Savo pareiškime L. Kasčiūnas pažymi, kad Lietuva yra priėmusi įstatymą dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto ratifikavimo, kuriame apibrėžti nusikaltimai žmoniškumui. Parlamentaras savo kreipimąsi argumentuoja ir Ženevos konvencija.

„Asmenys, pažeidžiantys (raginantys atlikti veiksmus, draudžiamus tarptautinių sutarčių,) Ženevos, Hagos konvencijų, nuostatas yra šio BK straipsnio subjektai“, – rašoma pareiškime.

„Jų pastoviai atliekami veiksmai, viešai kurstant ir raginant kare prieš Ukrainą ir jos gyventojus Rusijos Federacijos (toliau tekste RF) pusėje dalyvaujančius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant oficialių karinių pajėgų narius ir visą karinę vadovybę, o taip pat ir įvairių samdinių grupuočių bei visų rūšių kombatantų dalinių narius kėsintis į gyvybę ir asmenis, ypač įvairiais būdais žudyti, luošinti, žiauriai elgtis ir kankinti; žeisti žmogaus orumą ypač niekinamu ir žeminamu elgesiu, o taip pat agresijos Ukrainos teritorijoje metu, kurstė žudyti tarptautinės humanitarinės teisės saugomus asmenis“, – rašo NSGK pirmininkas.

Pareiškime L. Kasčiūnas taip pat nurodė V. Solovjovo ir A. Krasovskio viešus pasisakymus, kuriais jie ragino itin žiauriai ir brutaliai elgtis su ukrainiečiais, Rusijai pulti Baltijos šalis, skleidė kitokio tipo propagandą.

Politikas taip pat akcentuoja, kad minėti propagandistai veikia kaip vieši ir įtakingi asmenys, vykdantys tiesiogines jiems pavestas Rusijos valdžios užduotis.

„Visas jiems suteiktas eteris yra užpildytas išimtinai su karo, neapykantos, agresijos ir žudyti kurstymu susijusiomis temomis, todėl yra kasdienė, nepertraukiama, visos Rusijos Federacijos agresijos Ukrainoje metu vykdoma veikla.

Todėl traktuotina, jog jų veikos yra neatsitiktinės, ilgalaikės ir sisteminės bei vykdomos tiesiogine tyčia. V. Solovyov veikos yra atliekamos dar ir iš savanaudiškų paskatų, kadangi. V. Solovyov be kita ko dirba valstybiniame RF transliuotojo „Rosija 1“ kanale, todėl, darytina išvada, yra tiesiogiai finansuojamas RF vyriausybės“, – rašo L. Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas

Pareiškime pažymima, kad V. Solovjovas yra raginęs vykdyti karo nusikaltimus ir kitų Europos tautų atžvilgiu.

Savo poziciją L. Kasčiūnas paaiškino ir feisbuke.

„Šie Rusijos valstybės propagandos skleidėjai sistemiškai, metodiškai ir nuolat viešai ragina Rusijos Federacijos kariuomenės vadovybę bei karius ir sukarintų grupuočių kovotojus vykdyti tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis ir tarptautinės teisės saugomų asmenų žudymą Ukrainoje.

Be kita ko pažymėtina, kad V.Solovjovas kursto vykdyti karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui ir kitų Europos valstybių ir tautų atžvilgiu, tame tarpe Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos“, – trečiadienį ryte rašė parlamentaras.

Jis paaiškino, kad Lietuvos Baudžiamojo Kodekso 100 ir 101 straipsniai už išvardintas veiklas numato laisvės atėmimą nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

„Atsižvelgiant į tai, kad įstatymai numato, kad baudžiamojo proceso paskirtis yra ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas, ir kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo minimų asmenų atžvilgiu“, – pridūrė L. Kasčiūnas.