Kartu kreipimąsi pasirašė socialiniuose tinkluose aktyvus medicinos studentas, muzikantas Tadas Valentinas Alčauskas ir sociologė, filosofė, vertėja Edita Janulevičiūtė.

Laiško autoriai atkreipė dėmesį, kad Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, trumpai vadinama Stambulo konvencija, Lietuvos viešojoje erdvėje sulaukia nemažai dėmesio. Ypatingai dažnai akcentuojama, jog ji neva kažkaip paneigianti Katalikų Bažnyčios mokymą, nors Romos Katalikų Bažnyčia nėra oficialiai jokiuose savo dokumentuose pasisakiusi dėl šios Konvencijos, rašoma atvirame laiške.

„Mes, žemiau pasirašiusieji, esame praktikuojantys katalikai. Mūsų padėtis Lietuvos visuomenėje dabar yra dviprasmiška. Netikintieji, kurie gauna iškreiptą krikščionybės paveikslą, nesupranta, kaip mes galime laikytis tokio tikėjimo. O dalis mūsų brolių ir seserų katalikų, apimti nerimo, pasėto atskirų, nežinia kieno įgaliotų, asmenų skleidžiamo diskurso ir negaudami visapusiško mokymo, su nepasitikėjimu žiūri į bet ką, kas mėgina užmegzti diskusiją.

Esame priversti nerimauti, jog, komentuojant minėtą Konvenciją iš neva krikščioniškos ar net tariamai katalikiškos perspektyvos, pernelyg dažnai prasilenkiama su Konvencijos tikslais ir turiniu, yra skleidžiami teiginiai, kurie diskredituoja Bažnyčios mokymą, taip pat marginalizuojama ir paniekinama akademinė bei mokslinė kataliko mąstysena“, – rašoma laiške.

Jo autoriai teigia, kad Lietuvos Bažnyčios tyla, kai nevyriausybinės organizacijos, kurios sakosi ginančios religijos laisvę bei katalikiškas vertybes, komentuodamos Konvencijos klausimą, skleidžia kataliko vardą diskredituojančius teiginius, supriešina Lietuvos katalikus tiek tarpusavyje, tiek su kitų krikščioniškos tradicijos valstybių katalikais, turėtų būti nutraukta.

„Oficiali Bažnyčios pozicija tokiame kontekste svarbi ne tik abejonių apimtiems tikintiesiems. Ji būtina ir kaip liudijimas pasauliui. Be to, yra svarbu sudaryti sąlygas krikščionims politikams laisvai ir atsakingai daryti pasirinkimus savo darbe.

Todėl kviečiame ganytojus išsakyti savo nuomonę, atsakyti visuomenei, ar tikrai visi tikėjimo vardu Konvencijai viešumoje išsakomi priekaištai yra įsakmiai formuluojami kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios ganytojų pozicija“, – rašoma atvirame laiške, kuriame Lietuvos Katalikų Bažnyčios atstovai kviečiami dalyvauti kovą rengiamoje konferencijoje, kur kaip tik bus diskutuojama Stambulo konvencijos iškeltais klausimais.

Kėlė atvirus klausimus Bažnyčios hierarchams

Ilgame laiške, kuriame analizuojamos viešajame diskurse paplitusios nuostatos ir cituojami Bažnyčios dokumentai bei Popiežių pareiškimai, kartu reiškiamas nerimas dėl to, „ar katalikišką mąstymą privatizavusios organizacijos Lietuvos Bažnyčiai yra tokios paveikios, kad pastaroji, jų veikiama, atsisakys ginti ne tik moterų, bet ir transseksualų, homoseksualų ir kitaip save identifikuojančių žmonių teisę į pagarbą ir supratimą (nors Konvencijoje apie paskutinįjį aspektą nekalbama)“.

„Tokiu atveju tik primename, jog, remiantis Šiaurės Amerikos interlyčių asmenų asociacijos duomenimis, su vienaip ar kitaip fiziologiškai ar genetiškai neapibrėžta lytimi gimsta nuo 1 iš 2000 iki 1 iš 1500 vaikų. Europos retų ligų asociacija „Eurordis“ tai klasifikuoja kaip slenkstinę ribą tarp retos ir neretos ligos. Su lyties sampratos pakitimu yra susiję apie 18 ligų ir būklių.

Nejaugi Lietuvos Bažnyčia tylės ir traktuos apie 3,5 mln. žmonių kaip „Dievo kūrybos klaidą“, prieš tai pasmerkusi moteris tapti tik archajiniu Adomo šonkaulio provaizdžiu?“, – klausia laiško autoriai.

„Delfi“ primena, kad socialdemokratai yra pažadėję, kad Seimo pavasario sesijos metu bandys vėl įtraukti į darbotvarkę svarstymą Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.