Jis pakeis advokatę Giedrę Lastauskienę, tapusią Konstitucinio Teismo teisėja.

Prezidentas tikisi, kad M. Jurkyno ilgametė patirtis, akademiniai įgūdžiai ir politologo įžvalgos prisidės prie dar sėkmingesnio LRT tarybos darbo užtikrinant, kad „visuomeninio transliuotojo rengiamas programų turinys būtų objektyvus ir nešališkas, plačiai atspindėtų Lietuvos gyventojų pažiūras ir įsitikinimus“.

M. Jurkynas yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Regionistikos katedros, taip pat – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius, yra dėstęs ir Vilniaus bei M. Romerio universitetuose, dalyvavo daugelyje stažuočių užsienio aukštosiose mokyklose ir bendradarbiavo tarptautiniuose projektuose.

Per prezidento rinkimus M. Jurkynas talkino G. Nausėdos štabui.

2006–2008 metais jis buvo tuometinio socialdemokrato premjero Gedimino Kirkilo patarėju.

LRT taryba yra aukščiausiasis visuomeninio transliuotojo valdymo organas, turintis atstovauti visuomenės interesams. Taryba sudaroma šešeriems metams iš 12 asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų.

Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija.

Taryba formuoja LRT programų valstybinę strategiją, tvirtina nacionalinio transliuotojo programų sudėtį, skaičių ir paskirtį, įstaigos veiklos planus, pareigybių skaičių, prižiūri, kaip įgyvendinami LRT uždaviniai ir misija, renka generalinį direktorių.