­du jau pa­rink­tas ir ran­go­vas, su juo su­tar­tis tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ta šį mė­ne­sį, o dar­bai už­truks iki at­ei­nan­čių me­tų pra­džios.

„Ka­pi­ta­liai bus re­mon­tuo­ja­ma mo­kyk­los iš­orė ir vi­dus, kei­čia­mas sto­gas, res­tau­ruo­ja­mi pa­vel­do­sau­gi­niai ob­jek­tai. Mo­kyk­los pa­sta­tas bus pri­tai­ko­mas vie­šie­siems tu­riz­mo po­rei­kiams, at­si­ras edu­ka­ci­jų cen­tras, čia bus ren­gia­mi ama­ti­nin­kų ir dai­li­nin­kų ple­ne­rai, ruo­šia­mi ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pa­tie­ka­lai, lan­ky­to­jams pri­sta­to­mos čia esan­čios kul­tū­ros ver­ty­bės, vyks mo­ky­mai. Tu­ri­me su­tar­tį su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tru dėl jo mo­ki­niams čia nu­ma­ty­tų prak­ti­nių už­si­ė­mi­mų. Su­re­mon­tuo­to­je mo­kyk­lo­je ple­ne­rų da­ly­viams bus įreng­tos ap­gy­ven­di­ni­mo pa­tal­pos“, – apie Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je tei­kia­mas pa­slau­gas po re­mon­to pa­sa­ko­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

Ši mo­kyk­la stra­te­giš­kai yra ge­ro­je vie­to­je – prie pat pa­grin­di­nio ke­lio į Sim­ną, ku­riuo tik­rai ne­stin­ga ke­liau­to­jų. Tad la­bai ti­kė­ti­na, kad su­tvar­ky­tas ob­jek­tas ga­li bū­ti lan­ko­mas dėl jo is­to­ri­jos ir teik­ti­nų pa­slau­gų. Ta­čiau mo­kyk­los at­mi­ni­mui iš­sau­go­ti įsi­stei­gu­sios drau­gi­jos pa­grin­di­nis tiks­las, kad jo­je lik­tų kiek įma­no­ma dau­giau šią švie­ti­mo įstai­gą me­nan­čių ver­ty­bių.