„Bažnyčios vertybės ir principai Lietuvai visada reiškė labai daug. Jie lydėjo mus tada, kai mūsų sukilėliai ėjo kartu su kunigais į mirtį, kuomet mūsų žmonės kentėjo tragiškas kančias, vežami į sibirus, kada mūsų disidentai, kovotojai už Lietuvos laisvę, kentėjo nuo priespaudos ir patyčių sovietinės okupacijos metais. Jūsų išpažįstamas žodis, Dievo žodis, lydėjo mus ir tada, kai mus puolė – ir tebepuola – nematomas priešas, gerokai sujaukęs mūsų kasdieninį gyvenimą“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas išreiškė viltį, kad naujasis Kauno arkivyskupas ir toliau daug dėmesio skirs socialiniam-ekonominiam Katalikų Bažnyčios mokymui, taip pat kels pagarbos, pasitikėjimo, sutarimo vertybes, apie kurias šiandien per mažai girdime Lietuvoje. Šalies vadovas, kaip sakoma Prezidento komunikacijos grupės pranešime, palinkėjo Kauno arkivyskupui nuoseklumo, stiprybės ir kantrybės.

Popiežius Pranciškus K. Kėvalą paskyrė Kauno arkivyskupu metropolitu 2020 m. vasario 19 d.

Naujojo arkivyskupo ingreso iškilmės turėjo įvykti balandžio 13 d., tačiau dėl karantino buvo perkeltos į birželio 24-ąją, kai švenčiamas Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo gimimas.

Arkivyskupas K. Kėvalas yra penktasis ordinaras Kauno arkivyskupijos istorijoje nuo 1926 metų ir tęsia didžių jos ganytojų, kaip pirmasis arkivyskupas, Šventojo Rašto vertėjas Juozapas Jonas Skvireckas, kardinolai Vincentas Sladkevičius MIC bei Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ darbus.