Opozicinių frakcijų nariai Gabrielius Landsbergis, Laurynas Kasčiūnas, Arvydas Anušauskas, Virgilijus Alekna, Dovilė Šakalienė ir Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vytautas Bakas trečiadienį NSGK komitete nesutiko su tyrimo išvadų projektu dėl I. Rozovos ir teigė, kad tai valdančiųjų surašytas politinis projektas su klaidinga informacija bei faktais, nukreiptas prieš kai kuriuos opozicinių frakcijų komiteto narius. Todėl, kaip Eltai patvirtino L. Kasčiūnas, jie per šią naktį paruošė savo tyrimų išvadų projektą.

D. Gaižauskas su dokumentais nesusipažino arba skaitė fragmentiškai

Išvadose pažymima, 2018 sausį Seime gautas VSD įslaptintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Seimo narės I. Rozovos dalyvavimą įgyvendinant Rusijos Federacijos tėvynainių politiką Lietuvoje bei nurodytos aplinkybės, dėl kurių Seimo narei I. Rozovai siūloma nesuteikti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Įslaptintas dokumentas adresuotas Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, tuometiniam NSGK pirmininkui V. Bakui, Užsienio reikalų komiteto pirmininkui Juozui Bernatoniui, taip pat kitiems adresatams kitose valstybės institucijose. Remiantis minėtos VSD pažymos peržiūra ir įrašais, su ja susipažino NSGK nariai: V. Bakas (2018-02-01), L. Kasčiūnas (2018-02-20 ir 2019-08-02), V. Alekna (2018-02-21), G. Lansbergis (2019-08-02, NSGK narys nuo 2019-07-10).

Kiti NSGK nariai su šia VSD pažyma, nors galėjo tą padaryti Seimo Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriuje pasirašytinai, susipažino tik po to, kai visuomenės informavimo priemonėse buvo pranešta apie gautą Sakartvelo parlamento Europos reikalų komiteto vicepirmininko Georgio Kandelakio laišką Seimui ir imta kelti klausimą dėl I. Rozovos dalyvavimo Tarpparlamentinėje stačiatikių asamblėjoje. Kaip pažymi, opozicinių frakcijų nariai, visi komiteto nariai galėjo susipažinti su informacija, bet savavališkai to nedarė.

Seimo nariai, kuriems adresuoti įslaptinti dokumentai, susipažįsta su jais fragmentiškai, taip pat pažymima išvadoje.

„Kita vertus, nebuvo gauti duomenys, kodėl Seimo nariai, turintys teisę susipažinti su įslaptintais dokumentais, nepasinaudodavo šia teise ir neatliko savo pareigų“, – taip pat pažymima išvadose. Todėl tyrimo metu liko neaišku, kodėl dalis Seimo narių, nors turėjo teisę ir galimybes tą padaryti Seimo Dokumentų departamento Dokumentų valdymo skyriuje pasirašytinai, to sistemingai nedarė.

I. Rozova sąmoningai slėpė savo ryšius su Rusijos diplomatais nuo VSD

Išvadose konstatuojama, kad Seimo narė I. Rozova ilgą laiką palaikė neformalius ryšius su Lietuvoje rezidavusiais Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso atstovais, o jos kontaktai su jais neapsiribojo vien oficialiais formatais.

Skirtingais laikotarpiais ji su Rusijos Federacijos diplomatais aptarinėjo galimybes Rusų aljansui formuoti bendrą tautinėms mažumoms atstovaujantį politinį junginį kartu su Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga. Taip pat palaikė kontaktus su Rusijos Federacijos Generaliniu konsulu Klaipėdoje Vladimiru Malyginu, kuris 2014 m. buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos dėl veiklos, nesuderinamos su diplomato statusu ir yra siejamas su Rusijos Federacijos Užsienio žvalgybos tarnyba.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad Lietuvoje rezidavę Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso atstovai siekė ir tarpininkavo tam, kad susiformuotų politinis junginys tarp Rusų aljanso ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir taip stiprėtų Kremliaus poveikis Lietuvos politinei sistemai.

Komitetas nustatė, kad Seimo narė I. Rozova, palaikydama ilgalaikius asmeninio pobūdžio ryšius su Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso atstovais ir sąmoningai mėgindama šiuos ryšius nuslėpti nuo VSD ir nepateikdama VSD visos informacijos apie šių ryšių pobūdį, klaidino VSD pareigūnus, elgėsi nesąžiningai siekdama gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kurį įgijusi dėl savo palaikomų ryšių galimai galėjo sukelti grėsmę valstybės paslapčių saugumui ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

„Rusijos Federacijos diplomatinio korpuso atstovai, žvalgybos ir saugumo pareigūnai, palaikydami ryšius su Seimo nare Irina Rozova, įgyvendindami tėvynainių politikos tikslus, veikdami su diplomatine priedanga, taikiniais pasirinkdami Lietuvos rusakalbiams atstovaujančių partijų lyderius, įtraukdami juos į organizuojamus renginius, siekė paveikti Lietuvos politinę sistemą, valstybės vidaus politiką, rinkimų kampanijas ir jų finansavimą, politinių partijų koalicijų sudarymą. Rusų aljanso ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos politinio junginio susiformavimas atliepė Rusijos Federacijos geopolitinius interesus – mažinti Lietuvos tautinių mažumų integraciją į valstybės politinį ir kultūrinį gyvenimą, sau palankia linkme keisti Lietuvos politinį paveikslą“, – teigiama išvadose.

V. Pranckietis žvalgybos informacijos nepanaudojo laiku

Išvadose pažymima, kad V. Pranckietis, įvertinęs gautą VSD išvadą, tinkamai apsisprendė nesuteikti Seimo narei I. Rozovai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Kita vertus, Seimo pirmininkas su šia informacija supažindino tik NSGK pirmininką V. Baką.

„Seimo valdyba nebuvo supažindinta su Seime gauta įslaptinta informacija dėl Seimo narės I. Rozovos veiklos ir palaikomų ryšių, jos dalyvavimo tarpparlamentiniuose ir kituose tarptautiniuose renginiuose, galėjusia turėti įtakos Seimo valdybos sprendimams dėl Seimo narių komandiruočių. Tokia praktika, kai priimami sprendimai neturint visos Seime gautos, taip pat ir įslaptintos informacijos, laikytina netinkama“, – teigiama išvadose.

Todėl išvadose taip pat pažymima, kad su VSD pateikta įslaptinta ir neįslaptinta informacija susipažinęs V.Pranckietis (kitaip nei M.Basčio atveju), Seimo nariai S. Skvernelis, J. Bernatonis, V. Bakas, V. Alekna, L. Kasčiūnas ir kiti asmenys neišnaudojo visų galimybių nedelsiant inicijuoti Seimo narės I. Rozovos apkaltos procesą dėl galimo šiurkštaus Konstitucijos pažeidimo ar priesaikos sulaužymo.

„Nors nei Seimo pirmininko, nei Seimo narių pareigose nėra imperatyvo inicijuoti apkaltos procesą, preziumuojama, kad ši etinė prievolė imtis veiksmų dėl Tautos atstovybėje dirbančio Lietuvos valstybei nelojalaus asmens išplaukia iš Seimo nario priesaikos, tinkamai vykdant pareigą būti ištikimam Lietuvos Respublikai ir stiprinti jos Nepriklausomybę. Taip pat reikia pabrėžti, kad Seimo valdybai priimant sprendimus dėl Seimo narės I. Rozovos komandiruočių Seimo pirmininkui ir Seimo komitetams pateikta žvalgybos informacija nebuvo panaudota tinkamai ir laiku“, – teigiama NSGK išvadose.

S. Skvernelis, neatsakydamas į komiteto klausimus žodžiu, sutrukdė suformuluoti validžias tyrimo išvadas

NSGK opozicinių frakcijos narių rengtose išvadose pažymima, kad tyrimo metu taip pat slaptos informacijos gavėjas Seimo narys ir ministras pirmininkas Saulius Skvernelis atsisakė dalyvauti komisijos posėdyje. Komitetui atsiųstas jo atsakymas raštu nevertintinas kaip tinkamas, nes komiteto nariai neturėjo galimybės nei žodžiu, nei raštu užduoti S. Skverneliui su tyrimu susijusių klausimų.

NSGK nariai Virgilijus Alekna, Vytautas Bakas, Laurynas Kasčiūnas. Gabrielius Landsbergis motyvuodami lygiateisiškumo principu dėl vienodo apklausos standarto taikymo atsisakė pateikti paaiškinimus žodžiu, tačiau opozicijos siūlymas Komitetui parengti klausimus raštu ir gauti paaiškinimus raštu iš šių asmenų balsavimo metu buvo atmestas (6 „už“, 6 „prieš“, nulėmė Komiteto pirmininko D. Gaižausko balsas).

„Atsižvelgiant į tai, kad parlamentinio tyrimo metu S. Skvernelis neatvyko į komisijos posėdžius ir komisijos nariai neturėjo galimybės jam užduoti klausimus bei gauti paaiškinimus ir į tai, kad NSGK nariai Virgilijus Alekna, Vytautas Bakas, Laurynas Kasčiūnas, Gabrielius Landsbergis, motyvuodami lygiateisiškumo principu dėl vienodo apklausos standarto taikymo, atsisakė pateikti paaiškinimus žodžiu, o siūlymas parengti klausimus raštu ir gauti paaiškinimus raštu balsavimo metu buvo atmestas, nebuvo surinkti esminiai šiam tyrimui reikalingi duomenys. Atsižvelgiant į aukščiau įvardintus faktus bei neturint duomenų visumos nėra įmanoma suformuluoti validžias išvadas“, – teigiama išvadose.