Velionis bus pašarvotas birželio 2 dieną Vilniaus arkikatedros šv. Kazimiero koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios – birželio 4 dieną (pirm.), 12 val. Vilniaus arkikatedroje. Atsižvelgiant į paties a.a. vysk. J. Tunaičio pageidavimą, jis bus palaidotas prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo Kalvarijų) bažnyčios.

Vyskupas J. Tunaitis gimė 1928 m. spalio 25 d. Rokiškio rajone, Salų parapijos Davainiškio kaime, valstiečių Juozo Tunaičio ir Marijos Jurgelionytės šeimoje. Tai buvo pirmasis vaikas šeimoje, jis turėjo keturis brolius ir seserį.

J. Tunaitis mokėsi Salų pradžios mokykloje, vėliau - Rokiškio gimnazijoje, kurią baigė 1949 m. aukso medaliu. 1949–1950 m. Vilniaus Universiteto Fizikos-matematikos fakultete studijavo matematiką ir astronomiją.

1950 m. J. Tunaitis įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1954 m. rugsėjo 12 d. vysk. Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu.

J. Tunaitis dirbo šiose parapijose:

1954 – 1960 - administratoriumi Palūšėje,
1960 – 1961 - klebonu Dūkšte,
1961 – 1968 administratoriumi Dubičiuose,
1968 - vikaru-adjutoriumi Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijoje, o nuo 1978 – šios parapijos klebonu.

Nuo 1980 m. jis vykdė Vilniaus arkivyskupijos kurijos notaro, tribunolo teisėjo, o vėliau - viceoficiolo pareigas.

1980 m. J. Tunaitis buvo paskirtas Šventojo Tėvo rūmų kapelionu.
1989 m. jis tapo Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu.
1991 m. gegužės 19 d. J. Tunaitis konsekruotas tituliniu Sasuros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru.

1992 m. kovo 4 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis paskyrė vyskupą J. Tunaitį Vilniaus arkivyskupo generalvikaru. Šias pareigas ėjo iki 2010 m. kovo 4 d.

Vyskupas emeritas taip pat ėjo Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolo pareigas.

Seimo pirmininkė ir premjeras pareiškė užuojautą

Seimo pirmininkė Irena Degutienė penktadienį pareiškė užuojautą dėl iškilios Katalikų Bažnyčios asmenybės, vyskupo emerito Juozo Tunaičio mirties.

„Velionis Juozas Tunaitis priklausė tai Lietuvos ganytojų kartai, kuri priespaudos metais padėjo žmonėms neprarasti tikrųjų vertybių, išlaikyti savo religinį ir tautinį orumą, religinę ir tautinę tapatybę. Pokario metais paklusęs kunigo pašaukimui, Juozas Tunaitis nuėjo ilgą, prasmingą ir gražų kelią, kuriame buvo daug darbo ir pasiaukojimo, daug tarnystės Dievui ir žmonėms. Būtent žmonės, bendruomenė, krikščioniškųjų vertybių telkiama brolija Velioniui visada buvo itin svarbus tikėjimo adresatas, o aktyvus bendravimas ir nuoširdi pagalba, Tikėjimo, Meilės ir Vilties nešimas į mūsų dabartį – galimybė realizuoti savo pašaukimą“, – Velionio artimiesiems ir giminėms, Lietuvos tikinčiųjų bendruomenei, jos vadovams, ganytojams, tikintiesiems, visiems, kuriems ši liūdna žinia suteikė skausmo ir liūdesio, adresuotoje užuojautoje rašo Seimo pirmininkė.

Parlamento vadovė pabrėžė, kad šiandien tikriausiai niekam nekyla abejonių, kad Velioniui vyskupui Juozui Tunaičiui pavyko įgyvendinti savo pašaukimą, ir todėl Jis lieka ne tik šalies istorijoje kaip aktyvus Lietuvos patriotas, ne tik Katalikų Bažnyčios istorijoje kaip sąžiningas ganytojas, bet ir daugybės žmonių širdyse kaip šilta ir geranoriška, gerbiama ir mylima asmenybė.

„Ši pagarba ir meilė, šviesus atminimas bei Dievo malonė per amžius telydi vyskupo Juozo Tunaičio vardą ir atminimą“, – teigia I. Degutienė.

Su darbo vizitu Rumunijoje viešintis Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius taip pat pareiškė nuoširdžią užuojautą Lietuvos Vyskupų Konferencijai, Vilniaus arkivyskupijai ir visai katalikų bendrijai Lietuvoje dėl Vyskupo Juozo Tunaičio mirties.

„Per ilgus savo gyvenimo dešimtmečius Vyskupas parodė gražų tarnystės Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei pavyzdį. Nueitas Jo ganytojo kelias liudija paprasto ir darbštaus žmogaus gyvenimo grožį, byloja apie iškilų sielovadininką, kupiną dvasios tvirtybės ir išminties. Lietuvos žmonės visuomet prisimins Juozo Tunaičio meilę ir gerumą kiekvienam sutiktajam, Jo jautrumą ir supratimą patiriantiems sunkumus, Jo pagalbą ir padrąsinimą žemiškąjį gyvenimą grįsti amžinosiomis vertybėmis“, – sakė premjeras A. Kubilius.

Pasak Vyriausybės vadovo, šviesus Vyskupo J. Tunaičio atminimas mūsų Tautai išliks tikėjimo ir prasmingo gyvenimo pavyzdžiu.