Opozicinei Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai pasiūlius, nutarta padaryti pertrauką iki kito posėdžio. Už tai balsavo 37 Seimo nariai, prieš buvo 21, susilaikė 27 parlamentarai.

Projekte siūloma nustatyti, kad valstybės finansinė parama viešosios informacijos rengėjams teikiama konkursų tvarka per VšĮ Žiniasklaidos rėmimo fondą, kurios steigėjas ir vienintelis dalininkas yra valstybė. Pagal projektą, Fondo taryba sudaroma iš 11 asmenų – visuomenės informavimo srities profesionalų, kurie renkami ketveriems metams numatant ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Įstatymo pataisos numato, kad Fondo senatą sudaro asmenys, kuriuos skiria Lietuvoje veikiančios tarybos ir kitos organizacijos: Tautinių bendrijų taryba, Nevyriausybinių organizacijų taryba, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Medijų taryba prie Kultūros ministerijos, Lietuvos teisininkų draugija.

Įstatymo projektu siūloma, kad Fondo taryba kadencijos laikotarpiui iš savo narių išsirinktų Fondo tarybos pirmininką.

Fondo taryba viešojo konkurso būdu atrinks ekspertus, kurie teiks Fondo tarybos sprendimams priimti būtinas rekomendacijas. Fondo tarybos sprendimai dėl lėšų skyrimo būtų skelbiami viešai.

Pagal projektą, Fondo lėšų šaltiniai: valstybės dotacijos (subsidijos); juridinių ar fizinių asmenų dovanotos lėšos; palūkanos už bankuose saugomas Fondo lėšas; kitos teisėtai įgytos lėšos.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad Fondas viešojo konkurso tvarka remia viešosios informacijos rengėjų projektus pagal šias sritis: kultūros periodinių leidinių; nacionalinės periodinės spaudos; vietinės ir regioninės periodinės spaudos; nacionalinio radijo ir televizijos; vietinių ir regioninių radijo ir televizijos; internetinės žiniasklaidos.

Fondas viešojo konkurso tvarka rems viešosios informacijos rengėjų projektus pagal šias programas: kultūros ir meno; regionų informacinio skatinimo; medijų ir informacinio raštingumo; šviečiamųjų ir mokslo populiarinimo; Lietuvos tautinių bendrijų (projektai tautinių bendrijų kalbomis) ir lietuvių išeivijos (diasporos); kitas Fondo tarybos patvirtintas programas, kurias Fondo taryba gali inicijuoti, atsižvelgdama į visuomenės informavimo srities prioritetus ir šios srities plėtrą.

Įstatymo projektu siūloma, kad kultūros ir meno programai skiriama Fondo lėšų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 procentus Fondui kasmet skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Regionų informacinio skatinimo programai skiriama Fondo lėšų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 35 procentus (iš jų vietinės ir regioninės periodinės spaudos srities projektams skiriama ne mažiau kaip 25 procentai, o vietinių ir regioninių radijo ir televizijos srities projektams - ne mažiau kaip 8 procentai) Fondui kasmet skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Įstatymų projektus parengė Seimo Kultūros komiteto sudaryta darbo grupė, kurios darbe dalyvavo ir žiniasklaidos atstovai.