Praėjusią savaitę Seimo nariai jai pritarė po pateikimo, toliau pasiūlymą nagrinės parlamento komitetai.

Valdantieji „socialdarbiečiai“ Rimantė Šalaševičiūtė, Gediminas Kirkilas, „valstietis“ Kęstutis Smirnovas ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Algirdas Butkevičius siūlo iš Valstybinių pensijų įstatymo išbraukti nuostatą, kad valstybinė pensija neskiriama tėvams, jeigu jų suaugę vaikai arba įvaikiai padarė nusikaltimą.

„Toks tė­vo ar­ba mo­ti­nos, dau­gia­vai­kių tė­vų ar­ba mo­ti­nų tei­sės į ant­ro­jo laips­nio vals­ty­bi­nę pensiją ri­bo­ji­mas ga­li­mai yra tei­sin­gu­mo prin­ci­po pa­žei­di­mas. Tai­kant mi­nė­tas nuo­sta­tas de fac­to, yra įgy­ven­di­na­mas at­sa­komy­bės per­kė­li­mas. Tė­vai yra ne­tie­sio­giai bau­džia­mi už sa­vo vai­kų ar­ba įvai­kių pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus ar bau­džia­muo­sius nu­si­žen­gi­mus“, – pateikdama projektą sakė R. Šalaševičiūtė.

Pagal siūlymą, daugiavaikiams motinai arba tėvui antrojo laipsnio valstybinė pensija nebūtų skiriama tuo atveju, jeigu jie patys būtų nuteisti už sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, arba jeigu būtų nuteisti už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, kai teistumas yra neišnykęs arba nepanaikintas.

„Klai­din­ga ma­ny­ti, kad su­au­gu­sio žmo­gaus el­ge­sys, spren­di­mai, nu­sta­ty­tų el­ge­sio nor­mų ne­si­lai­ky­mas, ga­li­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos tu­ri tie­sio­gi­nį ir ne­gin­či­ja­mą prie­žas­ti­nį ry­šį su jo auk­lė­ji­mu vai­kys­tė­je ir to­dėl tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas kaip jo tė­vų at­sa­ko­my­bė“, – teigė R. Šalaševičiūtė.

Anot jos, žmo­gaus el­ge­sį ga­li lem­ti ir so­cia­li­nė ap­lin­ka, ir as­me­ni­nės sa­vy­bės, gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis.

Projektui nepritaręs socialdemokratas Algirdas Sysas tvirtino, kad vals­ty­bi­nė pen­si­ja skiriama žmogui už nuo­pel­nus.

„Ne už nu­si­kal­ti­mą mes jai duo­da­me. Ar tė­ve­liui, ar ma­my­tei. Kai jūs pra­de­da­te ly­gin­ti tei­si­nius da­ly­kus, kad čia ga­li bū­ti prieš­ta­ra­vi­mas, tai čia jo­kio prieš­ta­ra­vi­mo nė­ra. Mes ne­duo­da­me į kai­rę ir į de­ši­nę vals­ty­bi­nių pen­si­jų, nors Lie­tu­va tuo pa­si­žy­mi, kad tu­ri la­biau­siai iš­plės­tą vals­ty­bi­nių pen­si­jų ra­tą“, – sakė jis.

Pagal pirminius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimus, jeigu būtų priimta siūloma norma, padaugėtų asmenų, pretenduojančiųjų į antrojo laipsnio valstybinę pensiją, tam papildomai reikėtų apie 2,3 mln. eurų.

Šiuo metu antrojo laipsnio valstybinė pensija siekia 116 eurų.