Ta proga rengiamas iškilmingas posėdis ir planuojama priimti rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos sovietų okupacijos 1940 m. ir jos pasekmių“. Parengta ir kita rezoliucija – „Dėl Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos kėsinimosi perrašyti istoriją ir kvestionuoti šiuolaikinės civilizacijos ir tarptautinės teisės pagrindus“.

Vienas rezoliucijų iniciatorių konservatorius Emanuelis Zingeris viliasi, kad dokumentai bus priimti vienbalsiai.

Anot jo, rezoliucijos būtinos priminti istoriją ir kaip atsakas į Rusijos Dūmoje planuojamą priimti sprendimą atšaukti 1989-aisiais Sovietų Sąjungos liaudies deputatų suvažiavimo patvirtintą nutarimą dėl Ribentropo-Molotovo akto „politinio ir teisinio įvertinimo“, kuriuo deputatai pasmerkė šį dokumentą ir pripažino negaliojančiu.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietijos ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministrai pasirašė nepuolimo sutartį – vadinamąjį Molotovo-Ribentropo paktą – ir slaptuosius protokolus. Pagal juos, sovietai ir naciai Antrojo pasaulinio karo išvakarėse pasidalijo Baltijos šalis ir Lenkiją į įtakos sferas. Netrukus po pakto pasirašymo prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jo metu Lietuva ir Lenkija buvo okupuotos

„Tie vyrai, kurie daro tuos tarptautinius nusikaltimus prieš tarptautinę teisę dabar Rusijos parlamente, turi žinoti, kad jeigu jie priims šį dokumentą, bus audringa reakcija pasaulio“, – pirmadienį per spaudos konferenciją sakė E. Zingeris.

Rezoliucijos projekte konstatuojama, kad SSRS režimas Lietuvoje vykdė represinius veiksmus – terorą ir genocidą, jo aukomis tapo ne mažiau kaip dešimtadalis Lietuvos piliečių ir Antrojo pasaulinio karo pradžioje Lietuvoje prieglobstį gavę Lenkijos piliečiai.

Dabartinei Rusijai nepripažįstant okupacijos ir jos padarytos žalos, Seimas ragina Vyriausybę „aktyviau remti okupacijų žalos skaičiavimo darbą, skiriant tam būtiną finansavimą bei reikalauti okupacijos žalos atlyginimo iš Rusijos Federacijos, kaip Lietuvą okupavusios SSRS teisių tęsėjos“.

Be to, konstatuojama būtinybė tęsti sovietinės okupacijos, o ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei.

Buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis pirmadienį per spaudos konferenciją pabrėžė, kad okupacijos 80-metį būtina prisiminti ir paminėti, nes tai nors ir baisi, bet istorinė diena.

„Šiandien yra okupacijos diena – 80 metų, kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjungos kariuomenė ir su kariuomene kartu visas saugumynas: NKVD ir represinės struktūros, ir prasidėjo teroras, persekiojimai tuoj pat, suėmimai. Žodžiu, valstybė buvo sunaikinta. Todėl šiandien yra tokia liūdna, baisi, bet istorinė diena“, – pirmadienį sakė V. Landsbergis.

1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir įjungė ją į savo sudėtį. Prasidėjo sovietinės okupacijos laikotarpis, per kurį tūkstančiai žmonių kalinti, ištremti, nužudyti.

1990 metų kovo 11 dieną Lietuva atkūrė nepriklausomą valstybę.