Į apeigas numato atvykti krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, viceministras Jonas Gečas, kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis, kariuomenės lauko pajėgų vadas pulkininkas Valdas Tutkus.

Atidaryme taip pat dalyvaus kariuomenės vyriausias kapelionas pulkininkai leitenantas Juozas Gražulis, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kunigas Gintaras Grušas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas bei Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus bei kitų Lietuvos miestų įgulų kapelionai, kiti aukšti dvasininkai.