„Delfi“ gautame opozicinių partijų (LVŽS, LSDP ir DP) frakcijų Seime koalicijos sutarties projekte, kurį galimiems partneriams pasiūlė „valstiečiai“ yra numatyti dešimt punktų:

„1. Koalicijos partneriai susitaria bendradarbiauti kartu veikdami Seimo opozicijoje: derindami bendras opozicinių frakcijų pozicijas, įstatymų projektus, opozicines darbotvarkes, vykdydami parlamentinę kontrolę, gindami ir saugodami opozicijos teises Seime, rengdami koordinacinius pasitarimus prieš plenarinius posėdžius bei veikdami kitais Seimo statute numatytais būdais, kurie Koalicijos partnerių įsitikinimu jiems yra reikalingi vykdant savo įsipareigojimus Lietuvos žmonėms.

2. Koalicijos partneriai bendradarbiauja vadovaudamiesi lygiateisiškumo, lygiavertiškumo, bendros veiklos derinimo ir tarpusavio pagarbos principais.

3. Koalicijos partneriai susitaria dėl bendros Seimo opozicijos lyderio kandidatūros. Opozicijos lyderis rotuoja atsižvelgiant į Koalicijos partnerių rinkimuose iškovotų mandatų skaičių: LVŽS frakcijos atstovas – 5 Seimo sesijas, LSDP frakcijos atstovas – 2 Seimo sesijas, DP frakcijos atstovas – 1 Seimo sesiją. Rotacija vykdoma šia tvarka:

2021 m. Seimo pavasario sesija – XX frakcijos atstovas ………...;
2021 m. Seimo rudens sesija – ZZ frakcijos atstovas …………….;
2022 m. Seimo pavasario sesija – YY frakcijos attsovas …………;
Ir t.t.

4. Koalicijos partneriai bendrai veiklai koordinuoti kuria Koalicijos tarybą, kurią sudaro: opozicijos lyderis, 6 LVŽS frakcijos atstovai, 3 LSDP frakcijos atstovai, 3 DP frakcijos atstovai bei, esant partijų pirmininkų pageidavimui, lygiaverčiais pagrindais partijų, kurias atstovauja šią sutartį sudariusios Seimo frakcijos, pirmininkai. Koalicijos tarybai paeiliui pirmininkauja koaliciją sudarančių frakcijų seniūnai.

5. Koalicijos partneriai, esant skirtingiems požiūriams į svarbius veiklos vienoje koalicijoje klausimus, nedelsiant informuoja vienas kitą ir sudaro darbo grupę kompromisui parengti.

6. Vieno iš Koalicijos partnerių galimi susitarimai su trečiąja šalimi neįpareigoja kitų Koalicijos partnerių ir negali pažeisti šios Sutarties. Apie tokius susitarimus kiti Koalicijos partneriai turi būti informuoti kaip galima greičiau ir išsamiau.

7. Šios Sutarties negali būti interpretuojamos taip, kad iš to kylantys veiksmai pažeistų Lietuvos Respublikos Konstituciją ar kitus teisės aktus.

8. Koalicijos partneriai bendru sutarimu gali priimti kitus susitarimus atskirais dokumentais, kurie būtų šios Sutarties sudėtinė dalis.

9. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, o jeigu partijos, kurios frakcija pasirašo šią sutartį, įstatai reikalauja tokios Sutarties patvirtinimo kokiame nors partijos valdymo organe – kai jai pritaria atitinkami koalicijos partnerių valdymo organai.

10. Ši Sutartis netenka galios, kai Koalicijos partneriai bendru susitarimu susitaria ją pakeisti ar nutraukti. Jeigu vienas iš Koalicijos partnerių inicijuoja šios Sutarties nutraukimą, jis privalo apie tai iš anksto, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki nutraukimo dienos, informuoti kitus Koalicijos partnerius. Tuomet sudaroma derinimo komisija, kuriai per mėnesį nesugebėjus surasti sutarimo, Sutartis nutraukiama.“

Karbauskis: nėra jokių indikacijų, kad kiti norėtų tokio susitarimo

LVŽS pirmininkas R. Karbauskis teigė neturįs jokių indikacijų apie tai, kad kitos frakcijos norėtų tokio susitarimo.

„Man atrodo, kad nei DP, nei LSDP frakcijos tokio noro neturi. To priežastys yra skirtingos. Vieni gal bijo, kad mes, turėdami dar ir opozicijos lyderį, tam tikrais ilgesniais periodais būsime dar matomesni. Negaliu paaiškinti, bet, kiek turiu žinių, jokių teigiamų procesų šita prasme nėra.

Aš esu už tai, kad taip būtų. Visą laiką sakiau, kad būtų gerai, kad susitartų frakcijos, kad būtų opozicijos lyderis. Jis būtų rotuojamas. Aš, kaip partijos pirmininkas, tuo džiaugčiausi, bet dėl to nėra jokių teigiamų indikacijų“, – kalbėjo R. Karbauskis.

LVŽS pirmininkas svarstė, kad LSDP ir DP priežastys, kodėl toks susitarimas stringa yra skirtingos.

„LSDP, kiek suprantu, yra tokioje padėtyje, kad jie neturi lyderio, ir be lyderio tikriausiai jie nesiims tokio žingsnio. O „darbiečių“ pozicija, mano nuomone, yra labai pragmatiška. Jie paprasčiausiai galvoja, kad mums tai būtų naudingiau negu jiems. Mes ilgiau turėtume opozicijos lyderį. Tiesiog taip yra, kad mūsų daugiau, ir mes turime didesnę proporciją. Iš jų pareiškimų, kuriuos jie daro ir dabar po rinkimų, kada mes esame toje pačioje opozicijoje, matosi, kad jie yra labai kritiški mums. Dėl to man susidaro vaizdas, kad jie pasirinko sprendimą ne stiprinti opoziciją, o silpninti mus. Tai yra kvaila, nes tai neduoda jokios naudos Lietuvai, (…) bet ką padarysi, tokia yra jų nuomonė“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Jis nesiryžo spėlioti, ar Seime atsiras dar viena nauja opozicinė frakcija.

„Sunku pasakyti, bet, jeigu atsirastų, tada situacija pasikeistų iš esmės“, – sakė R. Karbauskis.

Sysas: šito dokumento mes tikrai nepasirašysime

LSDP frakcijos Seime seniūnas A. Sysas „Delfi“ patvirtino, kad toks dokumentas jiems yra žinomas. Jį paruošė LVŽS.

„Tai yra LVŽS paruoštas dokumentas, kurį jie pasiūlė mums ir DP. Šiandien mes buvome susitikę pasišnekėti. (…) „Darbiečiai“ iš viso nebuvo atėję pasitarti. (...) Mūsų pozicija yra aiški. Mes tą deklaravome ne kartą: iki partijos pirmininko rinkimų jokių koalicinių sutarčių nebus.

Pasišnekėjome, bus posėdžiai, reikės derinti opozicines darbotvarkes, kitus dalykus, bet apie koalicinį susitarimą šiandien niekas nekalba“, – sakė A. Sysas.

LSDP frakcijos seniūnui keisti atrodo LVŽS parengtame susitarime surašyti punktai.

„Antrame punkte rašo, kad koalicijos partneriai yra lygiaverčiai, lygiateisiai, bet jau ketvirtame punkte jie rašo, kad mūsų yra daugiau, ir mūsų į Tarybą eis šeši atstovai. Lygiateisiškumu tas nepasižymi“, – pastebėjo A. Sysas.

LSDP frakcijos seniūnas buvo atviras, kad šito dokumento jie nepasirašys.

„Mes kažkokius kontaktus turėsime, bendrausime, sėdime šalia, tai čia niekur nepasislėpsi, bet šito dokumento mes tikrai nepasirašysime“, – tikino A. Sysas.