Stefa Gedgaudienė (Juodvalkytė) gimė 1927 metų sausio 5 d. Skaudvilėje, Tauragės apskrityje. Mokėsi Zarasų gimnazijoje. 1947 metais Miunchene baigė lietuvių gimnazijos pirmąją laidą. Studijavo UNRRA (angl. sutr. United Nations Reliefand Rehabilitation Administration) universitete. 1949 metais kartu su Čiurlionio ansambliu persikėlė į Klivlendą, JAV. Įmonėje dirbo braižytoja, o vakarais mokėsi Klivlendo, OH, Western Reserve universitete ir Dailės institute. Stefa Gedgaudienė buvo lietuvių sporto klubo „Žaibas“ narė, aktyviai dalyvavo Čiurlionio ansamblio meninėje kultūrinėje veikloje.

1961 metais ištekėjusi už žurnalisto ir redaktoriaus V. Gedgaudo Stefa Juodvalkytė- Gedgaudienė dar aktyviau įsitraukė į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. 1964-67 metais Klivlende su vyru Vytautu Gedgaudu turėjo meno galeriją „Gallery International“, kurioje buvo rengiamos dailininkų A. Dargio, V. Igno, V.K. Jonyno, V. Kasiulio, A. Mončio, V. Petravičiaus, V. Rato, V. Raulinaičio, J. Rimšos ir kitų parodos. Nuo 1975 iki 1991 metų Stefa Gedgaudienė dirbo „Dirvos“ redakcijoje, talkino „Vilties“ leidyklai.

Tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje su Stefos Gedgaudienės vardu pirmiausia siejamas skautų judėjimas. Į LSS ji įstojo 1939 metais besimokydama Zarasų gimnazijoje. Vyresniosios skautės įžodį davė 1945 m. Miunchene, nuo 1949 m. buvo skautų vadovė. Per visą skautavimo laikotarpį nuolat turėjo daug pareigų – vadovės, lektorės, instruktorės, nuo skiltininkės iki tuntininkės, nuo puošimų vadovės iki stovyklos viršininkės. 1985-90 metais buvo LSS vyriausioji skautininkė, 1991-93 -LSS tarybos narė.

Lietuvoje besidominčiais skautybe. 1989 metais ji buvo viena iš Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo iniciatorių. Tais pačiais metais Stefos Gedgaudienės rūpesčiu į Lietuvą iš JAV buvo atsiųstos pirmosios uniformos skautams.

Stefa Gedgaudienė 1997 metais žurnalisto ir redaktoriaus V. Gedgaudo 85-erių metų jubiliejaus proga įsteigė V. Gedgaudo žurnalistikos premiją, skirdama savo asmenines lėšas premijų fondui. Puoselėdama V. Gedgaudo vertybes Stefa siekė, kad ši prestižinė Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos prestižinė premija būtų paskata Lietuvos žurnalistams palaikyti profesinės pareigos ir etikos principus.

2000 metais Stefa Gedgaudienė savo ir šeimos bičiulių pastangomis įsteigė Vytauto Gedgaudo vardo stipendiją Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentams. Beveik per du dešimtmečius iškilaus žurnalisto ir redaktoriaus vardo stipendija buvo skirta arti pusšimčio būsimųjų žurnalistų. Šiandien dauguma Vytauto Gedgaudo stipendiatų – jau yra žinomi žurnalistai, literatai, jaunieji mokslininkai.

Lietuvos žurnalistų sąjunga, vertindama didžiulį asmeninį indėlį skatinant kokybišką ir profesionalią žurnalistiką, taip pat pastangas ugdyti būsimuosius žurnalistikos profesionalus, 2006 metais Stefą Gedgaudienę apdovanojo pirmuoju LŽS medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Stefa Gedgaudienė amžinojo poilsio sugrįš į Lietuvą. Ji bus palaidota šalia savo vyro V. Gedgaudo Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Apie laidotuves visuomenei bus pranešta atskirai.