Įstatymas numato, kad asmuo, paskirtas Seimo kontrolieriumi, prieš pradėdamas eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei, tai yra prisiekia „būti ištikimas Lietuvos valstybei, vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, savo pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas, saugoti jam patikėtas paslaptis“.

Šių metų lapkričio 25 d. per slaptą balsavimą už Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen pasiūlytą E. Leonaitės kandidatūrą balsavo 78 Seimo nariai, 13 buvo prieš, 4 parlamentarai susilaikė.

E. Leonaitė Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį ir socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro laipsnius. Teisininkė turi įvairiapusės darbo patirties, ėjo įvairias pareigas Konstituciniame Teisme, nuo 2017 m. yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto Teisės programų vadovė. Be to, vadovauja tarptautiniams ir nacionaliniams projektams, kurie įgyvendina Europos Sąjungos formuojamus žmogaus teisių apsaugos standartus.

Nuo 2004 m. E. Leonaitė užsiima moksline ir pedagogine veikla žmogaus teisių ir tarptautinės teisės srityse. Kandidatė taip pat aktyviai dalyvauja visuomeninėje teisinėje veikloje: nuo 2019 m. yra Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijos centro Teisinio atsparumo grupės, o nuo šių metų – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos narė.

Seimo kontrolierių skiria parlamentas Seimo pirmininko teikimu.

Seimo kontrolierius – valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves, tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo bei siekiantis gerinti viešąjį administravimą.