G. Aleksoniui buvo priteista iš SAM 45 722,88 Eur (neatskaičius mokesčių) vidutinio darbo užmokesčio kompensacija už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš pareigų dienos už vienus metus, taip pat 7 620,48 Eur (neatskaičius mokesčių) kompensacija ir 1 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

G. Aleksonis sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu buvo atleistas iš pareigų, nes padarė šiurkštų tarnybinį tęstinį nusižengimą.

Nuobauda buvo paskirta už tai, kad laikinai sveikatos apsaugos ministro pareigas ėjusio ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“, kurį vizavo G. Aleksonis, buvo nuspręsta be konkurso 3 metams išnuomoti negyvenamąsias patalpas, panaudos pagrindais valdyti perduotas Vilniaus universiteto Santariškių klinikoms, o 2016 m. gruodžio 20 d. sudaryta valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis, pasirašyta G. Aleksonio, kuria SAM 36 mėnesiams išnuomojo šias patalpas UAB „Dussmann Service“.

Teismas, išnagrinėjęs šią administracinę bylą, padarė išvadą, kad G. Aleksoniui 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu tarnybinė nuobauda už ministro minėto įsakymo vizavimą ir sutarties pasirašymą paskirta praleidus Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintą 6 mėnesių naikinamąjį terminą, nes tarnybinė nuobauda turėjo būti paskirta per 6 mėnesius nuo nusižengimo padarymo dienos.

Taip pat teismas konstatavo, kad SAM neįrodė, jog G. Aleksonis darė neteisėtą įtaką ministrui priimti neteisėtą, imperatyvias teisės aktų nuostatas pažeidžiantį galutinį sprendimą dėl patalpų nuomos neskelbiant viešo konkurso ir sudarant sutartį su jau maitinimo paslaugas laimėjusia įmone; jog G. Aleksonis darė įtaką ministerijos darbuotojams, kad šie parengtų teisės aktų reikalavimų neatitinkančius dokumentų projektus bei juos vizuodami nerašytų pastabų.

Ši administracinė byla buvo sustabdyta, kol Vilniaus apygardos administracinis teismas neišnagrinėjo kitos bylos dėl tarnybinės nuobaudos – griežto papeikimo – panaikinimo pareiškėjui. 2021 m. kovo 9 d. teismas šį pareiškėjo skundą patenkino ir panaikino jam skirtą griežtą papeikimą, šį sprendimą 2021 m. spalio 27 d. patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Teismams konstatavus, kad pareiškėjui tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas – paskirta nepagrįstai, ir ją panaikinus, šiuo atveju pareiškėjui skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų – nebeatitinka Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų tarnybinių nuobaudų skyrimo pagrindų, nes pareiškėjui per paskutinius 12 mėnesių nebuvo taikyta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Todėl įsakymas dėl G. Aleksonio atleidimo iš pareigų turi būti panaikintas.

Teismas atkreipė dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusioje naujoje Valstybės tarnybos įstatymo redakcijoje nustatyta, kad į šias pareigas gali būti skiriamas tik politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas. Teismo įsitikinimu, priskyrus ministerijos kanclerio pareigybę politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, nėra teisinio pagrindo įpareigoti SAM grąžinti pareiškėją į eitas kanclerio pareigas.

Pasak teismo pirmininko padėjėjo ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Audrio Kutrevičiaus, šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.